Esittely

Politiikkayksiköt ja muut valiokuntien käytettävissä olevat asiantuntijalähteet

POLITIIKKAYKSIKÖT

Politiikkayksiköitä on viisi, ja niiden tehtävänä on tarjota sekä parlamentin sisäistä että ulkopuolista korkeatasoista riippumatonta asiantuntemusta, laatia selvityksiä ja antaa eri politiikanaloihin liittyvää neuvontaa valiokuntien ja Euroopan parlamentin muiden elinten (valtuuskunnat, puhemies, puhemiehistö ja pääsihteeri) pyynnöstä. Niiden asiantuntemus kattaa kaikki Euroopan parlamentin toiminnan alat. Ne ovat tiiviisti mukana valiokuntien työssä ja tukevat niitä niiden laatiessa lainsäädäntöä EU:n toimialoilla ja harjoittaessa demokraattista valvontaa.
Politiikkayksiköiden henkilöstö pitää yllä teknistä ja oikeudellista asiantuntemustaan olemalla yhteydessä tutkijapiireihin ja ajatushautomoihin, asianajotoimistoihin ja erityisalojen konsulttiyrityksiin sekä luomalla sisäisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden epämuodollisia verkostoja.

Tuotokset:
Politiikkayksiköt laativat useimmiten jonkin Euroopan parlamentin valiokunnan tai valtuuskunnan pyynnöstä erilaisia asiakirjoja, kuten tutkimuksia, maa- tai aihekohtaisia selvityksiä, katsauksia (Briefing) strategisesti tärkeistä kysymyksistä sekä muita asiakirjoja, jotka sisältävät EU-lähtöisiä analyyseja viime aikojen tapahtumista tai kehityksestä.
Lisäksi politiikkayksiköt laativat Faktatietoja Euroopan unionista -julkaisua, jossa annetaan yleiskuva Euroopan yhdentymisestä ja Euroopan parlamentin roolista tässä prosessissa.
Politiikkayksiköiden laatimia muita asiakirjoja ovat muun muassa taustamuistiot ja puhemuistiot Euroopan parlamentin poliittista johtoa varten.
Valiokuntien koordinaattoreiden päätösten perusteella politiikkayksiköt myös teettävät tutkimuksia ulkopuolisilla tutkijoilla ja asiantuntijoilla ja valvovat tällaisten tutkimusten toteuttamista.

Tapahtumat:
Politiikkayksiköt järjestävät tapahtumia, joiden tarkoituksena on parantaa Euroopan parlamentin analyysivalmiuksia ja kehittää yhteisiä lähestymistapoja ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin.
Eri asiantuntijat antavat riippumattomia lausuntoja kirjallisesti ja suullisesti politiikkayksiköiden järjestämissä julkisissa seminaareissa.
Asiantuntijapaneeleissa tuotetaan jäsenille säännöllisesti kirjallista aineistoa, jota voidaan hyödyntää myös parlamentin jäsenten keskusteluissa kokouksissa.
Politiikkayksiköiden tekemät tutkimukset esitellään yleensä valiokuntien kokouksissa.

Valvonta:
Politiikkayksiköiden tutkimustuen avulla Euroopan parlamentti voi seurata tehokkaammin EU:n neuvotteluja ja kansainvälisten kauppa- ja muiden sopimusten täytäntöönpanoa. Yksiköt ovat myös kehittäneet sisäisiä menetelmiä EU:n rahoittamien hankkeiden valvomiseksi.


TALOUDEN HALLINNAN TUKIYKSIKKÖ

Talouden hallinnan tukiyksikkö tarjoaa jäsenille tietoa talouden ohjausta ja hallintaa koskevien välineiden sekä pankkivalvonnan täytäntöönpanosta unionissa ja etenkin euroalueella.


VAIKUTUSTENARVIOINNIN JA EUROOPAN TASON LISÄARVON OSASTO

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) vaikutustenarvioinnin ja Euroopan tason lisäarvon osasto tuottaa tutkimuksia unionin lainsäädännön ja politiikkojen etu- ja jälkikäteisarviointia varten.

Tulevaisuuden ennakoinnin tutkimusyksikkö (STOA) tekee monitieteistä tutkimusta ja tarjoaa strategista neuvontaa tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnissa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Se toteuttaa perusteellisia tutkimuksia ja järjestää seminaareja näiden alojen kehityksen seuraamiseksi 24 parlamentin jäsenen muodostaman STOA-paneelin ohjeistuksen mukaisesti.

Seminaarit

Seminaareissa parlamentin jäsenet voivat tavata parlamenttityöhön liittyvien tai ajankohtaisten asioiden asiantuntijoita ja esittää heille kysymyksiä ja keskustella heidän kanssaan.

Faktatietoja EU:sta

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Tieteellisten ja teknisten toimintavaihtoehtojen arviointi Euroopan parlamentille

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Yhteydenotot

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service