Comhlánaigh an réimse seo le do thoil

Cur i láthair

Ranna beartais agus foinsí eile saineolais a bhíonn ar fáil do na coistí

NA RANNA BEARTAIS

Is é atá sna ranna beartais ná cúig aonad atá freagrach as saineolas neamhspleách ardleibhéil (idir inmheánach agus sheachtrach), anailís agus comhairle beartais a sholáthar arna iarraidh sin orthu ag coistí agus ag comhlachtaí parlaiminteacha eile (toscaireachtaí, an tUachtarán, an Biúró, an tArd-Rúnaí). Clúdaíonn a gcuid saineolais gach réimse gníomhaíochta de Pharlaimint na hEorpa. Tá dlúthbhaint acu in obair na gcoistí a dtacaíonn siad léi le linn reachtaíocht a mhúnlú maidir le beartais AE agus grinnscrúdú daonlathach tharstu a fheidhmiú.
Trí theagmhálacha a chothú leis an bpobal acadúil agus leis na meithleacha smaointeoireachta, leis na gnólachtaí agus leis na comhairleachtaí speisialaithe, trí líonrú neamhfhoirmiúil idir saineolaithe inmheánacha agus seachtracha, déanann foireann na ranna beartais a n-eolas teicniúil agus dlíthiúil a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta.

Aschur:
Níos minice ná a mhalairt déantar aschur i scríbhinn ó na ranna beartais a ullmhú nuair a iarrann coiste nó toscaireacht de chuid Pharlaimint na hEorpa é sin a dhéanamh agus cuimsíonn sé raon leathan táirgí, lena n-áirítear staidéir, anailísí doimhne atá sonrach ó thaobh na tíre nó na saincheiste de, faisnéisiú a scrúdaíonn saincheisteanna lena mbaineann tábhacht straitéiseach, chomh maith le nótaí ina bhfuil anailísí gearra ar imeachtaí nó forbairtí a tharla le déanaí atá dírithe ar AE.
Déanann na ranna beartais na Bileoga Eolais ar AE a tharraingt suas freisin, rud a sholáthraíonn forléargas ar lánpháirtiú na hEorpa agus ar rannchuidiú Pharlaimint na hEorpa sa phróiseas sin.
SI measc na ndoiciméad eile atá scríofa ag na ranna beartais tá nótaí cúlra agus pointí labhartha lena n-úsáid ag údaráis pholaitiúla Pharlaimint na hEorpa.
Ar bhonn na gcinntí arna ndéanamh ag comhordaitheoirí na gcoistí parlaiminteacha, déanann na ranna beartais staidéir a sholáthraíonn taighdeoirí agus saineolaithe seachtracha a choimisiúnú agus a mhaoirsiú.

Imeachtaí:
Eagraíonn na ranna beartais imeachtaí a chuireann le cumas anailíseach na Parlaiminte agus a fhorbraíonn cineálacha cur chuige coiteanna maidir le saincheisteanna polaitiúla reatha.
Trí cheardlanna poiblí a eagraíonn na ranna beartais, déanann grúpaí saineolaithe saineolas neamhspleách a chur i láthair trí chur i láthair i scríbhinn agus ó bhéal.
Cuirtear painéil saineolaithe ar bun chun rannchuidithe tráthrialta i scríbhinn a sholáthar do na Feisirí agus chun fónamh don díospóireacht pharlaiminteach le linn cruinnithe.
Cuirtear i láthair staidéir a sholáthraíonn na ranna rialtais i gcoitinne le linn cruinnithe coiste.

Grinnscrúdú:
Soláthraíonn ranna beartais tacaíocht taighde chun cur le cumas Pharlaimint na hEorpa faireachán a dhéanamh ar chaibidlíochtaí AE agus ar chur chun feidhme comhaontuithe idirnáisiúnta e.g. comhaontuithe trádála. Tá modheolaíocht inmheánach forbartha acu freisin chun grinnscrúdú a dhéanamh ar thionscadail AE-mhaoinithe.


AN TAONAD TACAÍOCHTA UM RIALACHAS EACNAMAÍOCHTA

Soláthraíonn an tAonad Tacaíochta um Rialachas Eacnamaíoch faisnéis do na Feisirí maidir le cur chun feidhme na n-ionstraimí maidir le rialachas eacnamaíoch agus maoirseacht baincéireachta san Aontas, go háirithe sa Limistéar Euro.


AN STIÚRTHÓIREACHT UM MEASÚNÚ TIONCHAIR AGUS UM BREISLUACH EORPACH

Déanann an Stiúrthóireacht um Measúnú Tionchair agus um Breisluach Eorpach, laistigh de Sheirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa (STPE), taighde a sholáthar i ndáil le gnéithe éagsúla de mheastóireacht ex ante nó ex post ar reachtaíocht agus ar bheartais AE.

Déanann an tAonad um Réamhfhéachaint Eolaíochta (STOA) agus déanann sé taighde agus cuireann sé comhairle straitéiseach ar fáil i réimse an mheasúnaithe roghanna eolaíochta agus teicneolaíochta agus réamhfhéachaint eolaíochta. Tugann sé faoi staidéir chuimsitheacha agus eagraíonn sé ceardlanna faoi fhorbairtí sna réimsí sin, faoi threoir Phainéal STOA ar a bhfuil 24 Fheisire.

Ceardlann

Cuireann ceardlanna ar chumas na bhFeisirí ceisteanna a chur ar shaineolaithe, agus tuairimí a mhalartú leo, maidir le hábhair a bhaineann le gnó na Parlaiminte nó ar ábhair a bhaineann le cúrsaí reatha.

Fact Sheets on the EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Teagmhálacha

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service