Prosimo, izpolnite to polje

O poslancih

Evropski parlament ima 705 poslancev, ki so izvoljeni v 27 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni volilni sistem. Najnižja starost za udeležbo na volitvah je 18 let, v Avstriji pa 16 let.

Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. Malo več kot tretjina poslancev Evropskega parlamenta je žensk. Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično in ne nacionalno pripadnost.

Poslanci EP svoj čas posvečajo svojim volilnim okrajem, Strasbourgu, kjer poteka 12 plenarnih zasedanj letno, in Bruslju, kjer se udeležujejo dodatnih plenarnih zasedanj ter sej odborov in političnih skupin.

Obveznosti in pravice poslancev določa statut iz leta 2009.

Več :

Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta

Kodeks ravnanja je začel veljati 1. januarja 2012. Vodilno načelo kodeksa je, da poslanci Evropskega parlamenta delujejo izključno v splošnem interesu in svoje delo opravljajo nepristransko, pošteno, odprto, vestno, odkrito, odgovorno in spoštljivo do ugleda Evropskega parlamenta.

Kodeks ravnanja opredeljuje navzkrižja interesov in kako morajo poslanci ukrepati, da jih odpravijo, vsebuje pa na primer tudi pravila o uradnih darilih poslancem in poklicnih dejavnostih nekdanjih poslancev

Kodeks ravnanja določa tudi, da morajo poslanci predložiti podrobno izjavo o svojih finančnih interesih. Poslanci so dolžni napovedati svojo udeležbo na prireditvah, ki jih organizirajo tretje strani, če te povrnejo njihove potne stroške, stroške bivanja in dnevnice ali jih neposredno krijejo. Te izjave so odraz strogih pravil in standardov preglednosti, ki so določeni v kodeksu ravnanja. Podatki, ki jih v izjavi navedejo poslanci, so na voljo na predstavitveni strani posameznega poslanca.

Poslanci morajo prijaviti tudi darila, ki so jih kot predstavniki Parlamenta prejeli pri opravljanju funkcije, pod pogoji, ki so določeni v izvedbenih ukrepih kodeksa ravnanja. Darila so zabeležena v registru daril.

Predsednik parlamenta lahko kaznuje poslanca, ki krši pravila kodeksa. Kazen izreče predsednik na plenarnem zasedanju, do konca parlamentarnega mandata pa je objavljena tudi na spletnih straneh Parlamenta.

Preberite:

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev

Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev je organ, ki poslancem daje smernice za razlago in izvajanje kodeksa ravnanja. Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presoja o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti treba sprejeti.

Posvetovalni odbor sestavlja pet članov. Imenuje jih predsednik na podlagi njihovih izkušenj in političnega ravnotežja med parlamentarnimi političnimi skupinami. Vsak od petih članov odboru po sistemu rotacije predseduje šest mesecev. Predsednik imenuje tudi nadomestnega poslanca za vsako politično skupino, ki sicer nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.

Posvetovalni odbor objavi tudi letno poročilo o svojih dejavnostih.

Preberite:
7. parlamentarno obdobje:
8. parlamentarno obdobje:
9. parlamentarno obdobje:

Plače in pokojnine

Plača poslancev Evropskega parlamenta

Poslanci EP načeloma prejemajo enako plačo v skladu z enotnim statutom, ki je začel veljati julija 2009.

Po enotnem statutu je mesečna plača za poslance EP pred odbitkom davka od 1. julija 2019 naprej 8.932,86 EUR. Izplača se iz proračuna Parlamenta, bremenijo pa jo davek EU in prispevki za zavarovanje, zaradi česar znaša končna plača 6.962,95 EUR. Države članice lahko plačo obdavčijo tudi z nacionalnimi davki. Osnovna plača znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropske unije.

Obstaja nekaj izjem: poslanci EP, ki so bili izvoljeni pred letom 2009, so lahko ohranili staro nacionalno ureditev plač, prehodnih nadomestil in pokojnin.

Pokojnine

Nekdanji poslanci so z dopolnjenim 63. letom starosti po statutu upravičeni do starostne pokojnine. Pokojnina znaša za vsako dopolnjeno leto izvrševanja mandata 3,5 % plače, vendar skupaj ne sme presegati 70 % plače. Pokojnine se izplačajo iz proračuna Evropske unije.

Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance EP, uvedeno leta 1989, za nove poslance od julija 2009 dalje ne velja več in bo ukinjeno.

Nadomestila, ki se izplačujejo poslancem Evropskega parlamenta

Podobno kot poslanci nacionalnih parlamentov dobijo tudi poslanci Evropskega parlamenta številna nadomestila za kritje stroškov, ki nastanejo pri opravljanju njihovih poslanskih dolžnosti:

Splošno nadomestilo stroškov

To nadomestilo naj bi krilo stroške v državi članici, v kateri so bili izvoljeni, kot so stroški za upravljanje poslančeve pisarne, telefonske in poštne račune ter nakup, delovanje in vzdrževanje računalniške, informacijske in telekomunikacijske opreme. Poslancem, ki brez ustrezne obrazložitve manjkajo na polovici plenarnih zasedanj v enem parlamentarnem letu (od septembra do avgusta), se nadomestilo prepolovi.

Znesek tega nadomestila v letu 2021 znaša 4 576 EUR na mesec.

Potni stroški

Večina sej Evropskega parlamenta, kot so plenarna zasedanja ter seje odborov in političnih skupin, poteka v Bruslju ali Strasbourgu. Poslancem EP se ob predložitvi dokazil povrnejo dejanski stroški vozovnic za udeležbo na teh sejah, in sicer največ v višini letalske vozovnice poslovnega razreda „D“ ali enakovrednega razreda, vozovnice za vlak 1. razreda ali 0,53 EUR za km za potovanje z avtomobilom (omejeno na 1000 km); ter prejmejo pavšalna nadomestila na podlagi razdalje in dolžine potovanja, ki krijejo druge stroške potovanja (npr. cestnino, doplačilo za presežno prtljago ali rezervacijo).

Drugi potni stroški

Poslanci morajo med opravljanjem svojih dolžnosti pogosto potovati po državi članici izvolitve ali zunaj nje za namene, ki niso povezani z uradnimi sejami (na primer zaradi udeležbe na konferenci ali delovnega obiska).

Tako lahko poslanci za dejavnosti zunaj države članice izvolitve prejmejo nadomestilo za potne stroške, nastanitev in s tem povezane stroške največ v višini 4 517 evrov letno. Za dejavnosti v državi članici izvolitve se povrnejo zgolj stroški prevoza, pri čemer je za vsako državo določen najvišji letni znesek.

Dnevnice
  • Parlament izplačuje pavšalno nadomestilo v višini 324 evrov za kritje vseh drugih stroškov, ki jih imajo poslanci v času parlamentarnih dejavnosti, pod pogojem da svojo prisotnost potrdijo s podpisom seznama navzočih.
  • Nadomestilo se prepolovi, če poslanec izpusti več kot polovico poimenskih glasovanj v času za glasovanja na plenarnem zasedanju, čeprav je poslanec na zasedanju prisoten; Za seje izven Evropske unije nadomestilo znaša 162 evrov (potreben je podpis na seznamu navzočih), pri čemer se stroški nastanitve povrnejo ločeno.

Kadrovske zadeve

Poslanci Evropskega parlamenta lahko sami izberejo svoje pomočnike v okviru proračuna, ki ga je določil Parlament, in pod pogoji, določenimi v poglavju 5 Izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev.

V letu 2020 je najvišji možni mesečni znesek 25 442 EUR na poslanca. Ta znesek ni razdeljen poslancem, ampak ga kot plačo prejmejo pomočniki, ki izpolnjujejo pogoje in imajo podpisano veljavno pogodbo, kot tudi organi, zadolženi za pobiranje davkov od plač.

Poslanci lahko imajo več različnih tipov pomočnikov.

Akreditirani pomočniki, ki delajo Bruslju (oziroma Luxembourgu/Strasbourgu), spadajo neposredno pod upravo Parlamenta. Poslanci lahko zaposlijo tri akreditirane pomočnike, pod določenimi pogoji tudi štiri. Najmanj 25 % sredstev za parlamentarno pomoč je namenjenih akreditiranim pomočnikom.

Lokalni pomočniki pomagajo poslancem v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen. Takšne pogodbe ureja pooblaščeni plačilni posrednik, ki zagotavlja spoštovanje zahtev glede socialne varnosti in plačevanja davkov. Pogodbe za lokalne pomočnike so lahko pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe za opravljanje storitev.

Pripravniki lahko opravijo pripravništvo v prostorih Parlamenta ali v državi članici izvolitve.

Skupni strošek za lokalne pomočnike in pripravnike ne sme presegati 75 % sredstev za parlamentarno pomoč. Stroški za ponudnike storitev ne smejo presegati 25 % teh sredstev.

Več informacij o prejemkih najdete tukaj.

Določene so bile primerljive zgornje meje za ponudnike storitev, ki so pravne osebe, ali plačilni posrednike.

Več poslancev se lahko poveže v skupino za zaposlitev enega ali več akreditiranih pomočnikov ali pomočnikov v državi članici. Sami določijo ključ za porazdelitev stroškov .

Poslanci ne morejo za svoje pomočnike zaposliti ožjih sorodnikov. Njihovi pomočniki se morajo izogibati zunanjim dejavnostim, ki lahko povzročijo navzkrižje interesov.

Imena oziroma imena podjetij vseh pomočnikov se za obdobje trajanja pogodbe objavijo na spletnem mestu Parlamenta, razen v primeru, ko se iz ustrezno utemeljenih varnostnih razlogov odobri izjema.

Pregled izidov evropskih in nacionalnih volitev

Publikacija je najpopolnejša in najbolj celovita zbirka podatkov, ki zajema spremembe političnega spektra v EU in spremlja izide volitev in sestavo Evropskega parlamenta vse od prvih volitev leta 1979. Poleg tega pregled zajema rezultate nedavnih državnih volitev v vseh državah članicah EU.