Źródła

Linki zgromadzone na tej stronie pozwalają uzyskać wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie jedynej instytucji UE wyłonionej w wyborach bezpośrednich.

Europejska wartość dodana

W związku z europejską wartością dodaną określa się potrzeby w działaniach na szczeblu europejskim, analizując potencjalne korzyści z przyszłych działań Unii lub koszty ich niepodjęcia.

Prognozy, w tym naukowe

Prognozy ułatwiają zrozumienie tendencji średnio- i długoterminowych, aby jak najlepiej ukazać decydentom wyzwania, zagrożenia i możliwości w nadchodzących dziesięcioleciach. W dziedzinie prognoz naukowych służby zajmujące się weryfikacją rozwiązań naukowych i technologicznych oferują posłom doradztwo w formie badań i wydarzeń organizowanych pod kierunkiem Zespołu Ekspertów STOA.

Eurobarometr PE

Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej w państwach członkowskich. Jest to sposób na monitorowanie przez Parlament poglądów i oczekiwań obywateli dotyczących prac Parlamentu oraz działalności całej Unii Europejskiej.

Departamenty tematyczne

Zadaniem pięciu departamentów tematycznych jest dostarczanie specjalistycznych, niezależnych opinii eksperckich, prowadzenie analiz oraz świadczenie usług doradztwa politycznego w celu wsparcia komisji parlamentarnych i innych organów parlamentarnych. Są one ściśle włączone w prace komisji i wspierają je w kształtowaniu ustawodawstwa dotyczącego polityki UE oraz w sprawowaniu kontroli demokratycznej nad tą polityką.

Ocena skutków

Oceny skutków wskazują przewidywane gospodarcze, społeczne, środowiskowe i inne konsekwencje proponowanych aktów prawnych.

Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów oferuje szeroką gamę publikacji badawczych dotyczących głównych dziedzin polityki, zagadnień i prawodawstwa UE, a także dostosowane do potrzeb poufne materiały informacyjne dla posłów.

Zarządzanie gospodarcze

Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego dostarcza posłom informacji o wdrażaniu instrumentów zarządzania gospodarczego i nadzoru bankowego w Unii, zwłaszcza w strefie euro.

Biblioteka i dokumenty źródłowe

Biblioteka Parlamentu Europejskiego udostępnia wiele książek, dzienników i czasopism, coraz częściej także w formie elektronicznej. Gości również Bibliotekę Prawa Porównawczego, która prowadzi badania nad konkretnymi kwestiami prawnymi w różnych jurysdykcjach.

Ocena i kontrola polityki

Ocena skutków prawodawstwa i polityki oraz kontrola podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie są niezbędne, by Parlament Europejski jako współustawodawca jak najskuteczniej uchwalał prawodawstwo. Różnorodność i wielkość UE powodują, że tym ważniejszy jest dialog z podmiotami na wszystkich szczeblach sprawowania rządów na temat skutków polityki UE oraz luk w prawodawstwie.

Obserwatorium legislacyjne

Obserwatorium legislacyjne umożliwia śledzenie europejskiego procesu decyzyjnego krok po kroku. Dostarcza ono informacji na temat już podjętych działań oraz działań planowanych w przyszłości.

Rejestr dokumentów

Rejestr ten zawiera wszystkie oficjalne dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Parlament Europejski od dnia 3 grudnia 2001 r. Można je wyszukiwać według słów kluczowych, autora, daty, numeru lub rodzaju dokumentu.

Blog EPRS

Blog Biura Analiz Parlamentu Europejskiego umożliwia bezpośredni kontakt z zespołem specjalistów, którzy pomagają posłom w wyszukiwaniu informacji i opracowywaniu przepisów.

ESPAS

ESPAS to wyjątkowy projekt międzyinstytucjonalny, którego celem jest intensyfikacja działań UE w kluczowym obszarze, jakim jest planowanie perspektywiczne.

ORBIS - Centrum badań prognostycznych

Odwiedź największą bibliotekę świata badań prospektywnych. Odkryj długoterminowe tendencje, które będą kształtować społeczeństwo. Poczytaj, aby dowiedzieć się więcej, i przemyśl różne tematy, które dotyczą Ciebie i pozostałych obywateli świata.

URBIS - Centrum analiz wdrożeniowych

Wszelkie materiały dotyczące programu prac Komisji przekazane przez parlamenty narodowe, regiony, miasta i partnerów społecznych.

Noty faktograficzne o Unii Europejskiej

Noty faktograficzne są zwięzłym, a jednocześnie pełnym źródłem informacji przedstawiających w ogólnym zarysie integrację europejską oraz udział Parlamentu Europejskiego w tym procesie. Są one systematycznie uaktualniane i można z nich korzystać za pośrednictwem strony Think Tank lub strony internetowej poświęconej notom faktograficznym.

EU Bookshop

Wszystkie publikacje UE są dostępne w EU Bookshop – internetowej księgarni, bibliotece i archiwum publikacji instytucji UE.