Please fill this field

O poslancoch

Európsky parlament sa skladá zo 705 poslancov zvolených v 27 členských štátoch rozšírenej Európskej únie. Od roku 1979 sa poslanci volia priamym všeobecným hlasovaním na obdobie 5 rokov.

Každá krajina rozhoduje o tom, akou formou sa uskutočnia voľby, ale pritom musí zaručovať rovnosť pohlaví a tajné hlasovanie. Pri európskych voľbách platí zásada pomerného zastúpenia. Volebné právo majú osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, okrem Rakúska, kde je tento vek 16 rokov.

Kreslá sa prideľujú na základe počtu obyvateľov každého členského štátu. Vyše tretiny poslancov EP sú ženy. Poslanci EP sa rozdeľujú do skupín podľa politickej príslušnosti, nie podľa štátnej príslušnosti.

Poslanci EP vyžívajú svoj čas na prácu vo volebných obvodoch, v Štrasburgu, kde sa každoročne uskutočňuje 12 plenárnych schôdzí, a v Bruseli, kde sa uskutočňujú dodatočné plenárne schôdze, ako aj schôdze výborov a politických skupín.

Pracovné podmienky poslancov sa vysvetľujú v štatúte poslancov z roku 2009.

Ďalšie informácie:

Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu

Kódex správania nadobudol účinnosť 1. januára 2012. Ako usmerňujúcu zásadu stanovuje, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu voči povesti Parlamentu.

Kódex správania vymedzuje konflikt záujmov a spôsob, akým by ho poslanci mali riešiť, ako aj pravidlá týkajúce sa napríklad oficiálnych darov určených poslancom a profesionálnej činnosti bývalých poslancov.

Kódex správania tiež poslancom stanovuje povinnosť predkladať podrobné vyhlásenie o ich finančných záujmoch. Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami v prípade, keď preplatenie ich cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie alebo výdavkov na pobyt alebo priamu úhradu takýchto výdavkov uskutočňuje tretia strana. Tieto vyhlásenia zohľadňujú prísne pravidlá a normy transparentnosti stanovené v kódexe správania. Informácie, ktoré poslanci uvádzajú vo svojich vyhláseniach, sú dostupné na stránkach s ich individuálnymi profilmi.

Poslanci musia tiež predkladať vyhlásenia o daroch, ktoré dostali pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu v súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacích opatreniach ku kódexu správania. Takéto dary sa zapisujú do registra darov.

Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda udeliť trest. Tento trest predseda oznámi v pléne a umiestni sa viditeľne na stránke Parlamentu, kde bude zverejnený po zvyšok jeho volebného obdobia.

Pre ďalšie informácie pozri:

Poradný výbor pre správanie poslancov

Poradný výbor pre správanie poslancov je orgán zodpovedný za poskytnutie usmernení poslancom k výkladu a uplatňovaniu kódexu správania. Poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu aj údajné prípady porušenia kódexu správania a radí predsedovi, pokiaľ ide o možné opatrenia, ktoré treba prijať.

Poradný orgán je zložený z piatich poslancov. Vymenúva ich predseda na základe ich skúseností a politickej rovnováhy medzi politickými skupinami v Parlamente. Každý z piatich poslancov vykonáva funkciu predsedajúceho počas šiestich mesiacov, pričom sa striedajú na základe rotácie. Predseda tiež vymenúva jedného zastupujúceho poslanca z každej politickej skupiny, ktorá inak nie je v poradnom výbore zastúpená.

Poradný výbor každoročne uverejňuje správu o svojej činnosti.

Pre ďalšie informácie pozri:
7. volebné obdobie:
8. volebné obdobie:
9. volebné obdobie:

Platy a dôchodky

Platy poslancov Európskeho parlamentu

Všeobecne platí, že v súlade s jednotným štatútom, ktorý vstúpil do platnosti v júli 2009, dostávajú poslanci Európskeho parlamentu rovnaký plat .

Od 1. júla 2019 predstavuje hrubý mesačný plat poslancov Európskeho parlamentu v súlade s jednotným štatútom 8 932,86 EUR . Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevok na poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 6 962,95 EUR. Členské štáty môžu plat tiež zdaniť podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat predstavuje 38,5 % základného platu sudcu Európskeho súdneho dvora.

Existuje niekoľko výnimiek: poslanci EP, ktorí pracovali v Parlamente aj pred voľbami v roku 2009, sa mohli rozhodnúť, aby sa na ich plat, dočasný príspevok po zániku mandátu a dôchodok aj naďalej uplatňoval predchádzajúci vnútroštátny systém.

Dôchodky

V súlade so štatútom majú bývalí poslanci po dovŕšení 63 rokov života nárok na starobný dôchodok. Tento dôchodok predstavuje 3,5 % platu za každý celý rok výkonu mandátu, ale úhrnom najviac 70 % platu. Náklady na tieto dôchodky sú hradené z rozpočtu Európskej únie.

Doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ktoré bolo zavedené pre poslancov EP v roku 1989, nie je od júla 2009 k dispozícii pre nových poslancov a postupne sa úplne ruší.

Príspevky vyplácané poslancom Európskeho parlamentu

Tak ako poslanci národných parlamentov, aj poslanci Európskeho parlamentu dostávajú niekoľko druhov príspevkov na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikajú pri plnení parlamentných povinností.

Príspevok na všeobecné výdavky

Tento príspevok má kryť výdavky poslancov v členskom štáte zvolenia, ako napríklad náklady spojené s vedením kancelárie poslanca, náklady spojené s telefonovaním a poštovným, a s nákupom, prevádzkou a údržbou počítačového a telekomunikačného vybavenia. Ak sa poslanec bez riadneho zdôvodnenia nezúčastní polovice plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu.

Výška tohto príspevku v roku 2021 predstavuje 4 576 EUR mesačne.

Cestovné výdavky

Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu, ako sú plenárne schôdze, schôdze výborov a schôdze politických skupín, sa koná v Bruseli alebo v Štrasburgu. Poslancom sa po predložení účtov preplácajú skutočné náklady na cestovné lístky zakúpené na účely účasti na takýchto schôdzach , a to do maximálnej výšky ceny letenky v obchodnej (biznis) triede D (alebo podobnej), železničného lístka prvej triedy alebo 0,53 EUR za km pri jazde osobným autom (s obmedzením do 1000 km), okrem pevne stanovených príspevkov podľa vzdialenosti a doby trvania cesty určených na pokrytie ostatných nákladov na cestu (napríklad diaľničných poplatkov, príplatkov za nadmernú batožinu alebo rezervačných poplatkov).

Ostatné cestovné výdavky

Poslanci musia často pri výkone svojej funkcie cestovať v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, alebo mimo neho, avšak na iné účely ako oficiálne schôdze (napríklad s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo na pracovnej návšteve).

Poslanci majú na činnosti mimo členského štátu, v ktorom boli zvolení, nárok na úhradu cestovných výdavkov, nákladov na ubytovanie a súvisiacich výdavkov až do výšky 4 517 EUR ročne. V prípade činností v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, majú poslanci nárok len na preplatenie nákladov na dopravu, pričom je stanovená maximálna ročná suma podľa jednotlivých štátov.

Diéty
  • Parlament vypláca poslancom pevne stanovený príspevok vo výške 324 EUR na deň na pokrytie ostatných výdavkov, ktoré poslanci majú počas vykonávania parlamentných činností. Aby však mali poslanci na tento príspevok nárok, musia potvrdiť svoju účasť podpisom v jednom z úradných registrov vytvorených na tento účel.
  • Príspevok sa zníži na polovicu, ak sa poslanci nezúčastnia na viac ako polovici hlasovaní podľa mien počas hlasovacích dní v pléne, a to aj v prípade, že budú prítomní. V prípade schôdzí organizovaných mimo Európskej únie sa poskytuje príspevok vo výške 162 EUR (vždy pod podmienkou podpisu v registri), pričom náklady na ubytovanie sa uhrádzajú oddelene.

Ustanovenia týkajúce sa zamestnancov

Poslanci Európskeho parlamentu si môžu sami vyberať asistentov v medziach rozpočtových prostriedkov, ktoré určuje Parlament, a za podmienok stanovených v kapitole 5 vykonávacích predpisov k štatútu poslancov.

V roku 2020 má každý poslanec k dispozícii maximálne 25 442 EUR na mesiac. Táto suma sa neposkytuje poslancovi, ale vypláca sa ako plat asistentom, ktorí spĺňajú určité podmienky a majú platnú zmluvu, ako aj orgánom zodpovedným za výber dane z príjmu.

Existuje niekoľko kategórií asistentov poslancov.

Akreditovaní poslanci pracujúci v Bruseli (alebo Luxemburgu, resp. Štrasburgu) podliehajú priamo administratíve Parlamentu. Poslanci môžu zamestnať troch, za určitých podmienok dokonca štyroch akreditovaných asistentov. V rámci rozpočtových prostriedkov na asistentskú výpomoc je vyčlenených minimálne 25 % na akreditovaných asistentov.

Miestni asistenti pomáhajú poslancom v členskom štáte, v ktorom boli poslanci zvolení. Ich zmluvy spravuje schválená osoba poverená výkonom platieb, ktorá zaručuje dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia a daňového systému. V prípade zmlúv miestnych asistentov ide o pracovné zmluvy alebo o zmluvy o poskytovaní služieb.

Stážisti môžu vykonávať stáž buď v priestoroch Parlamentu, alebo v členskom štáte, v ktorom bol poslanec zvolený.

Celková suma výdavkov na miestnych asistentov a stážistov nesmie prekročiť 75 % sumy vyhradenej na asistentskú výpomoc. Náklady samotných poskytovateľov služieb pritom nesmú prevýšiť 25 % uvedených prostriedkov.

Ďalšie informácie o platoch nájdete tu.

Porovnateľné stropy boli stanovené pre právnické osoby poskytujúce služby a osoby poverené výkonom platieb.

Niekoľko poslancov môže vytvoriť zoskupenie s cieľom zamestnať jedného alebo niekoľkých akreditovaných asistentov alebo asistentov zamestnaných v členských štátoch. Títo poslanci spoločne vypracujú kľúč, podľa ktorého si rozdelia náklady.

Poslanci nesmú ako asistentov zamestnávať blízkych príbuzných. Poslanci asistentov nesmú vykonávať externé činnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov.

Mená alebo obchodné mená všetkých asistentov sú počas trvania ich zmlúv zverejnené na internetovej stránke Parlamentu, pokiaľ im nebola udelená výnimka, a to výlučne z náležite opodstatnených dôvodov ochrany bezpečnosti.

Európske a národné voľby v číslach

Publikácia je najúplnejšou a najkomplexnejšou databázou, ktorá zahŕňa vývoj politického spektra v celej EÚ a sleduje výsledky volieb a zloženie Európskeho parlamentu od jeho prvých priamych volieb v roku 1979. Okrem toho poskytuje tento prehľad aj súhrnné informácie o nedávnych národných voľbách vo všetkých členských štátoch EÚ.