Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Sysselsättningstrategi
Anställningskydd
Jämlikhet på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet
för anställda
Kvinnors hälsa
Arbetstid
Socialförsäkringssystem
Kvinnor i det civila samhället
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden

Åtgärder för att förhindra trakasserier och diskriminering, skydda offren, säkerställa rätten att återgå till arbetet efter föräldraledighet är några av framstegen i det nya direktivet om likabehandling. Kvinnors och mäns nya roller inom familjen och i samhället har fått unionen att bekämpa vissa former av diskriminering, men fortfarande återstår det mycket att göra för att uppnå lika lön för lika arbete.

När Europeiska kommissionen i juli 2000 föreslog en revidering av ett 25 år gammalt direktiv ansåg Europaparlamentets ledamöter att den nya version som föreslogs inte i tillräckligt hög grad motsvarade den verkliga situationen för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Eftersom det nya direktivet behandlades i enlighet med medbeslutandeförfarandet kunde parlamentet påverka innehållet. Vid första behandlingen kämpade parlamentet för positiva åtgärder i syfte att underlätta yrkesverksamhet för personer av det underrepresenterade könet, vilket ofta är kvinnor. Tack vare förslag från ledamöterna omfattar det nya direktivet inrättandet av organ i medlemsstaterna för att främja likabehandling och rättsligt skydd för personer som fallit offer för diskriminering på grund av kön.

 
Förhindra trakasserier

Parlamentet har steg för steg förhandlat fram detta direktiv tillsammans med rådet. I april 2002 enades de två lagstiftningsgrenarna om en text som bättre återspeglade arbetsvillkoren och familjeplikterna. Från och med 2005, när direktivet har införlivats med nationell lagstiftning, kommer det att utgöra ett viktigt samhällspolitiskt verktyg för den utvidgade unionen.

För första gången definieras "sexuella trakasserier" på gemenskapsnivå som "när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur förekommer som syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas". I direktivet defineras dessutom "direkt diskriminering, "indirekt diskriminering" och "trakasserier" i allmänhet.

Kvinnor kan hädanefter få stöd vid trakasserier, särskilt sexuella trakasserier, på arbetsplatsen. Dessutom garanteras alla som stöder offer för diskriminering på grund av kön eller trakasserier samma skydd mot ogynnsam behandling. Arbetsgivarna och de personer som ansvarar för yrkesutbildning skall vidta förebyggande åtgärder.
 
Rätt till föräldraledighet
 
Det nya direktivet förbjuder diskriminering mot kvinnor på grund av graviditet eller mammaledighet. Parlamentet har alltid strävat efter och nu uppnått att kvinnor och män skall ha rätt att återgå till samma arbete eller en likvärdig tjänst när föräldraledigheten, eller ledighet i samband med adoption, har gått ut, om denna typ av ledighet tillåts i medlemsstaten fråga.

Direktivet syftar även till likabehandling när det gäller tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran. "Positiv särbehandling" planeras, dvs. specifika fördelar för det underrepresenterade könet inom en yrkesgren. Medlemsstaterna åläggs attt inrätta organ med ansvar för att övervaka jämställdheten. Rättsliga och administrativa förfaranden måste inrättas för att bestraffa överträdelser av direktivet.
 
Lika lön för likvärdigt arbete
 
Allt sedan 1950-talet har stridsropet "lika lön för lika arbete" varit aktuellt. Trots att man 1975 antog ett direktiv om lika lön för kvinnor och män har än i dag många kvinnor lägre lön än män för samma arbete. Europaparlamentet har vid upprepade tillfället beklagat medlemsstaternas bristande vilja att tillämpa direktivet från 1975 och uppmanat kommissionen att agera mer kraftfullt.

I ett initiativbetänkande som antogs i september 2001 konstaterade Europaparlamentet att löneklyftan mellan kvinnor och män inom EU i genomsnitt uppgår till 28 procent. Efter att hänsyn tagits till de strukturella skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, såsom bl. a. ålder, utbildning, yrke och karriärutveckling, är kvinnornas löner fortfarande i genomsnitt 15 procent lägre än männens. Europaparlamentet anser att "denna löneklyfta på i genomsnitt 15 procent får sin enda förklaring av att det råder en värdediskriminering. Sådant är oacceptabelt". Ledamöterna uppmanade bland annat kommissionen att revidera direktivet från 1975.

I en resolution som antogs i juli 2002 uppmanade ledamöterna kommissionen att uppdatera samtliga direktiv om likabehandling av män och kvinnor, inte bara de som rör ersättning utan även de som rör socialförsäkringar, sysselsättning, arbetsvillkor och möjligheten att förena yrkesliv och familj. Utöver ojämlika löner är kvinnorna utsatta för andra strukturella nackdelar. Andelen kvinnor i arbetslivet (54 procent) är fortfarande lägre än andelen män och åtta av tio deltidsarbetare är kvinnor.

Inom ramen för konventet om Europas framtid försvarade ledamöterna med kraft införandet i utkastet till konstitution av principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i unionens värderingar. Detta borde på kort sikt stärka de rättsliga grunderna och motivera de nya europeiska initiativen att överföra fördelarna med denna princip till den europeiska samhällsekonomiska verkligheten.


  
Föredragande:
  
Likabehandling mellan kvinnor och män: anställning, yrkesutbildning, arbetsvillkor: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - inte längre ledamot av Europaparlamentet
Lika möjligheter och behandling : Miet Smet (EPP-ED, B)
Programmet för jämställdhet mellan könen - Gender Equality (2001-2005) : Ilda Figueiredo (GUE/NGL, P)
  
Översikt över lagstiftningsförfarandena:
  
Likabehandling mellan kvinnor och män: anställning, yrkesutbildning, arbetsvillkor
Lika möjligheter och behandling
Programmet för jämställdhet mellan könen - Gender Equality (2001-2005)
  
EUT - antagna texter:
  
Likabehandling mellan kvinnor och män: anställning, yrkesutbildning, arbetsvillkor
Lika möjligheter och behandling - text antagen av parlamentet
Programmet för jämställdhet mellan könen - Gender Equality (2001-2005) - text antagen av parlamentet

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004