Pārredzamība un ētiskums 

Pārredzamība demokrātiskā sistēmā ļauj cilvēkiem vieglāk piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Iestādes var būt leģitīmākas un efektīvākas tikai tad, ja tās ir pilnībā atbildīgas pilsoņu priekšā.

Eiropas Parlaments kā iestāde, kas pārstāv visus ES pilsoņus, jau ir ieviesis plašu pārredzamības pasākumu klāstu un ir apņēmies panākt lielāku progresu šajā jomā.

Saskaņā ar Parlamenta apņemšanos nodrošināt pārredzamību visu šajā lapā sniegto pārredzamības instrumentu mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem iespēju kontrolēt Parlamenta darbību, it īpaši tā likumdošanas darbu.

    

Publiska piekļuve dokumentiem

Cilvēkiem ir tiesības piekļūt Parlamenta dokumentiem, ievērojot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 noteiktos principus un nosacījumus.

    

Lobiju grupas un pārredzamība

Eiropiešiem ir tiesības cieši sekot iestāžu likumdošanas darbībām un pārbaudīt, vai lobēšanas darbības ir taisnīgas un līdzsvarotas.

    

Atbilstošas uzvedības noteikumi

Cilvēki var sagaidīt visaugstākos uzvedības un efektivitātes standartus saskaņā ar labas pārvaldības principu.

    

Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Deputāti var publicēt informāciju par to, kā viņi tērē piemaksu par vispārējiem izdevumiem.

Lai veicinātu labu pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības līdzdalību, Savienības iestādes un struktūras darbojas iespējami atklāti.

(Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pants)