Toimielinten väliset neuvottelut

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisen menettelyn ("tavallinen lainsäädäntömenettely", "yhteispäätösmenettely") aikana parlamentti voi aloittaa neuvottelut muiden toimielinten kanssa, kun sen tiettyä lainsäädäntöasiaa koskevasta neuvotteluvaltuutuksesta on päätetty parlamentin työjärjestyksen mukaisesti (70, 71, 72 ja 73 e artikla). Ensimmäisessä käsittelyssä asiasta vastaava valiokunta voi hyväksyä neuvotteluvaltuutuksen mietintönsä pohjalta, ja sen päätöksestä ilmoitetaan täysistunnossa (71 artikla). Neuvotteluvaltuutukset on listattu alla.

Lainsäädäntötyön seurantatietokannassa näkyvät kunkin yhteispäätösmenettelyssä käsiteltävän asian kohdalla kaikki voimassa olevat valtuutukset, joiden perusteella parlamentti voi neuvotella (valiokuntamietinnöt, jotka täysistunto on palauttanut valiokuntaan ennen parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä toimielinten välisiä neuvotteluja varten (60 artikla), parlamentin kannat ensimmäisessä käsittelyssä ja valiokunnan suositusluonnokset toiseen käsittelyyn). Lisätietoja saa yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskevasta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisestä julistuksesta (EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5).

Viimeisimmät neuvotteluvaltuutuksia koskevat päätökset

Tulokset : 10