Pirmdiena, 2021. gada 18. janvāris - Ceturtdiena, 2021. gada 21. janvāris

Briselē

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tehniskā atbalsta instrumentu

02-10-2020 A9-0173/2020 2020/0103(COD)
ECON BUDG

Othmar KARAS , Dragoș PÎSLARU , Alexandra GEESE

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [***I]

ZIŅOJUMS par efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšanu, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu

04-11-2020 A9-0210/2020 2019/2194(INI)
CULT

Dace MELBĀRDE

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION/2 [init.]

ZIŅOJUMS par dzimumperspektīvu Covid-19 krīzes laikā un pēc tās

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION/2 [init.]

ZIŅOJUMS par digitālās plaisas starp dzimumiem novēršanu: sieviešu līdzdalība digitālajā ekonomikā

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION/2 [init.]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.