Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality (EIGE) for the financial year 2019: EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663068 PE663.068v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663069 PE663.069v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Opinion on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

25-02-2021 FEMM_AL(2021)680933 PE680.933v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662079 PE662.079v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662080 PE662.080v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 37 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

10-02-2021 FEMM_AM(2021)680712 PE680.712v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 65 - Σχέδιο γνωμοδότησης Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

09-02-2021 FEMM_AM(2021)680974 PE680.974v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

07-02-2021 FEMM_PV(2020)09-21-1 PE663.291v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

04-02-2021 CJ02_PR(2021)663336 PE663.336v01-00 FEMM JURI
Έλενα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Luisa REGIMENTI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 229 - Σχέδιο γνωμοδότησης Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)

02-02-2021 FEMM_AM(2021)680746 PE680.746v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 44 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28-01-2021 FEMM_AM(2021)680713 PE680.713v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

21-01-2021 FEMM_PV(2020)09-07-2 PE663.126v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

18-01-2021 FEMM_PA(2021)663180 PE663.180v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για το 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663068 PE663.068v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για το 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663069 PE663.069v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)06-25-1 PE660.327v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-13-4 PE661.875v01-00 FEMM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-03-1 PE661.990v01-00 FEMM

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 300 - Σχέδιο έκθεσης Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662044 PE662.044v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 301 - 503 - Σχέδιο έκθεσης Κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662097 PE662.097v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662079 PE662.079v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662080 PE662.080v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

10-12-2020 FEMM_PV(2020)02-18-1 PE648.343v01-00 FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)

09-12-2020 FEMM_PR(2020)661980 PE661.980v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

03-12-2020 FEMM_AD(2020)655669 PE655.669v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2019, και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 322 - Σχέδιο έκθεσης Eφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 323 - 511 - Σχέδιο έκθεσης Εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6 - 34 - Σχέδιο γνωμοδότησης Προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

12-11-2020 FEMM_AM(2020)660099 PE660.099v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με την ανάπτυξη μιας πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

05-11-2020 FEMM_OJ(2020)11 PE660.179 FEMM

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιη μετάβαση – Ανακοίνωση της Επιτροπής

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

27-10-2020 FEMM_PA(2020)659041 PE659.041v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών

27-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v02-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 100 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο το 2019 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό - ετήσια έκθεση 2019

20-10-2020 FEMM_AM(2020)659040 PE659.040v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2019, και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό - ετήσια έκθεση 2019

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 72 - Σχέδιο έκθεσης Διαμόρφωση της πολιτικής της ψηφιακής εκπαίδευσης

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 70 - Σχέδιο γνωμοδότησης Εφαρμογή της οδηγιας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 96 - Σχέδιο γνωμοδότησης Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 201 - Σχέδιο έκθεσης Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με τη Γηραιά Ήπειρο που γηράσκει – δυνατότητες και προκλήσεις σε συνάρτηση με την πολιτική για το γήρας μετά το 2020

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 83 - Σχέδιο γνωμοδότησης Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 342 - Σχέδιο έκθεσης Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 343 - 415 - Σχέδιο έκθεσης Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιη μετάβαση - Ανακοίνωση της Επιτροπής

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Evelyn REGNER