Επιδοτήσεις 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις χορηγούμενες επιδοτήσεις

Ο δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει, μεταξύ των αρχών που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αρχή της διαφάνειας, αρχή που διαπερνά ολόκληρο το κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που διασφαλίζουν επαρκή εκ των προτέρων και/ή εκ των υστέρων δημοσιότητα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, η δημοσιότητα ορίζεται στο άρθρο 189 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπου προβλέπεται εκ των προτέρων δημοσίευση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων και εκ των υστέρων δημοσίευση των επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Σε σχέση με αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια επιχορήγηση θεωρείται «χορηγηθείσα» από τη στιγμή που υπάρξει μια πρώτη νομική δέσμευση, δηλαδή, μόλις υπογραφεί η πρώτη σύμβαση.

Διερμηνεία Συνεδρίων

μέσα ενημέρωσης και εκδηλώσεις

Δημοσίευση εκ των υστέρων