Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Voľby do EP
Organizácia a fungovanie EP
Spolurozhodovanie
a dalšie procedúry
Rozpočtové právomoci EP
Kontrola rozpočtu
Demokratická kontrola
Štatút poslancov
a európskych politických strán
Dočasné a vyšetrovacie výbory
Dalšie inštitúcie EÚ
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Rozpočtové právomoci EP

Od založenia Európskych spoločenstiev dohliada Európsky parlament, prostredníctvom zostavenia primeraného rozpočtového plánu na optimálne využívanie peňazí občanov. Právomoci Parlamentu sa postupne rozširujú. Konfrontácie medzi Radou (štátmi) a Parlamentom sa od konca osemdesiatych rokov postupne premenili na pokojnejšie rokovania, vďaka ktorým Parlament kontroluje vo väčšom rozsahu politické rozhodnutia Únie. Podľa návrhu budúcej ústavy by sa mali rozpočtové právomoci EP v nasledujúcich rokoch ešte rozšíriť.

So vstupom desiatich nových členských štátov prekročí celková suma rozpočtu Spoločenstva po prvýkrát v histórii Únie symbolickú hranicu 100 miliárd euro. Táto suma je porovnateľná s celkovými verejnými výdavkami Dánska, čo sa týka Európskeho parlamentu, ten spotrebuje 1% rozpočtu Únie. Náklady na prevádzku EP sa zhodujú s nákladmi na prevádzku poslaneckej snemovne v Taliansku, alebo s jednou tretinou rozpočtu mesta Paríž.

Podstatná časť európskeho rozpočtu je financovaná z troch základných zdrojov. Ide o priame príspevky členských štátov podľa výšky ich hrubého národného produktu (HNP), príjmy z DPH a clo vyberané na vonkajších hraniciach Únie.

Od konca osemdesiatych rokov sa určuje výška výdavkov pre jednotlivé odvetvia viacročným rozpočtovým rámcom. Tento postup sa vtedy zaviedol najmä preto, aby sa dal lepšie riadiť strednodobý vývoj určitých výdavkov, predovšetkým v poľnohospodárskom odvetví. Ide o „finančné výhľady“, ktoré sú výsledkom dohody v Rade, Parlamente a Komisii. Napríklad rozpočet na rok 2004 patrí do rozpočtového rámca finančných výhľadov na obdobie 2000-2006, ktoré boli prispôsobené tak, aby pokryli nové výdavky spojené s rozšírením EÚ. V roku 2006 sa bude musieť prijať nový viacročný rozpočtový rámec, ktorý zahrnie výdavky na ďalšie roky. Obidva zodpovedné rozpočtové orgány, Parlament a Rada, sa za posledné roky v zásade zhodli na udržiavaní výdavkov v rámci limitov stanovených v rozpočtových rámcoch.

Ročný rozpočtový postup

Každý rok predkladá Komisia predbežný návrh ročného rozpočtu, ktorý je súčasťou finančných výhľadov. Výdavky sú rozdelené podľa odvetví činností Únie. Sú dve kategórie výdavkov. Takzvané „povinné“ výdavky vyplývajú zo zmlúv a týkajú sa regulácie cien v poľnohospodárstve (Európsky záručný a usmerňovací poľnohospodársky fond, FEOGA - garančná sekcia), niektorých štrukturálnych výdavkov v poľnohospodárstve (FEOGA - usmerňovacia sekcia), politiky rybolovu, alebo podpory rozvoja. Vďaka lepšiemu riadeniu poľnohospodárskych výdavkov predstavujú dnes povinné výdavky menej ako polovicu celkového rozpočtu. Pri tejto časti rozpočtu má rozhodujúce slovo Rada.

Na druhej strane, Parlament rozhoduje o takzvaných „nepovinných“ výdavkoch, takže ich štruktúra môže odzrkadľovať politické orientácie poslancov. Tieto výdavky dnes predstavujú 55% všeobecného rozpočtu a pokrývajú sociálne a regionálne fondy, energetiku, výskum, dopravu, podporu rozvoja, životné prostredie, vzdelávanie a kultúru. Parlament okrem tohto dôležitého vplyvu na rozdelenie prostriedkov taktiež definitívne prijíma rozpočet. Môže ho tiež zamietnuť ako celok. Komisia realizuje prijatý rozpočet pod kontrolou Parlamentu a stále sa snaží zvyšovať efektívnosť výdavkov Spoločenstva (pozri dokumentáciu „Kontrola správneho použitia peňazí daňových poplatníkov“).

Na pomoc občanovi

Parlament počas najväčších kríz, ktoré postihli Európu v posledných rokoch, ukázal, že je pripravený prísť na pomoc občanom. Stalo sa tak najmä v roku 2002, keď obrovské záplavy poškodili celé regióny. Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Česká republika požiadali a dostali pomoc z Fondu solidarity, ktorý bol osobitne zriadený pri tejto príležitosti, aby bol okamžite k dispozícii v prípade prírodných katastrof. Na podnet Parlamentu bola celková hodnota tohto Fondu zvýšená na 1 miliardu eúr, čo je dvojnásobok sumy, ktorú pôvodne navrhovala Rada. Fond sa použil aj v prípade katastrofálnych následkov horúčav v roku 2003.

Parlament venuje takisto pozornosť problémom spojeným s chorobami zvierat a ich vplyvom na ľudské zdravie. V roku 2001 poslanci schválili rozpočet 971 miliónov eúr na pokrytie výdavkov spojených s problematikou „šialených kráv“ Na základe tejto skúsenosti Parlament každý rok pri príprave rozpočtu dohliada na to, aby všeobecný rozpočet Únie bral do úvahy aj otázky bezpečnosti potravín.

Ohlasované zmeny

Európsky parlament sa už niekoľko rokov usiluje o zásadnú reformu rozpočtového procesu, ktorý by sa podľa neho mal zakladať na spolurozhodovacom postupe a mal by upustiť od rozlišovania povinných a nepovinných výdavkov. Konvent o budúcnosti Európy a Návrh Zmluvy zakladajúcej ústavu, ktorý Konvent predstavil, reagujú na tieto dve požiadavky. Parlament a Rada by mali v budúcnosti spoločne prijímať ročný rozpočet podľa nového spolurozhodovacieho postupu tvorby rozpočtu. V prípade nezhody by mal rozhodovacie slovo pri všetkých výdavkoch EP.

Čo sa týka rozpočtového rámca, mala by o ňom po súhlase Parlamentu rozhodovať Rada, na základe kvalifikovanej väčšiny. Rada si však pri prvom rozpočtovom rámci, ktorý bude nasledovať po vstupe budúcej ústavy do platnosti ponechá jednomyseľnosť.  
Spravodajci:
  
Rozpocet na rok 2000 (Oddiel III - Európska komisia): Jean-Louis Bourlanges (EPP-ED, F)
Rozpocet na rok 2000 (Ostatné oddiely rozpoctu): Kyösti Tapio Virrankoski (ELDR, FIN)
Rozpocet na rok 2001 (Oddiel III - Európska komisia): Jutta Haug (PES, D)
Rozpocet na rok 2001 (Ostatné oddiely rozpoctu): Markus Ferber (EPP-ED, D)
Rozpocet na rok 2002 (Oddiel III - Európska komisia): Carlos Costa Neves (EPP-ED, P) - už nie je poslancom EP
Rozpocet na rok 2002 (Ostatné oddiely rozpoctu): Kathalijne Maria Buitenweg (Greens/EFA, NL)
Rozpocet na rok 2003 (Oddiel III - Európska komisia): Göran Färm (PES, S)
Rozpocet na rok 2003 (Ostatné oddiely rozpoctu): Per Stenmarck (EPP-ED, S)
Rozpocet na rok 2004 (Oddiel III - Európska komisia): Jan Mulder (ELDR, NL)
Rozpocet na rok 2004 (Ostatné oddiely rozpoctu): Neena Gill (PES, UK)
  
Prehlad legislatívnych procesov:
  
Rozpocet na rok 2000 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2000 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2001 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2001 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2002 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2002 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2003(Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2003 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2004 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2004 (Ostatné oddiely rozpoctu)
  
Úradný vestník - záverecné akty
  
Rozpocet na rok 2000 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2000 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2001 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2001 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2002 (Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2002 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2003(Oddiel III - Európska komisia)
Rozpocet na rok 2003 (Ostatné oddiely rozpoctu)
Rozpocet na rok 2004 (Oddiel III - Európska komisia) - ešte nie je k dispozícii
Rozpocet na rok 2004 (Ostatné oddiely rozpoctu) - ešte nie je k dispozícii

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004