Please fill this field

Presentation

Utredningsavdelningar och andra expertresurser för utskotten

UTREDNINGSAVDELNINGARNA

Utredningsavdelningarna består av fem enheter som tillhandahåller interna och externa oberoende sakkunskaper, analyser och politiska råd på hög nivå på begäran av utskotten och andra parlamentariska organ (delegationer, talmannen, presidiet, generalsekreteraren). Deras sakkunskaper täcker Europaparlamentets alla verksamhetsområden. De har ett nära samarbete med utskotten, som de stöder i lagstiftningsarbetet och den demokratiska kontrollen över EU:s politik.
Med hjälp av informellt nätverkande mellan interna och externa experter, främjar utredningsavdelningarnas personal kontakterna med den akademiska världen och tankesmedjor, advokatfirmor och specialiserade konsulter och uppdaterar på så sätt sina fackkunskaper och juridiska kunskaper.

Produkter:
Utredningsavdelningarnas skriftliga produkter utarbetas oftast på begäran av Europaparlamentets utskott eller delegationer och finns i en rad olika former, bland annat studier, lands- eller ämnesspecifika djupanalyser, briefingar som undersöker strategiskt viktiga frågor samt meddelanden med korta EU-inriktade analyser av aktuella händelser eller aktuell utveckling.
Utredningsavdelningarna utarbetar också faktabladen om EU, som ger en överblick över den europeiska integrationen och av Europaparlamentets bidrag till den processen.
Andra dokument som utredningsavdelningarna skriver är bakgrundsmeddelanden och talepunkter som används av Europaparlamentets politiska organ.
På grundval av beslut som fattats av parlamentsutskottens samordnare beställer och granskar utredningsavdelningarna också studier från externa forskare och experter.

Evenemang:
Utredningsavdelningarna organiserar evenemang som stärker parlamentets analytiska kapacitet och utvecklar gemensamma strategier i aktuella politiska frågor.
Vid de offentliga seminarier som anordnas av utredningsavdelningarna lägger expertgrupper fram oberoende sakkunskap i form av skriftliga och muntliga presentationer.
Expertpaneler tillsätts för att regelbundet ge ledamöterna skriftlig information som används i parlamentets debatter under sammanträdena.
Utredningsavdelningarnas studier läggs som regel fram under ett utskottssammanträde.

Kontroll:
Utredningsavdelningarna tillhandahåller forskningsstöd för att stärka Europaparlamentets kapacitet att övervaka EU:s förhandlingar och genomförandet av internationella avtal, till exempel handelsavtal. De har också utvecklat en intern metod för att kontrollera projekt som erhåller EU-stöd.


ENHETEN FÖR ÖVERVAKNING AV EKONOMISK STYRNING

Enheten för övervakning av ekonomisk styrning ger ledamöterna information om genomförandet av ekonomiska styrningsinstrument och banktillsyn i unionen, särskilt i euroområdet.


DIREKTORATET FÖR KONSEKVENSBEDÖMNINGAR OCH EUROPEISKT MERVÄRDE

Direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde inom Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) tillhandahåller utredningar om olika aspekter av förhands- eller efterhandsutvärdering av EU:s lagstiftning och politik.

Enheten för vetenskaplig framsyn (Stoa) bedriver tvärvetenskaplig forskning och tillhandahåller strategisk rådgivning i fråga om bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ samt vetenskaplig framsyn. Den genomför djupgående studier och anordnar workshoppar om utvecklingen på dessa områden, under vägledning av Stoapanelen som består av 24 ledamöter av Europaparlamentet.

Workshoppar

Workshoparna är ett tillfälle för ledamöterna att ställa frågor till och diskutera med experter i frågor som rör den parlamentariska verksamheten och aktuella ämnen.

Gå till webbplatsen

Faktablad om EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Gå till webbplatsen

STOA

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Gå till webbplatsen

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Gå till webbplatsen

Kontakter

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service