Представяне

Тематични отдели и други източници на експертни знания на разположение на комисиите

ТЕМАТИЧНИ ОТДЕЛИ

Тематичните отдели се състоят от пет отдела, отговорни за предоставянето на вътрешни и външни експертни знания, анализи и политически консултации на високо равнище по искане на комисии и други парламентарни органи (делегации, председател, Бюро, генерален секретар). Техните експертни знания обхващат всички области на дейност на Европейския парламент. Те участват отблизо в работата на подпомаганите от тях комисии при подготовката на законодателството и упражняването на демократичен контрол над политиките на ЕС.
Като поддържат контакти с академичната общност и с мозъчни тръстове, правни кантори и специализирани консултантски фирми, както и чрез неформални мрежи между вътрешни и външни експерти служителите от тематичните отдели редовно актуализират своите технически и правни познания.

Резултати:
Най-често по искане на комисия или делегация на Европейския парламент тематичните отдели изготвят широк кръг писмени продукти, сред които проучвания, задълбочени анализи за конкретни държави или по специфични въпроси, общи прегледи (briefing), които разглеждат въпроси от стратегическо значение, както и бележки, съдържащи кратки и ориентирани към ЕС анализи на скорошни събития или промени. Тематичните отдели също така съставят информационните фишове за ЕС, които съдържат резюмирана информация за европейската интеграция и приноса на Европейския парламент към този процес.
Към другите документи, изготвяни от тематичните отдели, спадат информационните докладни записки и темите за изказвания, предназначени за ползване от политическите органи на Европейския парламент. Въз основа на решенията, взети от координаторите на парламентарни комисии, тематичните отдели също така поръчват и следят проучванията, извършвани от външни изследователи и експерти.

Събития:
Тематичните отдели организират събития, които укрепват аналитичния капацитет в Парламента и развиват общи подходи към настоящи политически въпроси.
EГрупи от експерти предоставят независими експертни знания и опит чрез писмени и устни презентации в публични семинари, организирани от тематичните отдели.
Създадени са експертни комитети, които да предоставят на членовете на ЕП редовни писмени информации и да допринасят за парламентарните дебати по време на заседания.
Проучванията, изготвени от тематичните отдели, в общия случай се представят на заседания на комисиите.

Контрол:
Тематичните отдели предоставят изследователска подкрепа, която да увеличи способността на Европейския парламент да наблюдава водените от ЕС преговори за международни споразумения, напр. търговски споразумения, и прилагането им. Те имат разработена и собствена методика за контрол на финансирани от ЕС проекти.


ОТДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Отделът за подкрепа на икономическото управление предоставя информация на членовете на ЕП относно прилагането на инструментите за икономическо управление и банков надзор в Съюза, и по-специално в еврозоната.


ДИРЕКЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ЕВРОПЕЙСКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност към Генерална дирекция за парламентарни изследвания (EPRS) осигурява изследвания на различни аспекти на предварителните или последващите оценки на законодателството и политиките на ЕС.

Отделът за научни прогнози (STOA) извършва интердисциплинарни изследвания и предоставя стратегически консултации в областта на оценката на научно-технологичните възможности и научните прогнози. Той извършва задълбочени проучвания и организира семинари, посветени на развитието в тези области, под ръководството на работната група на STOA, съставена от 24 членове на ЕП.

Работни групи

Семинарите дават възможност на членовете на ЕП да задават въпроси и да разменят мнения с експерти по теми, свързани с парламентарната им дейност или по текущи теми.

Посетете уебсайта

Справочник за ЕС

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Посетете уебсайта

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Посетете уебсайта

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Посетете уебсайта

За контакти

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service