Predloženie

Tematické sekcie a iné zdroje odborných znalostí dostupné výborom

TEMATICKÉ SEKCIE

Tematické sekcie pozostávajú z piatich oddelení, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie vnútorných a vonkajších nezávislých odborných konzultácií, analýz a poradenstva v oblasti politík na vysokej úrovni na žiadosť výborov alebo iných orgánov Parlamentu (delegácií, predsedu, Predsedníctva, generálneho tajomníka). Ich odborné konzultácie zahŕňajú všetky oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Intenzívne sa zapájajú do práce výborov a poskytujú im podporu pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa politík EÚ a ich demokratickej kontroly.
Udržiavaním kontaktov s akademickou obcou a združeniami odborníkov, právnickými kanceláriami a konzultačnými spoločnosťami prostredníctvom neformálnych sietí medzi internými a externými odborníkmi si zamestnanci tematických sekcií pravidelne rozširujú svoje technické a právne vedomosti.

Výstupy:
Najčastejšie sú to písomné výstupy tematických sekcií, ktoré sa pripravujú na žiadosť výboru alebo delegácie Európskeho parlamentu a ktoré pozostávajú zo širokej škály produktov, vrátane štúdií, hĺbkových analýz zameraných na konkrétnu krajinu alebo problém, briefingov skúmajúcich otázky strategického významu ako aj dokumentov obsahujúcich krátke analýzy nedávnych udalostí alebo vývoja v súvislosti s EÚ.
Tematické sekcie tiež navrhujú Informačné listy o EÚ, ktoré poskytujú prehľad európskej integrácie a prínos Európskeho parlamentu k tomuto procesu.
Medzi ďalšie dokumenty pripravované tematickými sekciami patria podkladové dokumenty a body prejavov, ktoré slúžia potrebám politických orgánov Európskeho parlamentu.
Na základe rozhodnutí prijímaných koordinátormi parlamentných výborov tematické sekcie tiež zadávajú a kontrolujú štúdie externých výskumníkov a odborníkov.

Podujatia:
Tematické sekcie organizujú podujatia, ktoré zvyšujú analytickú kapacitu Parlamentu a rozvíjajú spoločné prístupy k aktuálnym politickým otázkam.
Na verejných seminároch organizovaných tematickými sekciami predstavujú skupiny odborníkov prostredníctvom písomných alebo ústnych prednášok svoje nezávislé odborné poznatky.
Zostavujú sa panely odborníkov s cieľom poskytovať poslancom pravidelné písomné príspevky a prispievať počas schôdzí do parlamentnej rozpravy.
Štúdie pripravované tematickými sekciami sa vo všeobecnosti predkladajú počas schôdzí výborov.

Kontrola:
Tematické sekcie poskytujú podporu v oblasti výskumu s cieľom zlepšiť možnosti Európskeho parlamentu pri monitorovaní rokovaní EÚ a vykonávaní medzinárodných dohôd, ako sú napr. obchodné dohody. Vytvorili tiež vnútornú metodológiu preskúmavania projektov financovaných z EÚ.


ODDELENIE PRE PODPORU SPRÁVY EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Oddelenie pre podporu správy ekonomických záležitostí poskytuje poslancom EP informácie o vykonávaní nástrojov hospodárskeho riadenia a bankového dohľadu v Únii, predovšetkým v eurozóne.


RIADITEĽSTVO PRE POSUDZOVANIE VPLYVU A EURÓPSKU PRIDANÚ HODNOTU

Riaditeľstvo pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu v rámci výskumnej služby Európskeho parlamentu poskytuje výskumné služby súvisiace s rôznymi aspektmi hodnotenia právnych predpisov a politík EÚ ex ante alebo ex post.

Oddelenie vedeckej predikcie (STOA) vykonáva interdisciplinárny výskum a poskytuje strategické informácie v oblasti posudzovania vedeckých a technologických možností a vedeckej predikcie. Vypracúva hĺbkové štúdie a organizuje semináre o vývoji v týchto oblastiach pod vedením výboru STOA zloženého z 24 poslancov.

Semináre

Semináre poslancom umožňujú vymieňať si názory s odborníkmi na témy, ktorými sa zaoberá Parlament alebo na aktuálne témy, a klásť im otázky.

Informačné listy o EÚ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakty

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service