Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - all sections EN

17-06-2021 FEMM_PA(2021)693876 PE693.876v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

PROJETO DE RELATÓRIO sobre a igualdade entre homens e mulheres na União Europeia no período 2018-2020 PT

16-06-2021 FEMM_PR(2021)693864 PE693.864v01-00 FEMM
Sandra PEREIRA

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

10-06-2021 FEMM_PA(2021)693717 PE693.717v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

MINUTES - Thursday, 4 March 2021 EN

09-06-2021 FEMM_PV(2021)03-04-1 PE693.677v02-00 FEMM

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 401 - Σχέδιο έκθεσης Χαρακτηρισμός της βίας με βάση το φύλο ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

08-06-2021 CJ01_AM(2021)693724 PE693.724v01-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK

MINUTES - Monday, 10 May 2021 - Tuesday, 11 May 2021 EN

08-06-2021 FEMM_PV(2021)05-10-1 PE693.728v01-00 FEMM

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

04-06-2021 FEMM_PV(2020)10-12-1 PE693.675v01-00 FEMM

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 81 - Σχέδιο γνωμοδότησης Στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας

01-06-2021 FEMM_AM(2021)693664 PE693.664v01-00 FEMM
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

31-05-2021 FEMM_PV(2020)11-12-1 PE693.608v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 - Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

28-05-2021 FEMM_PV(2021)03-15-1 PE691.341v02-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 - Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

28-05-2021 FEMM_PV(2021)01-25-1 PE693.550v01-00 FEMM

Γνωμοδότηση σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

26-05-2021 FEMM_AL(2021)691085 PE691.085v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας: βία στο διαδίκτυο

20-05-2021 CJ01_PR(2021)691453 PE691.453v01-00 FEMM LIBE
Sylwia SPUREK Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-07-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17 - 296 - Σχέδιο γνωμοδότησης Επαρκείς κατώτατοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

19-05-2021 FEMM_AM(2021)692831 PE692.831v01-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της βίας με βάση το φύλο ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

05-05-2021 CJ01_PR(2021)692619 PE692.619v02-00 FEMM LIBE
Diana RIBA I GINER Malin BJÖRK
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 02-06-2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σε συνέχεια της εικονικής αποστολής στην 65η σύνοδο της Επιτροπής για τη θέση των γυναικών, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 15-26 Μαρτίου 2021

03-05-2021 FEMM_CR(2021)691421 PE691.421v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας

30-04-2021 FEMM_PA(2021)691442 PE691.442v01-00 FEMM
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-05-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 - Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

23-04-2021 FEMM_PV(2021)02-01-1 PE691.398v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

20-04-2021 FEMM_PA(2021)691369 PE691.369v01-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 19-05-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

10-04-2021 CJ01_PV(2020)12-07-1 PE663.237v01-00 FEMM LIBE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

10-04-2021 FEMM_PV(2020)11-09-1 PE691.095v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

10-04-2021 FEMM_PV(2020)12-07-1 PE691.217v01-00 FEMM

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

30-03-2021 FEMM_AD(2021)663180 PE663.180v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 369 - Σχέδιο έκθεσης Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

02-03-2021 CJ02_AM(2021)689629 PE689.629v01-00 FEMM JURI
Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Luisa REGIMENTI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2019

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663068 PE663.068v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663069 PE663.069v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 – Τμήμα III

25-02-2021 FEMM_AL(2021)680933 PE680.933v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662079 PE662.079v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662080 PE662.080v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 37 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

10-02-2021 FEMM_AM(2021)680712 PE680.712v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 65 - Σχέδιο γνωμοδότησης Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

09-02-2021 FEMM_AM(2021)680974 PE680.974v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

07-02-2021 FEMM_PV(2020)09-21-1 PE663.291v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

04-02-2021 CJ02_PR(2021)663336 PE663.336v01-00 FEMM JURI
Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Luisa REGIMENTI
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 229 - Σχέδιο γνωμοδότησης Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)

02-02-2021 FEMM_AM(2021)680746 PE680.746v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 44 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28-01-2021 FEMM_AM(2021)680713 PE680.713v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

21-01-2021 FEMM_PV(2020)09-07-2 PE663.126v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

18-01-2021 FEMM_PA(2021)663180 PE663.180v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-02-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για το 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663068 PE663.068v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για το 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663069 PE663.069v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)06-25-1 PE660.327v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-13-4 PE661.875v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-03-1 PE661.990v01-00 FEMM

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 300 - Σχέδιο έκθεσης Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662044 PE662.044v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 301 - 503 - Σχέδιο έκθεσης Κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662097 PE662.097v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662079 PE662.079v01-00 FEMM
Evelyn REGNER
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-01-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662080 PE662.080v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

10-12-2020 FEMM_PV(2020)02-18-1 PE648.343v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)

09-12-2020 FEMM_PR(2020)661980 PE661.980v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-01-2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

03-12-2020 FEMM_AD(2020)655669 PE655.669v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2019, και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON