Medziinštitucionálne rokovania

Počas riadneho legislatívneho postupu (RLP/spolurozhodovací postup) môže Parlament začať rokovania s ostatnými inštitúciami, hneď ako sa rozhodlo o jeho rokovacom mandáte pre daný spis podľa rokovacieho poriadku Parlamentu (články 70, 71, 72 a 73). Gestorský výbor môže v prvom čítaní prijať na základe svojej správy rokovací mandát Parlamentu pre daný spis a následne je toto rozhodnutie oznámené na plenárnej schôdzi (článok 71). Tieto mandáty sú uvedené nižšie.

Legislatívne observatórium - pod každým spolurozhodovacím postupom - zobrazí všetky súčasné mandáty, na základe ktorých môže Parlament rokovať (správy výborov, ktoré plénum vrátilo pred prijatím prvého čítania Parlamentom vzhľadom na medziinštitucionálne rokovania (článok 60), pozície Parlamentu v prvom čítaní a návrhy odporúčaní výboru pre druhé čítanie). Viac informácií nájdete v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (Ú. v. EÚ C 145, 30.6.2007, s.5).

Najnovšie rozhodnutia o mandátoch

Nájdené výsledky : 10