Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Bezpečnost a obrana
Lidská práva
Vztahy s balkánskými zeměmi
Dohody se třetími zeměmi
Mezinárodní obchod
Rozvojová spolupráce
Vztahy mezi EU
a zeměmi AKP
Nášlapné miny
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Rozvojová pomoc: priorita EU

Evropská unie a její členské státy jsou v současnosti největšími poskytovateli rozvojové a humanitární pomoci na světě. Boj proti chudobě je základním cílem evropské spolupráce. V zájmu dosažení tohoto cíle poslanci zejména požadují zlepšení systémů vzdělávání a zdravotnictví. V tomto volebním období se činnost soustředila na decentralizaci rozvojové politiky, která měla tuto politiku přiblížit příslušnému prostředí a potřebám obyvatel. Úkolem Parlamentu, kterému náleží jak legislativní, tak rozpočtová pravomoc, je usměrňování této politiky Společenství.

Asi 800 milionů lidí na světě, mezi nimi je 200 milionů dětí, trpí chronickou podvýživou a 20 % světové populace musí vyžít s méně než jedním dolarem na den. Převážná většina těchto lidí však žije v rozvojových zemích stejně jako 90 % nemocných AIDS. Evropská unie již 40 let provádí politiku dobrovolné pomoci, aby vyrovnala rozdíly mezi Severem a Jihem. Něž se po Maastrichtské smlouvě z roku 1992 stala politika rozvojové spolupráce samostatnou politikou, uzavřelo EHS od 60. let dohody s mnoha rozvojovými zeměmi . Společenství musí ve svých ostatních politikách zohledňovat cíle rozvojové politiky a musí koordinovat svou činnost s činnostmi členských států, třetích států a mezinárodních organizací.

Decentralizovaná a diverzifikovaná pomoc

Rozvojová politika a politika spolupráce se vyvíjejí takovým směrem, aby se přiblížily příslušnému prostředí a příjemcům pomoci. Do budoucna je nezbytné činit vše pro to, aby se občanská společnost příslušných zemí a zemí EU ve větší míře podílela na rozvoji. Tak budou mít orgány veřejné moci, ale i sdružení odborníků, odbory, školy a kulturní instituce, církve nebo organizace domorodého obyvatelstva prospěch z přímé finanční pomoci Společenství.

Poslanci trvají na tom, aby mezi organizacemi, pro něž bude decentralizace přínosem, byla zastoupena i sociální hnutí bojující za demokratizaci a lidská práva, a to zejména za práva sociální. Poslanci požadují, aby Komise při vypracovávání svých rozvojových strategií rovněž spolupracovala s nestátními subjekty. Podpora nevládním organizacím a dodržování lidských práv jsou každoročně součástí rozpočtových priorit Parlamentu při jednání s Radou ministrů. Spolupráce už nesmí být pouhým východiskem pro dobré vztahy mezi státy.

Na druhou stranu není štědrost dárcovských zemí vždy zcela upřímná. Většina veřejné rozvojové pomoci totiž připadne na financování nákupu zboží a služeb od dárcovských zemí. Liberalizace pomoci spočívá v přerušení této více či méně přímé vazby mezi poskytnutím pomoci a podpisem smluv. Poslanci požadují liberalizaci celkové veřejné rozvojové pomoci do pěti let.

Priority: zdravotnictví a vzdělávání

Mezi četnými tématy, kterými se Parlament během tohoto volebního období zabýval, hrálo důležitou roli zejména zdraví a vzdělání. Boj proti nemocem chudoby, AIDS, tuberkulóze a malárii je nezbytný na celém světě. Nebezpečné šíření AIDS v Africe zcela zničilo snahy o rozvoj vyvíjené několik let. Poslanci proto podpořili zřízení mezinárodního fondu pro boj s těmito nemocemi a výrazně zvýšili finanční příspěvek Společenství. Několikrát důrazně připomněli, že díky lepšímu přístupu k informacím a ke zdravotní péči bude možné úspěšněji bojovat jak proti AIDS, tak i proti chudobě.

Podle poslanců dojde ke skutečnému snížení chudoby až v okamžiku, kdy bude pro většinu lidí dostupná odpovídající zdravotní péče a vzdělání. Poslanci mnohokrát upozornili na důležitost základního vzdělání a požadovali, aby bylo učiněno vše pro dosažení cílů Milénia v této oblasti, což znamená dostupnost základního vzdělání pro všechny děti v roce 2015. V současnosti nechodí do školy 113 milionů dětí, z nichž většinu tvoří dívky, a 860 milionů lidí v rozvojových zemích je negramotných. Parlament požaduje, aby oproti 4 % v roce 2001 bylo na vzdělání přiděleno 8 % rozpočtu Komise. Toto opatření se týká jak vzdělání, tak i výuky čtení a psaní dospělých, a to zejména žen.

Humanitární pomoc: zrcadlo zahraniční politiky

ECHO, Úřad pro humanitární pomoc, který byl založen v roce 1992, se stal se svými výdaji, které v roce 2003 přesáhly 600 milionů eur, jedním z hlavních poskytovatelů humanitární pomoci na světě. Tentosubjekt Komise byl zřízen na žádost Evropského parlamentu. ECHO vyhodnocuje potřeby humanitární pomoci a financuje partnerské organizace pracující v terénu. Parlament jakožto rozpočtový orgán každoročně požaduje zvýšení přidělených prostředků. Svými usneseními o činnosti ECHO ovlivňuje výběr priorit a připomíná zásadu neutrality humanitární pomoci.

Jednou z hlavních starostí poslanců je nedostatečná viditelnost práce ECHO. Potravinové příděly, které dětem v Africe rozdělují nevládní organizace nebo agentury Organizace spojených národů, jsou z velké části financovány z prostředků Společenství, což evropští poplatníci většinou nevědí.

EUROMED: evropsko-střemořské partnerství v praxi

Barcelonský proces byl zahájen na konci roku 1995 mezi Evropskou unií a dvanácti státy z oblasti Středozemního moře, Alžírskem, Kyprem, Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Maltou, Marokem, Palestinskými územími, Sýrií, Tuniskem a Tureckem. Dva z uvedených států, Malta a Kypr, se staly členy EU 1. května 2004 a Turecko je kandidátskou zemí. Koncem února 2004 Libye oznámila, že je připravena zapojit se do Barcelonského procesu. Cílem partnerství je posílit politický dialog a hospodářský rozvoj, aby byl zajištěn mír a prosperita této oblasti. Stejně jako Dohoda z Cotonou pro země AKP (viz náš článek „EU–AKP“), tak i evropsko-středomořské partnerství je založeno na úloze občanské společnosti. Mezi všemi partnery je třeba vytvořit zónu volného obchodu. V současnosti je partnerství založeno na souboru dohod o družení uzavřených mezi EU a různými státy z oblasti Středozemního moře. Program MEDA je finančním nástrojem, který má přispět k hospodářskému přechodu partnerských zemí. Jeho rozpočet pro období 2000-2006 činí 5,35 miliard eur. Půjčky může mimo jiné poskytovat i Evropská investiční banka.

Toto partnerství a jeho vývoj se rovněž dotýkají Parlamentu. Ve Fóru jsou shromážděni jak poslanci všech států EU a států z oblasti Středozemního moře, tak i evropští poslanci. Na konferenci na úrovni ministrů v Neapoli v prosinci 2003 bylo rozhodnuto, že se Fórum přemění na opravdové Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění (APEM), jehož první zasedání se uskutečnilo 22. a 23. března 2004 v Aténách. Díky této změně by mělo dojít k významnějšímu zapojení poslanců, - z celkového počtu 240 členů bude 45 poslanců EP- kteří budou mít možnost se pravidelně vyjadřovat ke všem tématům týkajícím se evropsko-středomořského partnerství.  
Zpravodajové:
  
Rozvojová spolupráce: decentralizovaná spolupráce, prodloužení do 31.12.2003: Maria Carrilho (PES, P)
Rozvojová spolupráce: decentralizovaná spolupráce, 2004-2006: Jürgen Zimmerling (EPP-ED, D)
Rozvojová politika: úcast nestátních subjektu: Richard Howitt (PES, UK)
Rozvojová politika: liberalizace pomoci: Fernando Fernández Martín (EPP-ED, E)
Rozvojová spolupráce: demokracie, právní stát, lidská práva: Fernando Fernández Martín (EPP-ED, E)
Rozvojové zeme, nemoci chudoby: boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze: Anders Wijkman (EPP-ED, S)
Zdraví a rozvojové zeme: práva v oblasti rozmnožování a sexuality: Ulla Margrethe Sandbæk (EDD, DK)
Základní vzdelání v rozvojových zemích: zasedání Organizace spojených národu na téma práva dítete v zárí 2001: Glenys Kinnock (PES, UK)
Rozvojové zeme, školství a vzdelání: cíle a priority v boji proti chudobe: Margrietus van den Berg (PES, NL)
Humanitární pomoc: hodnocení a budoucnost cinnosti Spolecenství: Renzo Imbeni (PES, I)
Humanitární pomoc a ECHO: Výrocní zpráva za rok 2000 a 2001: Marie-Arlette Carlotti (PES, F)
  
Procesní listy:
  
Rozvojová spolupráce: decentralizovaná spolupráce, prodloužení do 31.12.2003
Rozvojová spolupráce: decentralizovaná spolupráce, 2004-2006
Rozvojová politika: úcast nestátních subjektu
Rozvojová politika: liberalizace pomoci
Rozvojová spolupráce: demokracie, právní stát, lidská práva
Rozvojové zeme, nemoci chudoby: boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze
Zdraví a rozvojové zeme: práva v oblasti rozmnožování a sexuality
Základní vzdelání v rozvojových zemích: zasedání Organizace spojených národu na téma práva dítete v zárí 2001
Rozvojové zeme, školství a vzdelání: cíle a priority v boji proti chudobe
Humanitární pomoc: hodnocení a budoucnost cinnosti Spolecenství
Humanitární pomoc a ECHO: Výrocní zpráva za rok 2000 a 2001
Usnesení o Euromed
  
Konecná znení aktu zverejnená v Úredním vestníku:
  
Rozvojová spolupráce: decentralizovaná spolupráce, prodloužení do 31.12.2003
Rozvojová spolupráce: decentralizovaná spolupráce, 2004-2006
Rozvojová politika: úcast nestátních subjektu - znení schválené Parlamentem
Rozvojová politika: liberalizace pomoci- znení schválené Parlamentem
Rozvojová spolupráce: demokracie, právní stát, lidská práva - znení schválené Parlamentem
Rozvojové zeme, nemoci chudoby: boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze
Zdraví a rozvojové zeme: práva v oblasti rozmnožování a sexuality
Základní vzdelání v rozvojových zemích: zasedání Organizace spojených národu na téma práva dítete v zárí 2001 - znení schválené Parlamentem
Rozvojové zeme, školství a vzdelání: cíle a priority v boji proti chudobe - znení schválené Parlamentem
Humanitární pomoc: hodnocení a budoucnost cinnosti Spolecenství - znení schválené Parlamentem
Humanitární pomoc a ECHO: Výrocní zpráva za rok 2000 a 2001 - znení schválené Parlamentem
Usnesení o Euromed - znení schválené Parlamentem

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004