Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 7 December 2020 EN

03-12-2020 ITRE_OJ(2020)12-07_1 PE661.874v01-00 ITRE

REPORT on a new strategy for European SMEs EN

02-12-2020 A9-0237/2020 PE653.858v02-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 367 - Σχέδιο έκθεσης Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 96 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 181 - Σχέδιο γνωμοδότησης Το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 120 - Σχέδιο γνωμοδότησης Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - A new strategy for European SMEs

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 28 - 273 - Σχέδιο γνωμοδότησης για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 31 - 259 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση του προγράμματος InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 22 - 120 - Σχέδιο γνωμοδότησης Δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 36 - 148 - Σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) 2015/1017 όσον αφορά τη δημιουργία Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Προς έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που είναι συμβατός με τον ΠΟΕ

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - A New Industrial Strategy for Europe

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - A New Industrial Strategy for Europe

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 594 - 704 - Σχέδιο έκθεσης Μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την έλλειψη φαρμάκων – τρόποι αντιμετώπισης ενός αναδυόμενου προβλήματος

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 354 - 524 - Σχέδιο γνωμοδότησης Θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Μαΐου 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 - Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προσπάθεια προστασίας και αποκατάστασης των δασών του πλανήτη

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική – μελλοντική πορεία

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τις συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA