Partnere

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

Adgang til OECD iLibrary, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling OECD's onlinebibliotek, der indeholder organisationens bøger, rapporter og statistikker, analyser og data.

Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI)

Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) er et institut med klart internationalt fokus, der uddanner ph.d.'er og gennemfører forskning. Det har til opgave at tilbyde forskere akademisk uddannelse på ph.d.- og postdoc-niveau og at fremme forskningen på områder af særlig interesse for Europas udvikling.

Den Europæiske Unions Historiske Arkiver

Den Europæiske Unions Historiske Arkiver, der administreres af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, opbevarer EU-institutionernes arkivmateriale og gør det tilgængeligt for offentligheden. Dette gælder også fremtrædende europæeres og centrale politikeres, bevægelsers og foreningers private arkiver.

Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (ECPRD)

Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (ECPRD) fungerer som kanal for informationsudveksling for parlamentspersonale, når et parlament ønsker oplysninger om parlamentarisk praksis og lovgivningspolitikker i andre lande, primært i Europa.

Det europæiske strategi- og politikanalysesystem (ESPAS)

Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (ECPRD) fungerer som kanal for informationsudveksling for parlamentspersonale, når et parlament ønsker oplysninger om parlamentarisk praksis og lovgivningspolitikker i andre lande, primært i Europa.

Europa-Kommissionen - Den Offentlige Opinion (Eurobarometer)

Adgang til Eurobarometers undersøgelser og studier, Europa-Kommissionens sektor for offentlige opinionsundersøgelser, som følger tendenserne inden for vigtige spørgsmål omkring EU-borgerskab.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Adgang til alle dokumenter fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), EU's forum for høringer, dialog og konsensus mellem repræsentanter for alle det organiserede civilsamfunds forskellige sektorer.

Det Europæiske Regionsudvalg

Få adgang til undersøgelser og andre forskningsdokumenter fra Det Europæiske Regionsudvalg, EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter.

Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan

Her kan du følge EU's beslutningsproces skridt for skridt. Se, hvad der allerede er foregået, og hvad der efterfølgende skal ske.

Dokumentregister

Registeret rummer samtlige dokumenter, som Europa-Parlamentet har udarbejdet og modtaget siden den 3. december 2001. Der kan søges på nøgleord, forfatter, referencenummer og dokumenttype.

EPRS' blog

Bloggen under Europa-Parlamentets forskningstjeneste giver mulighed for at komme i direkte kontakt med gruppen af specialister, der bistår medlemmerne i deres forskning og deres arbejde med at forberede lovgivningen.

ESPAS

ESPAS er et unikt interinstitutionelt projekt, der har til formål at styrke EU's indsats på det vigtige område langtidsplanlægning.

ORBIS - Platform for fremsynsanalyser

Besøg verdens største bibliotek for fremtidsstudier. Opdag de langsigtede udviklingstendenser, der vil forme samfundet. Læs, lær og overvej en lang række emner, der vedrører dig og borgerne i den øvrige verden.

URBIS - Platform for gennemførelsesanalyser

Alt fra nationale parlamenter, regioner, byer og arbejdsmarkedets parter med tilknytning til Kommissionens arbejdsprogram.

Faktablade om Den Europæiske Union

Faktabladene er en informationskilde, som giver et koncist, men samtidig dækkende overblik over den europæiske integration og Europa-Parlamentets bidrag til processen. De ajourføres med regelmæssige mellemrum og kan konsulteres enten på Think Tank-webstedet eller på faktabladswebsiden.

EU Bookshop

Alle EU-publikationer kan fås i EU Bookshop, der fungerer som online-boghandel, -bibliotek og -arkiv for EU-institutionernes publikationer.