Prezentācija

Politikas departamenti un citi komiteju rīcībā specializētās informācijas avoti

POLITIKAS DEPARTAMENTI

Politikas departamentus veido piecas nodaļas, kuru uzdevums ir pēc Parlamenta komiteju un citu struktūrvienību (delegāciju, priekšsēdētāja, Prezidija un ģenerālsekretāra) pieprasījuma nodrošināt štata un ārštata speciālistu sagatavotu kvalitatīvu un objektīvu specializēto informāciju, analīzi un politiskās konsultācijas. Politikas departamentu sagatavotā informācija aptver visas Eiropas Parlamenta darbības jomas. Politikas departamenti ir cieši iesaistīti komiteju darbā un palīdz tām pilnveidot tiesību aktus un īstenot demokrātisko kontroli ES politikas jomās.
Uzturot kontaktus ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem, ideju laboratorijām, juridiskajām firmām un konsultāciju aģentūrām un veidojot neformālus informācijas apmaiņas tīklus starp Parlamenta speciālistiem un ārējiem ekspertiem, politikas departamentu darbinieki regulāri papildina savas tehniskās un juridiskās zināšanas.

Dokumenti
Visbiežāk politikas departamenti sagatavo dažādus rakstveida dokumentus pēc kādas Eiropas Parlamenta komitejas vai delegācijas pieprasījuma, tostarp pētījumus, padziļinātās analīzes dokumentus par konkrētu valsti vai par kādu konkrētu jautājumu, informatīvās piezīmes (briefings), kurās vērtēta jautājumu stratēģiskā nozīme, un piezīmes, kurās īsi analizēti ar ES saistīti pasākumi vai notikumi.
Politikas departamenti sagatavo arī Faktu lapas par ES, kurās sniegts pārskats par Eiropas integrāciju un Eiropas Parlamenta ieguldījumu šajā procesā.
Citi politikas departamentu sagatavotie dokumenti ir pamatinformācijas piezīmes un apspriežamie jautājumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta politiskajām struktūrām.
Pamatojoties uz Parlamenta komiteju koordinatoru pieņemtajiem lēmumiem, politikas departamenti arī pasūta un pārrauga pētījumus, kurus sagatavo ārējie pētnieki un eksperti.

Pasākumi
Politikas departamenti organizē pasākumus, kuri veicina Parlamenta analītiskās spējas, un izstrādā vispārējas pieejas aktuāliem politiskiem jautājumiem.
Politikas departamenti rīko atklātus seminārus, kuros ekspertu grupas piedāvā iepazīties ar objektīvu specializēto informāciju, ko sniedz kā rakstisku un mutisku izklāstu.
Ekspertu grupas tiek veidotas, lai deputātiem sniegtu profesionāli sagatavotu rakstisku informāciju, kuru viņi varētu izmantot parlamentāro debašu laikā sanāksmēs.
Ar politikas departamentu sagatavotajiem pētījumiem deputāti parasti tiek iepazīstināti komiteju sanāksmju laikā.

Parlamentārā uzraudzība
Politikas departamenti sniedz pētniecības atbalstu, lai veicinātu Eiropas Parlamenta spējas uzraudzīt ES sarunas un starptautisku vienošanos, piemēram, tirdzniecības nolīgumu, īstenošanu. Tie ir izstrādājuši arī iekšēju metodoloģiju, kas paredzēta ES finansēto projektu pārbaudei.


EKONOMIKAS PĀRVALDĪBAS ATBALSTA NODAĻA

Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa sniedz deputātiem informāciju par ekonomikas pārvaldības instrumentu un banku uzraudzības īstenošanu Savienībā, jo īpaši eurozonā.


IETEKMES NOVĒRTĒŠANAS UN EIROPAS PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS DIREKTORĀTS

Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāts, kas ir Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta (EPRS) struktūra, sniedz pētniecības pakalpojumus saistībā ar dažādiem ES tiesību aktu un politikas virzienu ex ante vai ex post novērtēšanas aspektiem.

Zinātnisko prognožu (STOA) nodaļa veic starpnozaru pētījumus un sniedz stratēģiskas konsultācijas zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas un zinātnisko prognožu jomā. Saskaņā ar norādījumiem, ko sniedz STOA darba grupa, kuras sastāvā ir 24 deputāti, Zinātnisko prognožu nodaļa veic padziļinātus pētījumus un organizē seminārus par sasniegumiem šajās jomās.

Semināri

Semināros deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus ekspertiem un iesaistīties viedokļu apmaiņā par tēmām, kas saistītas ar parlamentāro darbību, kā arī par citiem aktuāliem jautājumiem.

ES faktu lapas

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontaktinformācija

Policy departments

Economic Governance and EMU scrutiny Unit

European Parliamentary Research Service