Γραφήματα Πληροφοριών

Τα πληροφοριακά γραφήματα που παράγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας είναι οπτικοί και διαδραστικοί οδηγοί οι οποίοι επικαιροποιούνται τακτικά και σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση των πληροφοριών που χρειάζεστε σε κάποιο περίπλοκο ζήτημα.Περισσότερο οπτικό περιεχόμενο:Αποθήκη γραφικών.

07-06-2022 - 16:23

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μια μείζονα αναθεώρηση της πολιτικής της για το κλίμα και την ενέργεια. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα θέτει ως στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990, και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτό το διαδραστικό ενημερωτικό γράφημα καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την επιδίωξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας.

01-06-2021 - 00:00

Η εισαγωγή της τεχνολογίας 5G θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ευρύ φάσμα πτυχών της ζωής μας. Εξερευνήστε όσα γνωρίζουμε για την τεχνολογία με την οπτική μας χαρτογράφηση — που καλύπτει το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο της 5G, τις πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τις ανησυχίες για την υγεία και την κυβερνοασφάλεια, καθώς και τις λεπτομέρειες της ίδιας της τεχνολογίας. Ξεκινώντας από μια ευρεία επισκόπηση, μπορείτε να ζουμάρετε ώστε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και επεξηγηματικά γραφικά.

02-10-2020 - 00:00

Το ΤΔΜ αποσκοπεί στη στήριξη των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα και των περιφερειών με την υψηλότερη ένταση βιομηχανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μετάβασης στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030. Το παρόν ενημερωτικό γράφημα δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χορηγηθείσα χρηματοδότηση και απεικονίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη.

30-09-2020 - 00:00

Στην εξωτερική της πολιτική, η ΕΕ καθοδηγείται από την επιδίωξη της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο. Αυτό το διαδραστικό ενημερωτικό γράφημα έχει ως στόχο να αναλύσει και να εξηγήσει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας διεθνώς μέσω των διαφόρων εξωτερικών πολιτικών και μηχανισμών της και μέσω των σχέσεών της με χώρες, περιφέρειες και διεθνείς οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμπληρώνει επίσης τον δείκτη της Νορμανδίας, ο οποίος μετρά τις απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο, απεικονίζοντας τα αποτελέσματά του και προσφέροντας μια συνολική εικόνα της πολυπλοκότητας της έννοιας της ειρήνης στον σύγχρονο κόσμο.