Interinstitutionele onderhandelingen

Tijdens de gewone wetgevingsprocedure (OLP/medebeslissingsprocedure) kan het Parlement onderhandelingen met de andere instellingen aanknopen nadat zijn onderhandelingsmandaat voor een bepaalde procedure in overeenstemming met het Reglement van het Parlement (artikelen 70, 71, 72 en 73) is vastgesteld. In eerste lezing kan het onderhandelingsmandaat van het Parlement door de ten principale bevoegde commissie worden vastgesteld op basis van haar verslag. Dit wordt ter plenaire vergadering meegedeeld (artikel 71). Hieronder vindt u een overzicht van deze mandaten.

Het Steunpunt Oeil (Legislative Observatory) vermeldt onder elke medebeslissingsprocedure alle bestaande mandaten op grond waarvan het Parlement kan onderhandelen (commissieverslagen die vóór de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire vergadering naar de bevoegde commissie zijn terugverwezen met het oog op interinstitutionele onderhandelingen (artikel 60), standpunten van het Parlement in eerste lezing en ontwerpaanbevelingen van de commissie voor de tweede lezing). Nadere informatie vindt u in de Gemeenschappelijke Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5).

Laatste besluiten inzake mandaten

Resulta(a)t(en) : 10