Kilder

De links, der er samlet på denne side, giver et indblik i, hvordan EU's eneste direkte valgte institution fungerer internt

Europæisk merværdi

Arbejdet med den europæiske merværdi indkredser behovet for en indsats på europæisk plan ved at analysere de potentielle fordele ved en fremtidig indsats fra Unionens side eller alternativt omkostningerne ved ikke at handle.

Fremsyn, herunder videnskabeligt fremsyn

Fremsyn handler om at sikre forståelse af tendenser på mellemlang og lang sigt, så de politiske beslutningstagere er så godt forberedt som muligt på udfordringer, risici og muligheder i de kommende årtier. Inden for videnskabeligt fremsyn vurderes videnskabelige og teknologiske valgmuligheder, og der ydes rådgivning til medlemmerne i form af undersøgelser og arrangementer, der tilrettelægges under STOA-panelets vejledning.

EP Eurobarometer

Europa-Parlamentet bestiller jævnligt meningsmålinger i medlemsstaterne for at holde sig ajour med befolkningens opfattelse af og forventninger til det arbejde, som det selv og Den Europæiske Union som helhed udfører.

Temaafdelinger

De fem temaafdelinger har til opgave at levere - såvel intern som ekstern - uafhængig ekspertise, analyse og politisk rådgivning på højt plan, når udvalg og andre parlamentariske organer anmoder herom. De arbejder tæt sammen med udvalgene, som de bistår med udformningen af EU-lovgivningen og udøvelsen af demokratisk kontrol med EU's politikker.

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalysen kortlægger de forventede økonomiske, sociale, miljømæssige og andre virkninger af den foreslåede lovgivning.

Tjenesten for Forskning for Medlemmerne

Tjenesten for Forskning for Medlemmerne leverer en bred vifte af forskningspublikationer om vigtige EU-politikker, -spørgsmål og -lovgivning samt skræddersyet fortroligt informationsmateriale til medlemmerne.

Økonomisk Styring

Støtteenheden for Økonomisk Styring bistår medlemmerne med information om implementeringen af instrumenterne for økonomisk styring og banktilsyn i Unionen, navnlig inden for euroområdet.

Biblioteks- og dokumentationskilder

Europa-Parlamentets bibliotek giver adgang til et væld af bøger og tidsskrifter, der i stigende grad er elektronisk. Det huser også Biblioteksenheden for Sammenlignende Retsvidenskab, som forsker i specifikke juridiske spørgsmål i forskellige jurisdiktioner.

Politikevaluering og -kontrol

Evaluering af virkningerne af lovgivning og politik og kontrol med dem, der har til opgave at gennemføre den, er afgørende for at sikre, at Europa-Parlamentet som medlovgiver vedtager lovgivning i en så effektiv form som muligt. Dialog med dem på alle forvaltningsniveauer om virkningerne af EU's politik og om huller i lovgivningen er afgørende i en Union, der er så stor og forskelligartet som EU.

Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan

Her kan du følge EU's beslutningsproces skridt for skridt. Se, hvad der allerede er foregået, og hvad der efterfølgende skal ske.

Dokumentregister

Registeret rummer samtlige dokumenter, som Europa-Parlamentet har udarbejdet og modtaget siden den 3. december 2001. Der kan søges på nøgleord, forfatter, referencenummer og dokumenttype.

EPRS' blog

Bloggen under Europa-Parlamentets forskningstjeneste giver mulighed for at komme i direkte kontakt med gruppen af specialister, der bistår medlemmerne i deres forskning og deres arbejde med at forberede lovgivningen.

ESPAS

ESPAS er et unikt interinstitutionelt projekt, der har til formål at styrke EU's indsats på det vigtige område langtidsplanlægning.

ORBIS - Platform for fremsynsanalyser

Besøg verdens største bibliotek for fremtidsstudier. Opdag de langsigtede udviklingstendenser, der vil forme samfundet. Læs, lær og overvej en lang række emner, der vedrører dig og borgerne i den øvrige verden.

URBIS - Platform for gennemførelsesanalyser

Alt fra nationale parlamenter, regioner, byer og arbejdsmarkedets parter med tilknytning til Kommissionens arbejdsprogram.

Faktablade om Den Europæiske Union

Faktabladene er en informationskilde, som giver et koncist, men samtidig dækkende overblik over den europæiske integration og Europa-Parlamentets bidrag til processen. De ajourføres med regelmæssige mellemrum og kan konsulteres enten på Think Tank-webstedet eller på faktabladswebsiden.

EU Bookshop

Alle EU-publikationer kan fås i EU Bookshop, der fungerer som online-boghandel, -bibliotek og -arkiv for EU-institutionernes publikationer.