Præsentation

Temaafdelinger og anden ekspertbistand til udvalgene

TEMAAFDELINGERNE

Temaafdelingerne består af fem enheder, som er ansvarlige for at tilvejebringe - både intern og ekstern - uafhængig ekspertbistand, analyser og politikrådgivning af høj kvalitet efter anmodning fra udvalg og andre parlamentariske organer (delegationer, formanden, Præsidiet og generalsekretæren). Deres ekspertbistand dækker alle Europa-Parlamentets aktivitetsområder. De er tæt knyttet som støtte til udvalgenes arbejde med at udforme lovgivningen om EU's politikker og udøve demokratisk kontrol med dem.
Temaafdelingerne ajourfører regelmæssigt deres tekniske og juridiske viden ved at pleje kontakter med det akademiske samfund samt tænketanke, advokatfirmaer og specialrådgivningsvirksomheder gennem uformelt netværkssamarbejde mellem interne og eksterne eksperter.

Dokumenter:
Dokumenterne fra temaafdelingerne udarbejdes hyppigst efter anmodning fra et udvalg eller en delegation i Europa-Parlamentet og består af en bred vifte af tekster, herunder studier, indgående lande- eller emnespecifikke analyser, briefinger, som undersøger spørgsmål af strategisk betydning, samt notater med korte EU-orienterede analyser af nylige begivenheder eller udviklinger.
Temaafdelingerne udarbejder ligeledes faktabladene om EU, der giver et overblik over den europæiske integration og Europa-Parlamentets bidrag til denne proces.
Andre dokumenter, som er udarbejdet af temaafdelingerne, omfatter baggrundsnotater og talepunkter, der anvendes af Europa-Parlamentets politiske myndigheder.
På grundlag af de afgørelser, som de parlamentariske udvalgskoordinatorer træffer, bestiller temaafdelingerne ligeledes studier, som udarbejdes af eksterne forskere og eksperter, og fører tilsyn med dem.

Arrangementer:
Temaafdelingerne organiserer arrangementer, som styrker Parlamentets analytiske kapacitet, og udvikler fælles tilgange til aktuelle politiske spørgsmål.
Gennem offentlige workshops, som organiseres af temaafdelingerne, yder ekspertgrupper uafhængig rådgivning via skriftlige bidrag og mundtlige redegørelser.
Der nedsættes ekspertpaneler til at give medlemmerne regelmæssige skriftlige orienteringer og til at bidrage til den parlamentariske debat under møder.
De studier, der udarbejdes af temaafdelingerne, fremlægges generelt på udvalgsmøderne.

Kontrol:
Temaafdelingerne tilvejebringer baggrundsundersøgelser for at styrke Europa-Parlamentets kapacitet til at overvåge EU-forhandlinger og gennemførelsen af internationale aftaler, f.eks. handelsaftaler. De har ligeledes udviklet en intern metode til at føre tilsyn med EU-finansierede projekter.


ENHEDEN FOR STØTTE TIL DEN ØKONOMISKE STYRING

Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring forsyner medlemmerne med information om gennemførelsen af Unionens instrumenter for økonomisk styring og banktilsyn, navnlig i euroområdet.


DIREKTORATET FOR KONSEKVENSANALYSE OG EUROPÆISK MERVÆRDI

Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi under Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) foretager undersøgelser om forskellige aspekter af den forudgående eller efterfølgende evaluering af EU-lovgivning og -politikker.

Enheden for Videnskabeligt Fremsyn (STOA) udfører tværfaglig forskning og yder strategisk rådgivning i forbindelse med vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter og videnskabeligt fremsyn. Den gennemfører indgående undersøgelser og tilrettelægger workshops om udviklingen på disse områder efter anvisninger fra STOA-panelet, der består af 24 medlemmer af Europa-Parlamentet.

Workshopper

Workshops giver medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål om og udveksle synspunkter med eksperter om emner i forbindelse med parlamentets arbejde eller aktuelle emner.

Emneblade om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakter

Policy departments

Economic Governance and EMU scrutiny Unit

European Parliamentary Research Service