Zdroje

Odkazy na tejto stránke poskytujú prehľad o vnútornom fungovaní jedinej priamo volenej inštitúcie EÚ

Európska pridaná hodnota

Práca v oblasti európskej pridanej hodnoty identifikuje potreby opatrení na európskej úrovni analýzou potenciálneho prínosu budúceho konania Únie alebo prípadne nákladov nekonania.

Prognóza vrátane vedeckej predikcie

Prognóza spočíva v zabezpečení pochopenia strednodobých a dlhodobých trendov, aby boli tvorcovia politík čo najlepšie pripravení na výzvy, riziká a príležitosti v nadchádzajúcich desaťročiach. V oblasti vedeckej predikcie poskytuje vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív poradenstvo poslancom vo forme štúdií a podujatí organizovaných pod vedením panelu STOA.

Eurobarometer EP

Európsky parlament pravidelne uskutočňuje prieskumy verejnej mienky v členských štátoch. Získava tým prehľad o tom, ako ľudia vnímajú jeho činnosť a vo všeobecnosti činnosť Európskej únie a čo od nej očakávajú.

Tematické sekcie

Päť tematických sekcií zodpovedá za poskytovanie vnútorných, ako aj vonkajších nezávislých odborných konzultácií na vysokej úrovni, analýz a poradenstva, na žiadosť výborov a ďalších parlamentných orgánov. Sú úzko zapojené do práce výborov a pomáhajú im pri vypracúvaní právnych predpisov o politikách EÚ a vykonávaní demokratického dohľadu na týmito politikami.

Posúdenie vplyvu

V posúdení vplyvu sa identifikujú predvídateľné hospodárske, sociálne, environmentálne a iné účinky navrhovaných právnych predpisov.

Výskumné služby pre poslancov

Výskumná služba pre poslancov poskytuje širokú škálu výskumných publikácií o hlavných politikách, otázkach a právnych predpisoch EÚ, ako aj prispôsobené dôverné informačné materiály pre poslancov.

Správa hospodárskych záležitostí

Správa hospodárskych záležitostí poskytuje poslancom informácie o vykonávaní nástrojov hospodárskej správy a bankového dohľadu v Únii, predovšetkým v eurozóne.

Knižnica a zdroje dokumentov

Knižnica Európskeho parlamentu poskytuje prístup k množstvu kníh, časopisov a periodík a stále viac aj v elektronickej podobe. Táto knižnica je aj domovom knižnice pre porovnávacie právo, ktorá sa zaoberá konkrétnymi právnymi otázkami v rôznych jurisdikciách.

Hodnotenie a kontrola politiky

Hodnotenie účinkov právnych predpisov a politiky a kontrola tých, ktorí sú zodpovední za ich vykonávanie, sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby Európsky parlament, ktorý koná ako spoluzákonodarca, prijímal právne predpisy v čo najefektívnejšej podobe. Dialóg so subjektmi na všetkých úrovniach riadenia o účinkoch politiky EÚ a o nedostatkoch v právnych predpisoch je v Únii veľkej a rozmanitej ako EÚ kľúčový.

Legislatívny prehľad

Na tejto stránke máte možnosť sledovať jednotlivé fázy rozhodovacieho procesu EÚ. Zistite, čo sa už stalo a čo nasleduje.

Zoznam dokumentov

V zozname nájdete každý oficiálny dokument, ktorý bol vytvorený alebo prijatý od 3. decembra 2001. Vyhľadávať môžete pomocou kľúčového slova, autora, dátumu, referenčného čísla alebo typu dokumentu.

Blog EPRS

Blog výskumnej služby Európskeho parlamentu umožňuje priamy kontakt s tímom odborníkov, ktorí pomáhajú poslancom EP pri vyhľadávaní informácií a príprave právnych predpisov.

ESPAS

ESPAS je jedinečný medziinštitucionálny projekt zameraný na posilnenie úsilia EÚ v kľúčovej oblasti strategického plánovania.

ORBIS - Centrum prognostických štúdií

Navštívte najväčšiu knižnicu prognostických štúdií na svete. Objavte dlhodobé trendy, ktoré ovplyvnia spoločnosť. Čítajte, študujte a zamyslite sa nad širokou škálou tém, ktoré sa týkajú vás a ostatných obyvateľov sveta.

URBIS - Centrum implementačných štúdií

Všetko počnúc národnými parlamentami po regióny a sociálnych partnerov, čo sa týka pracovného programu Komisie.

Informačné listy o Európskej únii

Informačné listy sú stručným, ale komplexným zdrojom informácií a poskytujú prehľad o európskej integrácií a o prínose Európskeho parlamentu k tomuto procesu. Pravidelne sú aktualizované a môžete sa k nim dostať cez internetovú stránku Think Tank alebo internetovú stránku informačných listov.

EU bookshop

Všetky publikácie EÚ sú dostupné v EU bookshop-e, internetovom kníhkupectve, knižnici a archíve publikácií inštitúcií EÚ.