Presentatie

Beleidsondersteunende afdelingen en andere bronnen van deskundigheid die de commissies ter beschikking staan

BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELINGEN

De beleidsondersteunende afdelingen bestaan uit vijf eenheden die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken, zowel intern als extern, van onafhankelijke deskundigheid, analyses en beleidsadviezen van hoge kwaliteit op verzoek van commissies en andere parlementaire organen (delegaties, Voorzitter, Bureau, secretaris-generaal). Hun deskundigheid heeft betrekking op alle activiteitenterreinen van het Europees Parlement. Ze zijn nauw betrokken bij de werkzaamheden van de commissies, die ze ondersteunen bij het vaststellen van wetgeving over en het uitoefenen van democratisch toezicht op EU-beleid.
Door het contact met de academische gemeenschap en denktanks, advocatenkantoren en specialistische adviesbureaus te bevorderen, via informele netwerksessies tussen interne en externe deskundigen, actualiseren de personeelsleden van de beleidsondersteunende afdelingen regelmatig hun technische en juridische kennis.

Output:
De schriftelijke output van de beleidsondersteunende afdelingen, die meestal op verzoek van een commissie of delegatie van het Europees Parlement wordt geproduceerd, kent vele verschillende verschijningsvormen, waaronder studies, grondige analyses van een specifiek land of vraagstuk, briefings waarin kwesties van strategisch belang worden bestudeerd, alsook nota's met daarin korte EU-georiënteerde analyses van recente gebeurtenissen of ontwikkelingen.
De beleidsondersteunende afdelingen stellen ook de Infopagina's over de EU op, waarin een overzicht wordt geboden van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement aan dit proces.
Andere documenten die door de beleidsondersteunende afdelingen worden opgesteld, zijn achtergrondnota's en sprekersnotities voor de politieke autoriteiten van het Europees Parlement.
Op basis van de besluiten van de coördinatoren van de parlementaire commissies geven de beleidsondersteunende afdelingen externe onderzoekers en deskundigen ook opdracht tot het verrichten van studies, waarop zij toezicht houden.

Evenementen:
De beleidsondersteunende afdelingen organiseren evenementen waarbij het analytisch vermogen van het Parlement wordt versterkt en gemeenschappelijke benaderingen van actuele politieke kwesties worden ontwikkeld.
Via de door de beleidsondersteunende afdelingen georganiseerde openbare workshops verstrekken deskundigengroepen onafhankelijke expertise, door middel van schriftelijke en mondelinge presentaties.
Er worden deskundigenpanels opgericht die de leden voorzien van geregelde schriftelijke bijdragen en inbreng leveren voor de parlementaire debatten tijdens vergaderingen.
De studies van de beleidsondersteunende afdelingen worden over het algemeen tijdens commissievergaderingen gepresenteerd.

Toezicht:
De beleidsondersteunende afdelingen bieden wetenschappelijke ondersteuning ter versterking van de capaciteit van het Europees Parlement om toezicht te houden op de EU-onderhandelingen en de tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten, bijv. handelsovereenkomsten. Zij hebben ook een interne methode ontwikkeld om toezicht te houden op door de EU gefinancierde projecten.


AFDELING ONDERSTEUNING ECONOMISCHE GOVERNANCE

De afdeling Ondersteuning economische governance verstrekt de leden informatie over de uitvoering van de instrumenten voor economische beleidsaansturing en het banktoezicht in de Unie, met name in de eurozone.


DIRECTORAAT EFFECTBEOORDELING EN EUROPESE MEERWAARDE

Het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde, dat deel uitmaakt van het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten, publiceert onderzoek naar diverse aspecten van de ex-ante of ex-post beoordeling van EU-wetgeving en EU-beleid.

De afdeling Wetenschappelijke Perspectieven (STOA) voert interdisciplinair onderzoek uit, verstrekt strategisch advies over de evaluatie van wetenschappelijke en technologische opties en levert wetenschappelijke prognoses. Ze voert uitvoerige onderzoeken uit en organiseert, onder begeleiding van het STOA-panel van 24 EP-leden, workshops over ontwikkelingen op deze terreinen.

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Contact

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service