Please fill this field

Iestāžu sarunas

Parastajā likumdošanas procedūrā (PLP/koplēmums) Parlaments var sākt sarunas ar pārējām iestādēm, tiklīdz attiecībā uz konkrēto procedūru saskaņā ar Parlamenta Reglamentu (70., 71, 72 un 73 pants) ir pieņemts sarunu mandāts. Pirmajā lasījumā Parlamenta sarunu mandātu var pieņemt par procedūru atbildīgā komiteja, pamatojoties uz savu ziņojumu, un par to ir jāpaziņo plenārsēdē (71. pants). Šādu mandātu saraksts ir redzams zemāk.

Likumdošanas observatorija katras koplēmuma procedūras dokumentācijā iekļauj visus mandātus, pamatojoties uz kuriem Parlaments var vest sarunas (komiteju ziņojumus, kurus plenārsēdē ir nolemts nodot atpakaļ, pirms Parlaments pirmajā lasījumā pieņem nostāju iestāžu sarunām (60. pants), Parlamenta nostājas pirmajā lasījumā un komiteju ieteikumu projektus otrajam lasījumam). Plašāku informāciju var iegūt, iepazīstoties ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Kopīgo deklarāciju par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem (OV C 145, 30.6.2007., 5. lpp.).

Jaunākie lēmumi par mandātiem

Rezultāts(-i) : 10