Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
Eiropas Parlamenta velešanas
Eiropas Parlamenta
struktura un darbiba
Kopeja lemumu pienemšanas
un citas proceduras
EP pilnvaras budžeta joma
Budžeta kontrole
Demokratiska procesa uzraudzišana
Eiropas politisko partiju
un deputatu statuti
Pagaidu un izmeklešanas komitejas
Citas ES institucijas
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Eiropas Savienibas institucijas

Eiropas Savieniba nav ne ASV lidziga federacija, nedz ari vienkaršas sadarbibas organizacija ka ANO. Ta ir sava veida unikals politisks, juridisks un institucionals veidojums. ES dalibvalstis ir suverenas, tacu tas ir nolemušas istenot kopejas politikas. Šo politiku noteikšanai un piemerošanai valstis ir radijušas institucijas. Sniedzam isu to aprakstu.

Eiropas Savienibas darbiba pamata balstas uz trim institucijam - Eiropas Komisiju, Ministru padomi un Eiropas Parlamentu. Saskana ar EOTK dibinašanas ligumu Eiropas Komisija bija parnacionala iestade, bet EEK ligums šo parnacionalo lomu nedaudz ierobežoja. Tomer ari šobrid Eiropas Komisija ir Eiropas integracijas dzinejspeks. Tieši Komisijai ir likumdošanas un budžeta iniciativa - ta iesniedz priekšlikumus. Turpreti galavards pieder Ministru padomei, kura ir parstavetas valdibas, un Eiropas Parlamentam, kas parstav pilsonus. Faktiski šis divas iestades vairakumu likumus un budžetu pienem kopa. Laika gaita šim trijsturim ir pievienojies ceturtais "sturis" - Eiropas Padome, kura apvieno valstu un valdibu vaditajus, kas nosaka Kopienas dzives ritmu un politisko redzejumu.

Eiropas Savienibas padome

Sakot ar 1961.gadu, EKK valstu un valdibu vaditaji organizeja neformalas tikšanas. 1974.gada tika pienemts lemums šis galotnu tikšanas padarit nozimigakas, tas rikojot regulari. Ta izveidojas Eiropas Savienibas padome, kas turpmak sanaca divas reizes gada, lai dotu impulsus Eiropas Savienibas attistibai un noteiktu galvenas politiskas vadlinijas. Pašai Eiropas Savienibas padomei nebija likumdošanas pilnvaru. Ta pienem savu nostaju, balstoties uz konsensa principu. Tas secinajumiem lidz šim nav juridiska speka, tacu tie joprojam nosaka Eiropas Savienibas darbibu, regulari pieprasot citam iestadem veikt noteiktus pasakumus.

Eiropas Savienibas padome sastav no valstu un valdibu vaditajiem un Eiropas Komisijas priekšsedetaja. Saskana ar iedibinatu tradiciju Eiropas Parlamenta priekšsedetajs regulari ierodas Eiropas Savienibas padome, kuru vinš uzruna katras tikšanas sakuma. Eiropas Savienibas padomes prezidejoša valsts ir ta pati, kura sešus menešus ir Ministru padomes prezidentvalsts. Tomer 2003.gada Konstitucijas projekts, ko izstradaja Konvents par Eiropas nakotni, paredz ilgaku un savadaku prezidenturu — Eiropas Savienibas padomes prezidentu ar balsu vairakumu uz diviem gadiem ieveles valstu un valdibu vaditaji (sk.informativo lapu par Konventu).
Eiropas Savienibas padome turpmak sanaks cetras reizes gada.

Pedejo divu gadu laika tas sanaksmes notika parmainus Brisele un prezidejoša dalibvalsti. Sakot ar 2004. gada 1.maiju, visas šis sanaksmes notiks Brisele.

Ministru padome

Ministru padome ietilpst pa vienam attiecigas nozares ministrijas parstavim no katras dalibvalsts. Šaja iestade saduras valstu viedokli par lemumiem, kas japienem kopa. Ministru padome lidz ar Eiropas Parlamentu ir viena no divam iestadem, kurai ir likumdošanas un budžeta pilnvaras, tacu tai ir ari izpildvaras funkcijas. Lidz 2002.gadam Ministru padome atkariba no jautajumu tematikas vareja sanakt sešpadsmit dažados sastavos. Velak tika pienemts lemums šis sanaksmes racionalizet un turpmak rikot devinu veidu sanaksmes, kas apskatitu sekojošas jomas: visparejie jautajumi; ekonomika un finanses; tieslietas un iekšlietas; nodarbinatiba; sociala politika, veseliba un pateretaji; konkuretspeja; transports, sakari un energija; lauksaimnieciba un zivsaimnieciba; vide; izglitiba; jaunatne un kultura.

Ministru padomes mitne atrodas Brisele, tacu aprili, junija un oktobri tas sanaksmes notiek Luksemburga. Dalibvalstis cita pec citas sešus menešu veic prezidejošas valsts pienakumus un ši rotacija ir noteikta lidz 2006.gadam: Irija un Niderlande — 2004. gada; Luksemburga un Apvienota Karaliste – 2005. gada; Austrija un Somija — 2006. gada. Eiropas Konstitucijas projekts paredz garakas rotejošas prezidenturas, kuras ilgs gadu un kuru secibu Eiropas Savienibas padomei vajadzes pienemt vienpratigi, ieverojot vienlidzigas rotacijas principu dalibvalstu starpa.

Ja nav noteikts citadi (piemeram, attieciba uz nodokliem vai atseviškiem socialiem jautajumiem) Ministru padome savus lemumus pienem ar kvalificeta vairakuma balsojumu. Dalibvalstu balsis tiek sabalansetas atkariba no valstu demografiskas situacijas, tacu pamatojoties uz degresivo proporcionalitati — 10 balsis tiek pieškirtas visapdzivotakajam valstim (Vacijai, Lielbritanijai, Francijai un Italijai), bet 2 balsis - vismazak apdzivotajam valstim (Kiprai, Luksemburgai un Maltai). Sakot ar 2004.gada 1.maiju Ministru padome kopuma bus 124 balsis, un kvalificetais balsu vairakums palielinasies lidz 88 balsim, tacu ši situacija pastaves tikai dažus menešus.

Saskana ar Nicas ligumu balsu sadalijumu grozis, pec 2004.gada 1.novembra, izmantojot sistemu, kas ir izdevigaka lielajam dalibvalstim, lai gan, sakot ar šo dienu, tam bus tikai viens komisars. Jaunais balsu sadalijums tam pašam cetram lielajam valstim pieškirs 29 balsis, 27 – Spanijai un Polijai, 13 – Niderlandei... un 3 – Maltai. Šadi 321 balsi sadalis starp 25 dalibvalstim, un kvalificeta vairakuma minimums bus 232 balsis.

Konstitucijas projekts ierosina aizstat šo sarežgito sistemu ar daudz vienkaršaku divkaršo vairakumu: kvalificetais vairakums tiks sasniegts, kad puse dalibvalstu, kas parstav 60% no iedzivotajiem, balsos par lemumu. Tieši par šo reformu Eiropas Savienibas padome nevareja vienoties tikšanas laika Brisele 2003.gada decembri.

Eiropas Komisija

Komisija ir kolegiala, politiski neatkariga iestade, kas parstav Eiropas visparejas intereses. Kaut gan Eiropas Savienibas padomes ietekmes pieaugums to ir nedaudz novajinajis, ta tomer ir neaizstajams Eiropas institucionalas sistemas dzinejspeks. Eiropas Komisijai ir ekskluzivas likumdošanas iniciativas pilnvaras, tai ir noteiktas parnacionalas pilnvaras, it ipaši konkurences joma, ta parrauga ligumu istenošanu un šaja sakariba var iesudzet dalibvalstis Eiropas Kopienu tiesa, ja tas neievero savas saistibas, visbeidzot, ta ir atbildiga par Eiropas Parlamenta un Ministru padomes lemumu istenošanu un budžeta izpildi. Turklat konkurences, areja tirgus un lauksaimniecibas politikas joma Eiropas Komisijai ir neatkarigas pilnvaras, piemeram, ta var noteikt soda naudu uznemumiem vai piedalities sarunas PTO.

Ar terminu "Komisija" vienlaicigi saprot gan pastavigu vadibu, kas ir atbildiga par visu šo uzdevumu izpildi, gan politisku instanci, ko veido komisaru kolegija, kuras mitne atrodas Brisele. Komisara pilnvaru laiks tika pagarinats lidz 5 gadiem, lai tas atbilstu Eiropas Parlamenta pilnvaru laikam. Viens no Parlamenta pirmajiem uzdevumiem ir iecelt Komisijas priekšsedetaju un pec tam — komisaru kolegiju. Komisarus izvirza dalibvalstis, tomer tie ir neatkarigi. Turpretim kolegija ir atbildiga Eiropas Parlamenta priekša, kuram ir tiesibas izteikt Komisijai neuzticibu (kas vel nekad nav noticis).

Bieži vien uzskata, ka kolegijas darba efektivitate ir atkariga no Komisaru skaita. Lidz šim “lielajam” dalibvalstim bija divi komisari, bet parejam — pa vienam, kopa 20 komisari ES, ko veidoja 15 dalibvalstis. Sakot ar 2004. gada 1. maiju un ES paplašinašanos, šis skaits ir sasniedzis 30 — no katras jaunas valsts ir nacis klat pa vienam komisaram. Jaunaja Komisija, kura saks darboties 2004. gada novembri, katrai valstij bus tikai viens komisars, tadejadi kopuma bus 25 komisari. Saskana ar Nicas ligumu, kad Savieniba bus 27 dalibvalstis, komisaru skaitam vajadzetu but mazakam par 27. Saskana ar Konstitucijas projektu 2009. gada “balsstiesigo” komisaru skaits bus samazinats lidz 15, ietverot priekšsedetaju un (paredzamo) arlietu ministru, bet paliks ari nenoteikts skaits komisaru bez balsstiesibam. Šis divas komisaru “kategorijas” mainisies, ieverojot vienlidzigas rotacijas principu dalibvalstu starpa.

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamenta vara institucionalaja trijstura shema pedejos gadu desmitos neapšaubami ir pieaugusi visvairak, it ipaši pec ta pirmajam visparejam velešanam 1979.gada. Pateicoties koplemuma proceduras arvien plašakai piemerošanai, kurai saskana ar Konstitucijas projektu vajadzetu vel pieaugt, Parlaments ir kluvis par Ministru padomei lidzvertigu likumdošanas iestadi. Ja vajadzetu salidzinat kopienas modeli ar klasiskajam federalajam sistemam, tad Eiropas Parlaments parstavetu tautas, bet Ministru padome zinama mera — valstu palatu.

Lidz ar paplašinašanos un jauno vietu sadalijumu pec 2004.gada 13.junija velešanam Eiropas Parlamenta bus 732 deputati. Konstitucijas projekts paredz, ka Parlamenta bus ne vairak par 736 deputatiem, un garante vismaz cetras vietas vismazakajam valstim.

Parlamenta mitne atrodas Strasbura, kur gada notiek 12 cetru dienu plenarsesijas, tacu ta komitejas un politiskas grupas tiekas Brisele, kur notiek ari papildu plenarsesijas. Parlamenta administrativie dienesti atrodas Brisele un Luksemburga.

(Astonas no no informacijas lapam Eiropas Parlamenta pilnvaru un darbibas galvenos aspektus apskata sikak.)

Citas institucijas un strukturas

Lidztekus politiskajam iestadem Eiropas Savienibas institucionalo veidolu papildina vairakas citas iestades. Kopienu tiesa, kuras mitne atrodas Luksemburga, nodrošina Kopienas tiesibu ieverošanu. Kopienu Tiesu nevajadzetu jaukt ar Eiropas Cilvektiesibu tiesu, kuras mitne atrodas Strasbura un kura ir atkariga no Eiropas Padomes. Vel viena iestade ar mitni Luksemburga – Revizijas palata – parrauga, vai Kopienas finanses ir pareizi parvalditas. Ombuds, kura mitne atrodas Strasbura, uzrauga, vai ES iestades pienacigi parvalda pilsonu intereses (sk. informativo lapu par Eiropas pilsonibu).

Lidz ar citam finanšu iestadem Eiropas Centrala banka, kuras mitne atrodas Frankfurte, ir atbildiga par monetaro politiku eiro zona (sk.informativo lapu par ECB demokratisko kontroli). Eiropas Investiciju banka, kuras mitne atrodas Luksemburga, finanse Eiropas investiciju projektus.

Brisele atrodas ari divas konsultativas strukturas — Ekonomikas un socialo lietu komiteja, kas parstav ES ekonomiskas, socialas un sabiedriskas organizacijas, un Regionu komiteja, kura parstav regionalas un vietejas kopienas.

Eiropas Savienibas sastava ietilpst piecpadsmit specializetas agenturas, kuru mitnes atrodas lielakaja dala dalibvalstu un kuras nodarbojas ar loti specifiskiem tehniskiem, zinatniskiem vai vadibas uzdevumiem, piemeram, vides, medikamentu vai partikas drošibas joma.  
Saites uz Eiropas Savienibas institucijam un organiem
  
Eiropas Savienibas Padome
Eiropas Komisija
Eiropas Parlaments
Eiropas Kopienu tiesa
Eiropas Revizijas palata
Eiropas Ombuds
Eiropas Centrala banka
Eiropas Investiciju banka
Eiropas Ekonomikas un socialo lietu komiteja
Regionu komiteja
Eiropas Kopienas agenturas

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004