Πηγές

Οι σύνδεσμοι που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή τη σελίδα επιτρέπουν την κατανόηση του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

Οι εργασίες ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας προσδιορίζουν τις ανάγκες για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύοντας το δυνητικό όφελος μελλοντικής δράσης της Ένωσης ή, εναλλακτικά, το κόστος αν δεν αναλάβει δράση.

Διερεύνηση προοπτικών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης επιστημονικών προοπτικών

Η διερεύνηση προοπτικών έχει σκοπό να διασφαλίσει την κατανόηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τάσεων, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Στον τομέα της διερεύνησης επιστημονικών προοπτικών, η εκτίμηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών δίνει συμβουλές στους βουλευτές με τη μορφή μελετών και εκδηλώσεων που διοργανώνονται υπό την καθοδήγηση της ομάδας STOA.

Ευρωβαρόμετρο του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί τακτικά έρευνες σχετικά με την κοινή γνώμη στα κράτη μέλη. Οι έρευνες αυτές επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διατηρεί επαφή με τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά το έργο του και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.

Θεματικά Τμήματα

Τα πέντε θεματικά τμήματα είναι υπεύθυνα να παρέχουν –τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο– ποιοτική ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη, ανάλυση και παροχή συμβουλών επί των ακολουθούμενων πολιτικών, για λογαριασμό των επιτροπών και άλλων κοινοβουλευτικών οργάνων. Συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες των επιτροπών τις οποίες υποστηρίζουν στη διαμόρφωση νομοθεσίας για τις πολιτικές της ΕΕ και στην άσκηση του σχετικού δημοκρατικού ελέγχου.

Εκτίμηση Αντικτύπου

Η Εκτίμηση Αντικτύπου προσδιορίζει τις προβλέψιμες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές

Η Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές παρέχει ευρύ φάσμα ερευνητικών δημοσιεύσεων σχετικά με τις σημαντικότερες πολιτικές, θέματα και νομικές πράξεις της ΕΕ, καθώς και προσαρμοσμένο εμπιστευτικό ενημερωτικό υλικό για τους βουλευτές.

Οικονομική Διακυβέρνηση

Η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης παρέχει στους βουλευτές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μέσων οικονομικής διακυβέρνησης και την τραπεζική εποπτεία στην Ένωση, ιδίως στην ευρωζώνη.

Βιβλιοθήκη και πηγές τεκμηρίωσης

Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει πρόσβαση, όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά, σε πληθώρα βιβλίων και περιοδικών. Φιλοξενεί επίσης τη βιβλιοθήκη συγκριτικού δικαίου, η οποία διεξάγει έρευνες για συγκεκριμένα νομικά ζητήματα σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Αξιολόγηση και έλεγχος πολιτικής

Η αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας και της πολιτικής, καθώς και ο έλεγχος όσων είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή τους, είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ως συννομοθέτης, θεσπίζει νομοθεσία με όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη μορφή. Ο διάλογος με τα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα κενά στη νομοθεσία, είναι ζωτικής σημασίας σε μια Ένωση τόσο μεγάλη και πολύμορφη όσο η ΕΕ.

Νομοθετικό Παρατηρητήριο

Εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων βήμα με βήμα. Ανακαλύπτουμε τι έχει συμβεί ήδη και τι πρόκειται να συμβεί.

Μητρώο εγγράφων

Το μητρώο εγγράφων συγκεντρώνει όλα τα επίσημα έγγραφα που έχει εκδώσει ή έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 3 Δεκεμβρίου 2001 και μετά. Μπορούμε να τα ψάξουμε με βάση λέξη - κλειδί, συντάκτη, ημερομηνία, αριθμό αναφοράς ή τύπο εγγράφου

Ιστολόγιο EPRS

Το ιστολόγιο (blog) της υπηρεσίας κοινοβουλευτικής έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με την ομάδα ειδικών που βοηθούν τους βουλευτές στις έρευνές τους και στις νομοπαρασκευαστικές εργασίες τους.

ESPAS

Το ESPAS είναι ένα μοναδικό διοργανικό σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ στον κρίσιμο τομέα του μακρόπνοου σχεδιασμού.

ORBIS - Κόμβος μελετών διερεύνησης προοπτικών

Επισκεφθείτε τη μεγαλύτερη στον κόσμο βιβλιοθήκη μελετών ανάλυσης προοπτικών. Ανακαλύψτε τις μακροπρόθεσμες τάσεις που θα διαμορφώσουν την κοινωνία στο μέλλον. Διαβάστε, μάθετε και παρακολουθήστε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορούν εσάς και όλους τους πολίτες του κόσμου.

URBIS - Κόμβος μελετών εφαρμογής

Οτιδήποτε προερχόμενο από τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες, τις πόλεις και τους κοινωνικούς εταίρους συνδέεται με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα θεματολογικά δελτία είναι μια συνοπτική, αλλά και ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης με την οποία παρέχεται μια επισκόπηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Ενημερώνονται τακτικά και διατίθενται είτε μέσω του ιστότοπου του Think Tank είτε μέσω του ειδικού ιστότοπου για τα θεματολογικά δελτία.

Βιβλιοπωλείο της ΕΕ

Όλες οι δημοσιεύσεις της ΕΕ διατίθενται στο Βιβλιοπωλείο της ΕΕ, στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, καθώς και στη βιβλιοθήκη και το αρχείο των δημοσιεύσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.