Междуинституционални преговори

По време на обикновената законодателна процедура (ОЗП/съвместно вземане на решение) Парламентът може да встъпва в преговори с другите институции, след като е бил определен мандатът му за преговори по дадено досие в съответствие с Правилника за дейността на Европейския парламент (членове 70, 71, 72 и 73). На етап първо четене мандатът за преговори на Парламента може да бъде приет от водещата комисия по досието въз основа на нейния доклад и обявен в пленарна зала (член 71). Тези мандати са изброени по-долу.

Законодателната обсерватория - за всяко досие по процедурата на съвместно вземане на решение - показва всички съществуващи мандати, въз основа на които Парламентът може да води преговори (доклади на комисии, върнати от пленарната зала преди приемане на първото четене на Парламента с оглед междуинституционалните преговори (член 60), позиции на Парламента на първо четене и проектопрепоръки на комисиите за второ четене). Моля, за повече информация се запознайте със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение (OВ C 145, 30.6.2007 г., стр.5)

Последни решения за даване на мандат.

Резултат(и) : 10