Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Varnost na morju
Pristaniške storitve
Zracni promet
Nadomestilo letalskim potnikom
Varnost na cesti
Ekotocke
Železnica
Poštne storitve
Strukturni in kohezijski skladi
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Nadomestila - in udobne rešitve - za zavrnjene letalske potnike

Na leto približno cetrt milijona Evropejcev ne dobi že rezerviranih letalskih vozovnic pri rednih evropskih letalskih družbah. Evropska skupnost je že zaostrila zakonodajo iz leta 1991 o nadomestilih in pomoci za te potnike, s ciljem odvrniti letalske družbe od sprejemanja prevelikega števila rezervacij, ceprav se zaveda, da praksa ne more biti povsem odpravljena. Evropski parlament je sodeloval pri dolocitvi ukrepov, ki letalske družbe zavezujejo k zagotavljanju vecjega udobja za potnike, ki ostanejo na letališcih zaradi preklicev in velikih zamud letov.

Novi predpisi, ki bodo stopili v veljavo februarja 2005, dolocajo vseevropska pravila o nadomestilih in pomoci letalskim potnikom, ki se znajdejo v eni od naslednjih situacij: "zavrnjeno vkrcanje" (zlasti zaradi prevelikega števila prejetih rezervacij), preklic letov in zamude.Nova pravila urejajo tako carterske lete, vkljucno s carterji v okviru pocitniških paketov, kakor tudi redne lete. Ne veljajo samo za potnike, ki imajo odhod z letališca na ozemlju EU, ampak tudi za tiste, ki priletijo v Skupnost iz neevropske države z letom, ki ga opravi letalski prevoznik Skupnosti.

Sistemi prostovoljcev za potnike, ki niso bili sprejeti na let
Število potnikov, ki se ne morejo vkrcati na želeni let, naj bi se zmanjšalo z uporabo novega pristopa, ki temelji na zelo uspešnem ameriškem modelu "sistem prostovoljcev". Ko letalska družba ugotovi, da bo morala priceti z zavracanjem potnikov, mora najprej pozvati morebitne prostovoljce, da umaknejo rezervacijo v zameno za denar ali druga nadomestila, o katerih se dogovorita potnik in letalski prevoznik. Poleg tovrstnih spodbud je treba prostovoljcem ponuditi izbiro med vracilom polne cene vozovnice (vkljucno s povratnim letom do kraja zacetka potovanja) oziroma nadomestnim letom do izbrane destinacije (znano pod imenom "preusmeritev leta"). Samo v primeru nezadostnega števila prostovoljcev bo letalska družba lahko zavrnila vkrcanje potnikov proti njihovi volji. Pri vkrcanju je treba dati prednost starejšim in invalidnim ter vsakomur, ki jih spremlja, prav tako tudi otrokom, ki potujejo brez spremstva odraslih.

Nadomestila za ne-prostovoljce

Potniki, ki jim je bilo mesto na letu zavrnjeno proti njihovi volji, so bolj prizadeti kot prostovoljci, zato stopnja spodbud v njihovem primeru ne more biti odvisna od tega, kaj je pripravljen ponuditi letalski prevoznik. Namesto tega bodo ti potniki upraviceni do fiksnega zneska nadomestila, kar naj bi letalske družbe odvrnilo od sprejemanja prevelikega števila rezervacij.

Ob zacetku pogajanj o novih pravilih konec leta 2001 s Svetom ministrov si je Evropski parlament prizadeval doseci dva cilja: uskladiti predlagano zakonodajo z dejanskimi potrebami potnikov in upoštevati ekonomsko stvarnost letalskih prevoznikov. Sprejemanju prevelikega števila rezervacij se ni mogoce povsem izogniti, ker morajo letalske družbe zagotavljati cim vecjo zasedenost letal, da bi lahko ustvarjale dobicek. Zato so prisiljene predvideti verjetno število potnikov, ki z dolocenim letom ne bodo potovali, ("odsotni") in sprejemati rezervacije do zasedenosti letala. Ce ne bi smele sprejemati prevelikega števila rezervacij, bi imele prevec praznih sedežev, njihovi prihodki bi upadli in prisiljene bi bile zvišati cene letalskih vozovnic.

Poslanci so menili, da bi nadomestila, kot jih je prvotno dolocila Komisija (dvakratna povprecna cena za potovanje v poslovnem razredu pri letih znotraj Evrope), pomenila preveliko obremenitev za letalske družbe, ki so se že znašle v težavah zaradi napadov na ZDA 11. septembra. Predlagane odškodnine so znašale 750 evrov za lete, krajše od 3500 km in 1500 evrov za lete, dolge 3500 km in vec. Parlament je preprical Svet, naj nadomestila zniža in uvede tripasovni sistem za nadomestila, kar bolj odgovarja stvarnosti evropskega letalskega prevozništva: 250 evrov za lete, krajše od 1500 km; 400 evrov za lete znotraj Skupnosti, daljše od 1500 km in za vse druge lete z razdaljo med 1500 in 3500 km; 600 evrov za vse preostale lete. Upal je, da bodo take stopnje nadomestil letalske prevoznike spodbudile k bolj skrbno nacrtovanim omejitvam prevelikega števila rezervacij, ki pa vseeno ne bodo ogrozile njihovega poslovanja. Parlamentu je tudi uspelo zagotoviti, da bodo pravila stopila v veljavo devet mesecev kasneje in tako dalo letalskim družbam vec casa za prilagajanje.

Potniki, ki jim je bilo vkrcanje zavrnjeno proti njihovi volji, niso upraviceni samo do fiksnih zneskov nadomestil, ampak jim je treba tudi, tako kot prostovoljcem, ponuditi izbiro med povracilom cene vkljucno s povratnim letom do kraja zacetka potovanja in spremembo poti. Vendar velja, da se stopnja nadomestil zniža, ce je potnikom ponujen let, s katerim na želeno destinacijo prispejo brez vecje zamude.

Poleg tega bodo potniki upraviceni do "pomoci" v obliki obrokov in okrepcil, dveh brezplacnih telefonskih klicev, elektronskih ali faksnih sporocil, kakor tudi do hotelske nastanitve in prevoza med letališcem in hotelom, ce morajo prenociti.

Blaženje posledic odpovedi letov

Drugo neprijetno presenecenje, ki vcasih doleti letalske potnike, je preklican let. Podobno kot tisti, ki jim je bilo vkrcanje zavrnjeno, bodo imeli potniki, ki so jim let preklicali iz ekonomskih razlogov, po novih predpisih pravico do vracila ali do spremembe poti kot tudi do nadomestila. Potniki pa ne bodo upraviceni do nadomestila v primeru, ce bo let odpovedan zaradi neizogibne okolišcine kot politicna nestabilnost, slabe vremenske razmere ali nenadna nevarnost. Prav tako potniki ne bodo upraviceni do nadomestila, ce bodo o odpovedi leta obvešceni dva tedna vnaprej oziroma jim bo ponujen nadomestni let.

Komisija je prvotno predlagala, da bi se pravice potnikov do vracil ali spremembe poti omejile v primerih, ko so leti preklicani iz ekonomskih razlogov. Parlament je predpise spremenil, tako da bodo potniki imeli pravico do vracila ali spremembe poti in obrokov, okrepcil ter drugih oblik pomoci ne glede na vzrok odpovedi.

Ukrepi za lažje cakanje v primeru zamud

Novi predpisi urejajo še eno nadlogo pri letalskih potovanjih - zamujene lete. Poslanci Evropskega parlamenta sicer vedo, da letalske družbe ponavadi niso odgovorne za zamude, ki so v glavnem posledica težav pri nadzoru zracnega prometa in drugih nevšecnosti. Vseeno pa so bili mnenja, da je treba za potnike, ki zaradi zamud letov dolgo cakajo na letališcih, ustrezno poskrbeti. Njihovim prizadevanjem gre zahvala, da so sedaj v predpisih dolocbe o pravici potnikov do obrokov, okrepcil, telefonskih klicev in v nekaterih primerih tudi hotelske nastanitve, ce zamuda znaša vsaj dve uri, pac odvisno od dolžine leta. V primeru vsaj peturne zamude se potnikom vrne polna cena njihove vozovnice, po potrebi pa se jih v najkrajšem možnem casu odpelje nazaj na kraj zacetka potovanja.

Uskladitev poslovnih potreb z zašcito potrošnikov

Gledano v celoti, novi zakon skuša vzpostaviti ravnotežje med konkurencno letalsko industrijo in zagotavljanjem kakovostnih storitev za potnike in njihove upravicenosti do nadomestil za nevšecnosti in tegobe kot posledice neizvajanja storitve. Poslanci Evropskega parlamenta so tudi izposlovali zagotovilo Komisije, da bo v prihodnosti predlagala podobne ukrepe za druge oblike potniškega prometa, kot na primer železniški in ladijski promet.  
Porocevalci:
  
Zracni promet: nadomestilo in pomoc letalskim potnikom v primeru zavrnjenega vkrcanja: Giorgio Lisi (EPP-ED, I)
  
Uradni list - sklepne listine:
  
Zracni promet: nadomestilo in pomoc letalskim potnikom v primeru zavrnjenega vkrcanja

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004