Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Miljøpålidelighed
Luftforurening
Drivhusgasser
"Auto Olie II"
Affald fra elektronikindustrien
Emballageaffald
Fødevaresikkerhed
GMO
Tobak
Støjforurening
Kosmetik
Menneskevæv og -celler
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Mindre støj - mere søvn

EU's støjplagede borgere vil nu kunne sove bedre efter Europa-Parlamentets sejr i kampen for at få indført støjgrænser på EU-plan. Ifølge et nyt direktiv om ekstern støj skal medlemsstaterne indføre lovgivning om de største kilder til støjforurening som støj fra tog, veje, byggepladser og flytrafik.

En tredjedel af EU's befolkning er nu plaget af støjforurening med skadelige følger for helbredet. Den hidtidige lovgivning på området har været et uacceptabelt kludetæppe, hvor EU-støjlove regulerede produkter som biler, lastbiler og fly, mens den nationale lovgivning fokuserede på støjniveauet i nærmiljøet.

Det nye direktiv om vurdering og styring af ekstern støj trådte i kraft den 18. juli 2002. Det gælder for ekstern støj i bebyggede områder og offentlige parker, nær skoler, hospitaler og andre støjfølsomme bygninger og områder. Det gælder ikke for støj fra huslige gøremål, fra naboer, på arbejdspladsen, i transportmidler eller fra militære aktiviteter i militærområder.

Både Europa-Kommissionen og Rådet ville oprindelig begrænse det nye direktiv til at harmonisere, hvordan man målte ekstern støj, hvordan man indsamlede oplysninger om eksponering for støj ud fra "støjkort", og til at offentliggøre disse oplysninger. Det skulle herefter tages op på lokalt plan, hvordan man ville bekæmpe problemerne. Der ville ikke blive opstillet støjgrænser på EU-plan. Parlamentet fandt, at dette var helt utilstrækkeligt, og forhandlede kontant for at få strammet direktivets grundlæggende mål op, så det nu går ud på at "undgå, forebygge eller begrænse" de skadelige virkninger af eksponering for støj. Den nye lovgivning er dermed blot første skridt i processen og skal - hvilket er afgørende - inden for fire år følges op af mere detaljerede EU-direktiver om specifikke støjkilder som vej- og skinnekøretøjer og -infrastruktur, fly, udendørs og industrielt udstyr og mobile maskiner.

Ifølge EP-medlemmernes aftale med Rådet skal Kommissionen senest i januar 2004 forelægge en rapport, hvor den gennemgår de eksisterende fællesskabsforanstaltninger i forbindelse med ekstern støj. I forlængelse af denne gennemgang skal Kommissionen foreslå ny lovgivning senest i juli 2006 (fire år efter, direktivet trådte i kraft) for at lukke eventuelle huller i lovgivningen. Fristen på fire år er kun et år længere end den frist på tre år, Parlamentet krævede under andenbehandlingen, og det er endnu en sejr for Parlamentet, da Rådet oprindelig stillede sig tøvende til overhovedet at operere med en frist.  
Ordførere:
  
Direktiv om vurdering og styring af ekstern støj: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
EUT - vedtagne retsakter:
  
Direktiv om vurdering og styring af ekstern støj

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004