Prezentacja

Departamenty tematyczne i inne dostępne komisjom źródła wiedzy specjalistycznej

DEPARTAMENTY TEMATYCZNE

Departamenty tematyczne tworzy pięć jednostek, które odpowiadają za dostarczanie specjalistycznych, niezależnych opinii eksperckich, prowadzenie analiz oraz świadczenie usług doradztwa politycznego, co odbywa się zarówno na poziomie wewnątrzinstytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym, na zamówienie komisji i innych organów parlamentarnych (delegacji, przewodniczącego, Prezydium i sekretarza generalnego). Departamenty tematyczne zajmują się wszystkimi obszarami działalności Parlamentu Europejskiego i są głęboko zaangażowane w prace komisji, które wspierają w kształtowaniu ustawodawstwa dotyczącego polityki unijnej oraz w sprawowaniu kontroli demokratycznej nad tą polityką.
Pracownicy departamentów tematycznych regularnie wzbogacają swoją wiedzę techniczną i prawniczą poprzez pielęgnowanie kontaktów na gruncie nieformalnym z wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami reprezentującymi środowisko naukowe i ośrodki analityczne, a także kancelarie prawne i specjalistyczne firmy doradcze.

Wyniki pracy
Pisemne wyniki prac departamentów tematycznych, najczęściej podejmowanych na zamówienie komisji lub delegacji parlamentarnych, obejmują szerokie spektrum dokumentów, między innymi ekspertyzy, szczegółowe analizy poszczególnych państw bądź zagadnień, briefingi dotyczące kwestii o znaczeniu strategicznym, a także opracowania tematyczne zawierające zwięzłe analizy ostatnich wydarzeń czy zmian związanych z Unią.
Departamenty tematyczne przygotowują również roboczą wersję not faktograficznych na temat działalności UE, które w ogólnym zarysie przedstawiają integrację europejską oraz udział Parlamentu Europejskiego w tym procesie.
Do pozostałych dokumentów należą notatki wyjaśniające oraz konspekty, które departamenty tematyczne sporządzają na użytek organów politycznych Parlamentu Europejskiego.
Ponadto w oparciu o decyzje koordynatorów komisji parlamentarnych departamenty tematyczne zlecają przeprowadzenie ekspertyz zewnętrznym analitykom i ekspertom oraz czuwają nad ich przebiegiem.

Wydarzenia
Departamenty tematyczne organizują spotkania, które mają na celu zwiększenie potencjału analitycznego Parlamentu Europejskiego oraz wypracowanie wspólnego podejścia do bieżących problemów politycznych. Organizowane przez nie warsztaty publiczne umożliwiają grupom ekspertów zaprezentowanie w formie pisemnej lub ustnej niezależnej wiedzy specjalistycznej.
Tworzone są również panele ekspertów, które regularnie dostarczają posłom pisemne opinie i wzbogacają debatę parlamentarną podczas posiedzeń.
Ekspertyzy opracowane przez departamenty tematyczne są na ogół przedstawiane w trakcie posiedzeń komisji.

Kontrola
Departamenty tematyczne zapewniają wsparcie naukowe, aby zwiększyć zdolność Parlamentu Europejskiego w zakresie monitorowania negocjacji i realizacji porozumień międzynarodowych, na przykład umów w sprawie handlu. Opracowały one ponadto własną metodologię kontroli projektów finansowanych przez Unię.


DZIAŁ DS. WSPIERANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO

Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego dostarcza posłom informacji o wdrażaniu instrumentów zarządzania gospodarczego i nadzoru bankowego w Unii, zwłaszcza w strefie euro.


DYREKCJA DS. OCENY SKUTKÓW REGULACJI I EUROPEJSKIEJ WARTOŚCI DODANEJ

Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej, działająca w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (EPRS), prowadzi badania związane z różnymi aspektami oceny ex ante i ex post prawodawstwa i polityki UE.

Dział Prognoz Naukowych (STOA) prowadzi badania międzydyscyplinarne i oferuje doradztwo strategiczne w dziedzinie oceny rozwiązań naukowych i technologicznych oraz prognoz naukowych. Przygotowuje on analizy i organizuje warsztaty poświęcone rozwojowi tych dziedzin, działając zgodnie z wytycznymi Zespołu Ekspertów STOA składającego się z 24 posłów do PE.

Warsztaty

Warsztaty umożliwiają posłom zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z działalnością Parlamentu lub kwestiami bieżącymi.

Dokumenty informacyjne o UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakt

Policy departments

Economic Governance and EMU scrutiny Unit

European Parliamentary Research Service