Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Zodpovednosť za škody na životnom prostredí
Znečistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpečnosť potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ľudské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Fajčenie môže zabiť - boli ste varovaní

EÚ nedávno schválila dve dôležité smernice o tabaku. Jedna sa týka zloženia tabakových výrobkov a ich označenia, druhá reklamy a sponzorstva. Európsky Parlament urobil mnohé zmeny v smernici o označovaní, najmä vo veľkosti a druhu zdravotných varovaní na škatuľkách od cigariet. S návrhom smernice o tabakovej reklame však úplne súhlasil. Oba legislatívne návrhy sa stali objektom tvrdého lobingu a v prípade smernice o reklame sa boj ešte neskončil: posledné slovo bude mať Európsky súdny dvor.

Odhaduje sa, že fajčenie každoročne spôsobuje pol milióna úmrtí v Európskom spoločenstve. 80 % nových fajčiarov je pritom mladších ako 18 rokov. Mnohí ľudia preto vítajú nové smernice EÚ, zamerané na boj proti tabaku. Európska únia má však obmedzené právomoci v otázkach verejného zdravia, ktoré sú z väčšej časti záležitosťou jednotlivých členských štátov. Jednou z možností, ako môže EÚ presadiť opatrenia proti tabaku, je legislatíva platná pre spoločný trh. Zákony, ktoré majú odstrániť obchodné bariéry vnútri Spoločenstva musia rešpektovať aj zdravotné otázky.

Ak sa napríklad smernice o zložení cigariet a reklame tabakových výrobkov v jednotlivých štátoch Únie líšia, jeden štát môže zakázať dovoz cigariet alebo časopisov, v ktorých sa nachádza reklama na tabakové výrobky z iného štátu. Takýto zákaz je legálny, vytvára však obchodnú bariéru. Aby sa tieto produkty mohli bez prekážok predávať po celej Európe, sú potrebné štandardné normy EÚ. Tieto normy ale treba formulovať tak, aby boli výhodné pre verejné zdravie.

Smernica o zložení a označovaní

Európska komisia vypracovala v roku 1999 návrh smernice, ktorá mala harmonizovať zákony členských štátov EU o maximálnych povolených množstvách dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách, zdravotných varovaniach na škatuľkách, netabakových látkach v cigaretách a popis tabakových výrobkov. Početné rozpory medzi predpismi jednotlivých štátov v tejto oblasti obmedzovali vnútorný trh EÚ, a preto bolo potrebné vytvoriť štandard platný v celej EÚ. Keďže cieľom novej legislatívy musí byť aj ochrana zdravia obyvateľstva, boli stanovené prísne limity pre škodlivé látky v cigaretách. Navrhli sa aj vzory zdravotných varovaní a informácií o výrobkoch, aby boli spotrebitelia dostatočne informovaní o rizikách spojených s tabakovými výrobkami.

Maximálne hodnoty dechtu a nikotínu

Podľa tejto smernice sa mali k 1. januáru 2004 zaviesť maximálne limity pre decht (10 mg), nikotín (1 mg) a oxid uhoľnatý (10 mg) pre cigarety, ktoré sa vyrábajú a predávajú v Únii. Grécku bolo povolené prechodné obdobie na dodržanie limitov dechtu do 1. januára 2007. Cigarety vyrábané v EÚ, ktoré sú určené na export, budú po 1. januári 2007 tiež podliehať týmto normám, t.j. výrobcovia majú dostatok času, aby mohli zmeniť svoje výrobky.

Označenia ako "znížený obsah dechtu", "ľahké", "ultraľahké" a "jemné", rovnako ako názvy značiek a prvky na obale, ktoré naznačujú, že niektorý tabakový výrobok je menej škodlivý ako iný, sú od 30. septembra 2003 zakázané.

Zdravotné varovania o škodlivosti - čím väčšie, tým lepšie

Od 30. septembra 2003 musia byť na obaloch cigariet aj veľké zdravotné varovania. Vďaka poslancom Parlamentu sú tieto varovania omnoho väčšie a môžu znieť tvrdšie, než pôvodne navrhovala Komisia.

Tridsať percent prednej strany každej škatuľky cigariet, ktorá sa predáva v EÚ, pokrýva povinné všeobecné varovanie, buď "Fajčenie zabíja/Fajčenie môže zabiť" alebo "Fajčenie vážne ohrozuje vaše zdravie a zdravie ľudí okolo vás". Druhé varovanie bolo schválené vďaka Parlamentu, ktorý trval na tom, aby sa upozornilo aj na riziká pasívneho fajčenia. Štyridsať percent zadnej strany škatuľky musí pokrývať ďalšie povinné varovanie, ktoré môžu členské štáty vybrať zo zoznamu 14 varovaní, ktoré určuje táto smernica. Napr. "Fajčenie v tehotenstve ubližuje vášmu dieťaťu", "Fajčenie je silne návykové. Nezačínajte" a "Fajčenie môže spôsobiť pomalú a bolestivú smrť".

V štátoch Únie, v ktorých platia dva alebo tri úradné jazyky, bude celkový povrch, ktorý zaberajú varovania, väčší.

Výsledkom tlaku Parlamentu je aj skutočnosť, že štáty únie budú od 1. októbra 2004 môcť používať farebné fotografie a iné ilustrácie, poukazujúce na zdravotné následky fajčenia, ktoré budú doplňovať ostatné varovania na škatuľkách cigariet. V krajinách ako napr. Brazília alebo Kanada sa obrázky používajú a dokázalo sa, že sú veľmi účinné a majú výrazný šokujúci efekt. Varovania môžu obsahovať aj telefónne čísla, emailovú alebo webovú adresu, na ktorých nájdu fajčiari informácie, ako prestať. Žiadny štát únie síce nebude povinný zaviesť obrázkové varovania, nebude však možné ani zakázať dovoz cigariet z členských štátov, ktoré ich používajú.

Viac informácií o výrobku pre spotrebiteľov

Do tabakových výrobkov sa pri výrobe pridávajú stovky netabakových prímesí, ktoré tiež môžu byť návykové. Počnúc 31. decembrom 2002 musia výrobcovia tabaku každý rok poskytnúť vláde štátu zoznam všetkých prísad, ich množstva a dôvody ich používania. Poslanci trvali na tom, aby vlády tieto informácie sprístupnili verejnosti. Komisia musí najneskôr do 31. decembra 2004 navrhnúť štandardný zoznam látok, ktoré sa môžu v Únii používať v tabakových výrobkoch.

Smernica o reklame a sponzorstve

Televíznu reklamu na tabak už zakazuje zákon platný v celej EÚ od roku 1991. Smernicu o reklame na tabakové výrobky v ďalších médiách a o sponzorovaní tabakovými spoločnosťami schválila EÚ prvý krát v roku 1998, ale Nemecká vláda ju napadla na Európskom súdnom dvore. Argumentovala, že EÚ prekročila hranice svojich právomocí. Súd tento názor podporil a smernicu zamietol, pretože zákazy niektorých druhov reklám - napr. na plagátoch, slnečníkoch, popolníkoch a v kinách - nemajú žiadny vplyv na celoeurópsky trh a ich vplyv je iba lokálny. Sudcovia však dodali, že nie je dôvod, prečo by sa legislatíva jednotného trhu nemala využiť na zákaz reklamy na tabakové výrobky.

Komisia preto predložila návrh ďalšej smernice v roku 2001. Jej znenie bolo navrhnuté tak, aby nevznikli problémy, ako pri predchádzajúcej smernici a zameriavala sa iba na reklamu a sponzorstvo, ktoré má "cezhraničný dosah".

Nová smernica zakazuje reklamu na tabakové výrobky v tlačených médiách, rozhlase a na internete, výnimky sú možné v prípade publikácií určených pre tabakový priemysel. Zakazuje sa aj sponzorstvo rozhlasových relácií a podujatí, ktoré majú cezhraničný dosah, ako napr. závodov Formuly 1 a voľná distribúcia tabakových výrobkov na takýchto podujatiach. Nepriamu reklamu napr. na oblečení smernica nezakazuje. Členské štáty majú povolené zaviesť ešte prísnejšie protitabakové opatrenia.

Parlament veľkou väčšinou smernicu schválil. Táto vstúpi do platnosti v júli 2005. Nemecká vláda však v septembri 2003 ohlásila, že sa znovu obráti na Súdny dvor.

Vo vzduchu sú ďalšie protitabakové opatrenia

Európska Komisia zvažuje niekoľko ďalších opatrení. Uvažuje sa o zrušení dotácií pre pestovateľov tabaku, na ktoré EÚ vynakladá zo svojho rozpočtu približne jednu miliardu eúr ročne. Tieto peniaze by sa mali využiť na pomoc pre regióny a farmárov. Uvažuje sa aj o zákaze fajčenia na verejných miestach, vrátane barov. Tým sa majú chrániť zamestnanci pred pasívnym fajčením a zamestnávatelia pred žalobami. Aj samotní zamestnanci Komisie majú od mája 2004 zákaz fajčiť vo svojich kanceláriách.

   
Spravodajcovia:
  
Reklama a sponzorstvo: Manuel Medina Ortega (PES, E)
Výroba, prezentácia a predaj výrobkov: Jules Maaten (ELDR, NL)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Reklama a sponzorstvo
Výroba, prezentácia a predaj výrobkov

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004