Относно

Приветствие

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
За мен е удоволствие да Ви приветствам с „добре дошли“ на страницата на комисията по петиции.

С Договорите и с Хартата на основните права се гарантира правото на всички граждани и жители на Европейския съюз да отправят към Парламента, самостоятелно или съвместно с други лица, петиция по въпрос, който попада в сферите на дейност на Европейския съюз и който ги засяга пряко.

Комисията по петиции отговаря за разглеждането на тези петиции и проследяването на напредъка по тях и във връзка с това несъмнено представлява мост между гражданите и техните европейски институции.

От Вашите петиции получаваме сведения за вашия пряк опит, а това допринася за участието на гражданите в законодателната дейност на Съюза, доближава ги до членовете на ЕП и укрепва прозрачността и отчетността на институциите.

Освен това комисията играе важна роля, тъй като чрез получените петиции спомага за докладване на проблемите, възникнали при практическото прилагане на правото на Съюза, и спомага за тяхното разрешаване.

Насърчавам Ви да упражнявате правото си на петиция и искрено се надявам да следите работата, която нашата комисия извършва от Ваше име.

Долорс Монтсерат