Predstavitev

Tematski sektorji in drugi viri strokovnega znanja na voljo odborom

TEMATSKI SEKTORJI

Tematski sektorji so sestavljeni iz petih oddelkov, odgovornih za zagotavljanje notranjega in zunanjega neodvisnega strokovnega znanja na visoki ravni, analiz in političnega svetovanja na zahtevo odborov in drugih parlamentarnih organov (delegacije, predsednik, predsedstvo, generalni sekretar). Njihovo strokovno znanje zajema vsa področja delovanja Evropskega parlamenta. Tesno so povezani z delom odborov in jim pomagajo pri oblikovanju zakonodaje in izvrševanju demokratičnega nadzora nad politikami EU.
Zaposleni v tematskem sektorju z ohranjanjem stikov z akademsko skupnostjo in možganskimi trusti, pravnimi družbami in specialističnimi svetovalci ter prek neformalnega mreženja med notranjimi in zunanjimi strokovnjaki redno posodabljajo svoje tehnično in pravno znanje.

Pisni izdelki:
Pisni izdelki, ki jih tematski sektorji najpogosteje pripravljajo na zahtevo odbora ali delegacije Evropskega parlamenta, so zelo raznovrstni, od študij, poglobljenih analiz, ki se nanašajo na posamezno državo ali področje, povzetkov vprašanj strateškega pomena do beležk, ki vsebujejo kratke analize nedavnih dogodkov z vidika EU. Tematski sektorji pripravljajo tudi Kratki vodič po EU, ki omogoča pregled nad evropskim povezovanjem in prispevkom Parlamenta k temu procesu.
Drugi dokumenti, ki jih pripravljajo tematski sektorji, zajemajo informativne beležke in oporne točke za govore, namenjene političnim organom Evropskega parlamenta.
Na podlagi odločitev, ki jih sprejmejo koordinatorji parlamentarnih odborov, tematski sektorji naročajo in nadzirajo študije, ki jih pripravljajo zunanji raziskovalci in strokovnjaki.

Dogodki:
Tematski sektorji organizirajo dogodke, s katerimi se krepi analitična zmogljivost Parlamenta in razvijajo skupni pristopi k aktualnim političnim vprašanjem.
Organizirajo tudi javne delavnice, na katerih skupine strokovnjakov predstavljajo neodvisno strokovno znanje prek pisnih in ustnih predstavitev.
Oblikujejo skupine strokovnjakov, ki za poslance redno pripravljajo pisne prispevke. Ti so podlaga za parlamentarno razpravo na sejah.
Študije, ki jih pripravijo tematski sektorji, se običajno predstavijo na sejah odborov.

Nadzor:
Tematski sektorji nudijo pomoč v obliki raziskav, s čimer krepijo zmogljivost Parlamenta za nadziranje pogajanj EU in izvajanje mednarodnih sporazumov, npr. trgovinskih. Razvili so tudi notranjo metodologijo za nadziranje projektov, ki jih financira EU.


ODDELEK ZA PODPORO EKONOMSKEMU UPRAVLJANJU

Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju poslancem zagotavlja informacije o izvajanju instrumentov za ekonomsko upravljanje in bančni nadzor v Uniji, zlasti evroobmočju.


DIREKTORAT ZA OCENO UČINKA IN EVROPSKO DODANO VREDNOST

Direktorat za oceno učinka in evropsko dodano vrednost, ki deluje v okviru službe EP za parlamentarne raziskave, izvaja raziskave o različnih vidikih predhodnih in naknadnih ocen zakonodaje in politik Evropske unije.

Oddelek za znanstvene napovedi (STOA) opravlja interdisciplinarne raziskave in zagotavlja strateško svetovanje na področju presoje znanstvenih in tehnoloških možnosti ter znanstvenih napovedi. Izvaja poglobljene študije ter organizira delavnice o razvoju na teh področjih po navodilih sveta STOA, ki ga sestavlja 24 poslancev.

Delavnice

Na delavnicah lahko poslanci strokovnjakom postavljajo vprašanja, povezana s parlamentarnim delom ali aktualnim dogajanjem, in z njimi izmenjujejo mnenja.

Preglednice dejstev

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Stik

Policy departments

Economic Governance and EMU scrutiny Unit

European Parliamentary Research Service