Interinstitutionella förhandlingar

Under det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även kallat medbeslutandeförfarandet) kan parlamentet inleda förhandlingar med de andra institutionerna så snart dess förhandlingsmandat för ett visst ärende har beslutats i enlighet med parlamentets arbetsordning (artiklarna 70, 71, 72 och 73). I första behandlingen kan parlamentets förhandlingsmandat antas av det utskott som ansvarar för ärendet. Detta sker på grundval av utskottets betänkande och måste tillkännages i kammaren (artikel 71). Dessa mandat listas nedan.

I parlamentets lagstiftningsdatabas kan man för varje ärende som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet se vilka förhandlingsmandat parlamentet har (utskottsbetänkanden som återförvisats av kammaren innan det antagits vid parlamentets första behandling inför interinstitutionella förhandlingar (artikel 60), parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen och utskottets förslag till andrabehandlingsrekommendation). För mer information, se Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (EUT C 145, 30.6.2007, s. 5).

Senaste beslut om mandat

Resultat : 10