Please fill this field

Institutsioonidevahelised läbirääkimised

Seadusandliku tavamenetluse („kaasotsustamismenetlus") raames võib parlament alustada läbirääkimisi teiste institutsioonidega, kui arutusel oleva ettepaneku puhul on tehtud otsus läbirääkimismandaadi andmise kohta kooskõlas parlamendi kodukorraga (artiklid 70, 71, 72 ja 73). Esimese lugemise etapis võib parlamendi läbirääkimismandaadi kinnitada ettepaneku menetlemise eest vastutav parlamendikomisjon oma raporti alusel ja sellest antakse teada täiskogu istungil (kodukorra artikkel 71). Nimetatud mandaadid on toodud allpool.

Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemis on iga kaasotsustamismenetluse ettepaneku puhul esitatud kõik olemasolevad mandaadid, mille alusel parlament saab läbirääkimisi pidada (raportid, mille täiskogu on parlamendikomisjonile tagasi saatnud enne parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist institutsioonidevaheliste läbirääkimiste pidamiseks (kodukorra artikkel 60), parlamendi esimese lugemise seisukohad ning parlamendikomisjoni soovituste projektid teisele lugemisele). Täpsemat teavet leiab kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlevast Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisest deklaratsioonist (ELT C 145, 30.6.2007, lk 5).

Viimased mandaadiotsused

Tulemus(ed) : 10