Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Zodpovednost za škody na životnom prostredí
Znecistenie ovzdušia
Skleníkové plyny
Program Auto Oil II
Elektronický odpad
Odpad z obalov
Bezpecnost potravín
Geneticky modifikované organizmy
Tabakový priemysel
Boj proti nadmernému hluku
Kozmetika
Ludské tkanivá a bunky
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> ELDR Environmental Policy


Obalový odpad - prevencia je lepšia ako liecba

S ohladom na blížiace sa rozšírenie, sa EÚ v roku 2001 rozhodla novelizovat smernicu o odpade z obalov z roku 1994, ktorá bola vypracovaná s cielom zabránit hromadeniu odpadu z obalov a podporit zhodnocovanie surovín, ktoré sa nachádzajú v obaloch. Smernica ustanovuje nové ambiciózne ciele v súvislosti s recykláciou . Európsky parlament si želal, aby nové ciele nadobudli úcinnost v skoršom termíne, dokázal však zabezpecit, aby novelizovaná legislatíva kládla väcší dôraz na prevenciu.

Odpad z obalov tvorí v súcasnosti asi 20% hmotnosti a 40% objemu komunálneho odpadu, z ktorého väcšina koncí v spalovacích peciach alebo na skládkach. Ak existujú úcinné opatrenia v oblasti obalov, ktoré znižuje jeho hromadenie, prispieva to nielen k cistejšiemu životnému prostrediu, ale zároven sa oživuje hospodárstvo znižovaním výrobných nákladov a dokonca sa stimuluje tvorba pracovných príležitostí v podnikoch, ktoré sa zaoberajú recykláciou.

Nová smernica, ktorá nadobudla úcinnost vo februári 2004, umožnuje clenským štátom, aby samé rozhodli o spôsoboch dosiahnutia cielov a rozdelení príslušnej zodpovednosti medzi priemysel a verejnú správu. Tieto opatrenia ovplyvnia mnohé priemyselné odvetvia, pretože väcšina výrobkov má obal. Najprísnejšie ciele sa budú uplatnovat na obaly obsahujúce ocel, drevo, sklo, plasty alebo papier.

Recyklácia a zhodnocovanie

Recyklácia a zhodnocovanie sú dva navzájom úzko súvisiace spôsoby nakladania s odpadom z obalov. V širšom zmysle slova znamená recyklácia opätovné spracovanie na pôvodný alebo iný materiál (napr. papier na papier; papier na kompost). Zhodnocovanie je recyklácia a energetické zhodnotenie, napríklad použitie odpadu ako paliva pri výrobe cementu.

V oblasti recyklácie predpokladá novelizovaná legislatíva výrazné zvýšenie všeobecného ciela v porovnaní s cielom stanoveným smernicou z roku 1994. Zvyšuje minimálny ciel každého clenského štátu dosiahnut zvýšenie recyklácie a zhodnocovania z 25% na 55% celkovej hmotnosti odpadu z obalov do konca 31. decembra 2008. V rovnakom termíne stanovuje legislatíva minimálne ciele recyklácie špecifických materiálov nachádzajúcich sa v odpade, t.j. 60% hmotnosti skla, 60% hmotnosti papiera a lepenky, 50% hmotnosti kovu, 22,5% hmotnosti plastov a 15% hmotnosti dreva. Okrem toho ukladá clenským štátom povinnost vykonat opatrenia na posilnenie výroby obalov a iných produktov, ktorá využíva suroviny získané z odpadu z obalov.

V oblasti zhodnocovania ponecháva nová smernica minimálne ciele stanovené v smernici z roku 1994. To znamená, že každý clenský štát musí do 31. decembra 2008 zhodnocovat aspon 60% hmotnosti odpadu z obalov.

Nový právny predpis jasne stanovuje definíciu pojmu "zhodnocovanie". Zhodnocovanie zahrna teraz spalovanie odpadu z obalov v spalovniach, ktoré využívajú energiu vznikajúcu ako vedlajší produkt spalovania. Európsky súdny dvor v minulosti rozhodol, že spalovanie odpadu nie je možné zaradit medzi ciele smernice o odpade z obalov stanovené na zhodnocovanie, pretože sa považuje iba za zneškodnenie odpadu, aj v prípade, že pri tom dochádza k tvorbe energie.

Na zabezpecenie toho, aby clenské štáty neobchádzali predpisy vyvážaním ich odpadu do neclenských štátov EÚ s menej prísnymi normami v oblasti ochrany životného prostredia, zaclenil parlament do legislatívy klauzulu, ktorá zarucuje, že odpad z obalov vyvezený z EÚ môže byt zahrnutý medzi ciele v prípade, ak vývozca dokáže, že zhodnocovanie alebo recyklácie sa uskutocnujú za rovnakých podmienok aké predpisuje právo EÚ.

Prevencia - alebo priaznivejšia politika výrobcov obalov voci životnému prostrediu

Dalším z úspechov Parlamentu bolo to, že zabezpecil, aby sa novelizovaná smernica nadalej zameriavala viac na prevenciu, ktorá bola jednou z hlavných úloh legislatívy z roku 1994, ako len na stanovenie nových cielov v oblasti recyklácie, ako to pôvodne navrhla Komisia. Výsledkom naliehania Parlamentu je, že výrobcovia budú musiet prevziat väcšiu zodpovednost za znižovanie vplyvu ich obalov na životné prostredie.

Poslanci Európskeho parlamentu tiež trvali na tom, aby do júna 2005 predložila Komisia správu o dopade smernice. Správa sa musí zamerat na spôsoby, ktoré zjednodušujú prevenciu tvorby odpadu z obalov a robia ju ovela úcinnejšou a tiež musí porovnat náklady a zisky opätovného použitia obalov v porovnaní s recykláciou.

Co sa považuje za obaly?

Smernica z r. 1994 sa v rôznych clenských štátoch vykladala odlišným spôsobom. Rozdiely boli najmä v súvislosti s definíciou pojmu obaly. Novelizovaná legislatíva preto presne rozlišuje medzi "obalmi" a "výrobkami, ktoré nie sú obalmi" a uvádza príklady. Škatule zo sladkostí a fólia obalujúca kompaktný disk sa považujú za obaly, zatial co kufríky na nástroje, cajové vrecúška, voskové povlaky na syroch, salámové crevá a kvetináce "s trvanlivostou na úrovni dlžky života rastliny" nie sú obaly. Poslanci Európskeho parlamentu zaviazali Komisiu, aby prehodnotila zoznam príkladov a venovala pozornost klasifikácii predmetov ako sú obaly kompaktných diskov a videokaziet, kvetináce, rolky toaletného papiera, etikety a baliaci papier. V budúcnosti by to významne ulahcilo cinnost príslušných odvetví priemyslu.

Výnimky

Nová legislatíva umožnuje urcitý stupen flexibility posunutia termínu na dosiahnutie cielov v oblasti zhodnocovania a recyklácie, kedže niektoré clenské štáty by mohli mat tažkosti s plnením cielom v krátkom casovom horizonte. Grécku s velkým poctom ostrovov, Írsku s rolníckymi a horskými oblastami a Portugalsku, kde je nízka úroven spotreby obalov, už bola udelená výnimka a termíny v oblasti recyklácie a zhodnotenia boli posunuté z roku 2008 do konca roka 2011.

Výsledkom tlaku Parlamentu bolo nakoniec dosiahnutie dohody o tom, že v súvislosti s termínmi na dosiahnutie cielov by mali byt novým clenským štátom udelené výnimky na základe žiadostí, ktoré už štáty podali: rok 2012 pre Cyprus, Ceskú republiku, Estónsko, Madarsko, Litvu, Slovensko a Slovinsko; rok 2013 pre Maltu; rok 2014 pre Polsko a rok 2015 pre Lotyšsko.  
Spravodajcovia:
  
Obaly a odpad z obalov: Dorette Corbey (PES, NL)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Obaly a odpad z obalov

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004