Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Vides aizsardzība
Gaisa piesārņojums
Globālā sasilšana
Auto Oil II programma
Elektroniskie atkritumi
Iepakojumu atkritumi
Pārtikas drošība
Ģenētiski modificētie organismi
Tabaka
Skaņas piesārņojums
Kosmētika
Cilvēka audi un šūnas
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Smēķēšana var izraisīt nāvi - jūs esat brīdināti

ES nesen ir pieņēmusi divas svarīgas direktīvas par tabaku, vienu - par sastāvdaļām un marķēšanu, bet otru - par reklāmu un finansiālo atbalstu. Eiropas Parlaments ir izdarījis vairākus grozījumus marķēšanas direktīvā, jo īpaši attiecībā uz to brīdinājumu izmēru un raksturu, kas ir par ietekmi uz veselību un ko izvieto uz cigarešu paciņām. Turpretim tas lielā mērā atbalstīja direktīvas projektu par tabakas reklāmu. Notika spēcīga aģitēšana par šiem abiem tiesību aktiem, bet attiecībā uz reklāmas direktīvu cīņa vēl nav beigusies- Eiropas Kopienu tiesa pieņems galīgo lēmumu šajā jautājumā.

Tā kā smēķēšana Eiropas Kopienā katru gadu izraisa pusmiljonu nāves gadījumu un apmēram 80% no tiem, kuri uzsāk smēķēšanu, ir jaunāki par 18 gadiem, ES tiesību aktos iekļautā ideja cīnīties pret tabakas patēriņu attiecas uz daudziem cilvēkiem. Tomēr ES likumdošanas pilnvaras sabiedrības veselības aizsardzības jomā ir ierobežotas, tā galvenokārt ir dalībvalstu prerogatīva. Viens veids, kā ES var pieņemt pasākumus, kas vērsti pret tabaku, ir ar vienotā tirgus tiesību aktu palīdzību, jo ES tiesību aktos, kuri paredz tirdzniecības šķēršļu likvidēšanu Kopienā, jāņem vērā arī veselības aizsardzības jautājumi.

Piemēram, kamēr dalībvalstu noteikumi par cigarešu sastāvdaļām vai tabakas reklāmu ir atšķirīgi, viena dalībvalsts var aizliegt cigarešu vai to žurnālu importu no citas valsts, kuros izvietota tabakas reklāma. Kaut arī šāds aizliegums ir likumīgs, tas rada tirdzniecības šķērsli. Lai šos izstrādājumus varētu brīvi pārdot visā Eiropā, ir vajadzīgi ES standartnoteikumi. Tomēr šie noteikumi jānoformulē tā, lai tie veicinātu arī sabiedrības veselības aizsardzību.

Direktīva par sastāvdaļām un marķēšanu

1999. gadā Eiropas Komisija iesniedza direktīvas projektu, lai saskaņotu ES dalībvalstu likumus par maksimālo darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda daudzumu cigaretēs, uz cigarešu paciņām izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, citu sastāvdaļu, kas nav tabaka, izmantošanu, kā arī tabakas izstrādājumu aprakstu. Šķita, ka daudzās pretrunas dalībvalstu noteikumos traucē ES iekšējā tirgus darbībai, tādēļ galvenā prasība bija vienkārši izveidot kopējus ES standartus. Tā kā ar jaunajiem tiesību aktiem jācenšas aizsargāt sabiedrības veselība, ES mēroga ierobežojumi, ko ierosināja attiecībā uz kaitīgām sastāvdaļām, bija stingri. Tika ierosināts arī standarta brīdinājuma marķējums un informācija par izstrādājumu, lai patērētāji būtu pienācīgi informēti par risku, ko tabakas izstrādājumi rada.

Maksimālais darvas un nikotīna daudzums

Šajā direktīvā noteikto maksimālo darvas (10mg), nikotīna (1mg) un oglekļa monoksīda (10mg) daudzumu cigaretēm, kuras ražo un pārdod ES teritorijā, ieviesīs no 2004. gada 1. janvāra, bet Grieķijā šis termiņš pagarināts līdz 2007. gada 1. janvārim attiecībā uz darvas daudzumu. Pēc pārejas perioda (līdz 2007. gada 1. janvārim) šos maksimālos daudzumus attiecinās arī uz cigaretēm, ko ES ražo eksportam uz valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, dodot ES ražotājiem laiku mainīt izstrādājumu specifikācijas.

No 2003. gada 30. septembra ir aizliegti tādi apzīmējumi kā - "satur nelielu darvas daudzumu", "vieglas", "ļoti vieglas" un "maigas", kā arī jauni tirdzniecības nosaukumi un dizains, kuri rada priekšstatu, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi.

Brīdinājumi par ietekmi uz veselību - jo lielāki, jo labāk

Tāpat kopš 2003. gada 30. septembra uz cigarešu paciņām jāizvieto liela izmēra brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Pateicoties Eiropas Parlamenta deputātu neatlaidībai, šie brīdinājumi ir daudz lielāki un var būt daudz lielākā mērā satriecoši nekā Komisijas sākotnēji piedāvātie.

Uz trīsdesmit procentiem no katras ES pārdotās cigarešu paciņas priekšpuses virsmas jāizvieto kāds no šādiem obligātiem vispārīgiem brīdinājumiem: "Smēķēšana izraisa nāvi / smēķēšana var izraisīt nāvi" vai "Smēķēšana nodara nopietnu ļaunumu jums un apkārtējiem". Pēdējo minēto brīdinājumu pieņēma, pateicoties Eiropas Parlamenta neatlaidībai, kas vēlējās vērst uzmanību uz pasīvās smēķēšanas kaitīgumu.

Uz četrdesmit procentiem no katras paciņas aizmugurējās virsmas jāizvieto obligāts papildu brīdinājums, ko dalībvalstis var izvēlēties no apstiprinātā saraksta, kurā iekļauti 14 direktīvā noteiktie brīdinājumu teksti. Piemēri: "Ja esat grūtniece, smēķēšana nodara ļaunumu Jūsu mazulim", "Smēķēšana izraisa spēcīgu atkarību. Neuzsāciet to" vai "Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi".

Dalībvalstīs ar divām vai trim oficiālajām valodām cigarešu paciņu kopējais virsmas laukums, uz kura izvietoti abi - vispārīgais un papildu - brīdinājumi, ir lielāks.

Parlamenta spiediena rezultātā no 2004. gada 1. oktobra dalībvalstīs būs atļauts uz cigarešu paciņām izvietot arī krāsainas fotogrāfijas vai citas ilustrācijas, kas parāda smēķēšanas negatīvo ietekmi uz veselību un kas būs kopā ar papildu brīdinājumiem. Šādu attēlu šoka iespaida lielā efektivitāte ir jau apstiprinājusies Kanādā un Brazīlijā. Šajos brīdinājumos var norādīt arī telefona numurus, elektroniskā pasta un interneta adreses, kur smēķētāji var iegūt informāciju par to, kā atbrīvoties no šī ieraduma. Kaut gan dalībvalstīm nebūs obligāti jāievieš brīdinoši attēli, nebūs atļauts bloķēt cigarešu importu no citām ES dalībvalstīm, kur šādus attēlus izmanto.

Plašāka patērētājiem veltītā informācija par izstrādājumiem

Ražošanas procesā daudziem tabakas izstrādājumiem pievieno simtiem citu sastāvdaļu, kas nav tabaka, bet kuras var radīt atkarību. No 2002. gada 31. decembra tabakas uzņēmumiem katru gadu savām valdībām jāiesniedz pilnīgs izstrādājumu sastāvdaļu saraksts, norādot to daudzumu un pamatu izmantošanai. Eiropas Parlamenta deputāti vēlējās, lai valdības šo informāciju publiskotu. Arī Komisijai ne vēlāk kā līdz 2004. gada 31. decembrim jāsagatavo to sastāvdaļu standartsaraksta projekts, kuras drīkst būt tabakas izstrādājumos visā ES.

Direktīva par reklāmu un finansiālo atbalstu

Tabakas reklāma televīzijā jau ir aizliegta ar 1991. gadā pieņemtu ES likumu. 1998. gadā ES pirmo reizi pieņēma direktīvu par tabakas reklāmu citos plašsaziņas līdzekļos, kā arī par finansiālo atbalstu, bet Vācijas valdība to pārsūdzēja Eiropas Kopienu tiesā, izvirzot argumentu, ka ES pārsniegusi savas pilnvaras. Tiesa šo prasību apmierināja un direktīvu pasludināja par spēkā neesošu, apgalvojot, ka atsevišķi reklāmas veidi - uz plakātiem, saulessargiem, pelnu traukiem izvietotā, kā arī kinoteātros demonstrētā reklāma, ko direktīva paredzēja aizliegt, - vienoto Eiropas tirgu neietekmētu, un tiem būtu tikai vietēja rakstura ietekme. Turklāt tiesneši piebilda, ka nav pamata neizmantot vienotā tirgus tiesību aktus, lai aizliegtu tabakas reklāmu.

Tādēļ Komisija 2001. gadā ir iesniegusi jaunu direktīvas projektu, kura ir izstrādāta tā, lai izvairītos no problēmām, kas radās saistībā ar iepriekšējo direktīvu un attiecas tikai uz tādu reklāmu un finansiālo atbalstu, kam ir "pārrobežu ietekme".

Jaunā direktīva aizliedz tabakas reklāmu drukātajos plašsaziņas līdzekļos, radio un internetā, tomēr izņēmuma kārtā ir pieļaujamas publikācijas par tabakas tirdzniecību. Tāpat tā pasludina par nelikumīgu tādu radio programmu un pasākumu finansiālo atbalstu, kuriem ir pārrobežu ietekme, piemēram, Pirmās Formulas sacīkstes, kā arī tabakas izstrādājumu bezmaksas izdalīšanu šādos pasākumos. Direktīva neaizliedz netiešu reklāmu, piemēram, uz apģērba esošo reklāmu. Tomēr dalībvalstīm ir atļauts, ja tās vēlas, ieviest pat stingrākus pasākumus, kas vērsti pret tabaku.

Parlaments šo direktīvu pieņēma ar ievērojamu balsu vairākumu, un tā ir jāīsteno līdz 2005. gada jūlijam. Tomēr Vācijas valdība 2003. gada septembrī ir atkal paziņojusi par sūdzības iesniegšanu Tiesā.

Būs vairāk pret tabaku vērstu pasākumu

Eiropas Komisija apsver dažādus citus pasākumus. Iespējams samazinās subsīdijas lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar tabakas audzēšanu, jo tās patlaban ES budžetam izmaksā apmēram 1 miljardu eiro, un šos līdzekļus novirzīs saimniecības ienākumu un reģionālajam atbalstam. Ir izvirzīts apspriešanai smēķēšanas aizliegums sabiedriskās vietās, ieskaitot bārus, lai aizsargātu darbiniekus no pasīvās smēķēšanas un tādējādi arī darba devējus no tiesas prāvām. Ne mazāk nozīmīgs ir arī paziņojums, ka Komisijas personāls no 2004. gada maija nedrīkstēs smēķēt savos birojos.

   
Zinotaji:
  
Reklama un finansialais atbalsts: Manuel Medina Ortega (PES, E)
Produktu ražošana, iepakošana un realizacija: Jules Maaten (ELDR, NL)
  
"Oficialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti
  
Reklama un finansialais atbalsts
Produktu ražošana, iepakošana un realizacija

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004