Please fill this field

Tutvustus

Poliitikaosakonnad ja muud komisjonidele kättesaadavad eksperditeabe allikad

POLIITIKAOSAKONNAD

Poliitikaosakonnad hõlmavad viit üksust, kelle ülesanne on pakkuda parlamendikomisjonide ja muude parlamendi organite (delegatsioonid, president, juhatus, peasekretär) taotluste alusel nii institutsioonisisestest kui ka -välistest allikatest pärinevat kõrgetasemelist sõltumatut eksperditeavet, analüüse ja nõuandeid poliitikaküsimustes. Nende pädevusse jäävad kõik Euroopa Parlamendi tegevusvaldkonnad. Poliitikaosakonnad on tihedalt kaasatud komisjonide töösse, aidates neil töötada välja ELi eri poliitikavaldkondade õigusakte ja teostada nende valdkondade üle demokraatlikku kontrolli.
Poliitikaosakondade töötajad peavad sise- ja välisekspertide mitteametliku võrgustiku abil tihedat sidet akadeemiliste ringkondade, eksperdirühmade, advokaadibüroode ja erialakonsultantidega, täiendades nii korrapäraselt oma tehnilisi ja juriidilisi teadmisi.

Väljund:
Poliitikaosakondade väljund on mitmekesine ja enamasti koostatakse Euroopa Parlamendi komisjonide või delegatsioonide tellimusel kirjalikke dokumente, sh uuringuid, põhjalikke riigi- või teemapõhiseid analüüse, briefing'uid (ülevaade) strateegilise tähtsusega küsimuste kohta ning teateid, mis sisaldavad lühikesi ELi suunitlusega analüüse hiljutiste sündmuste või arengute teemal.
Poliitikaosakonnad koostavad ka Euroopa Liidu teemalisi teabelehti, mis annavad ülevaate Euroopa ühendamisest ja Euroopa Parlamendi rollist selles protsessis.
Lisaks koostavad poliitikaosakonnad muu hulgas taustteateid ja sõnavõtte Euroopa Parlamendi poliitiliste instantside jaoks.
Parlamendikomisjonide koordinaatorite sellekohase otsuse korral tellivad ja juhivad poliitikaosakonnad ka välisuurijate ja -ekspertide koostatud uuringuid.

Üritused:
Poliitikaosakonnad korraldavad üritusi, mille abil suurendatakse parlamendi analüüsisuutlikkust, ning aitavad välja töötada päevakajaliste poliitiliste probleemide ühiseid käsitusi.
Poliitikaosakondade korraldatud avalikel seminaridel esitavad ekspertide rühmad sõltumatut eksperditeavet, seda nii kirjalikult kui ka suuliste ettekannete vormis.
Samuti on olemas eksperdirühmad, kes koostavad parlamendiliikmetele korrapäraselt kirjalikke dokumente, mis on vajalikud kohtumiste ajal toimuvate parlamendi arutelude jaoks.
Poliitikaosakondade koostatavaid uuringuid tutvustatakse tavaliselt komisjonide koosolekutel.

Kontroll:
Poliitikaosakonnad teostavad uuringuid, et suurendada Euroopa Parlamendi suutlikkust jälgida ELi peetavaid läbirääkimisi ja rahvusvaheliste lepingute, näiteks kaubanduslepingute rakendamist. Samuti on nad välja töötanud institutsioonisisese metoodika ELi rahastatavate projektide kontrollimiseks.


MAJANDUSE JUHTIMISE TUGIÜKSUS

Majanduse juhtimise tugiüksus pakub parlamendiliikmetele teavet majanduse juhtimise alaste vahendite rakendamise ja pangandusjärelevalve teostamise kohta liidus, eelkõige euroalal.


MÕJUHINNANGUTE JA EUROOPA LISAVÄÄRTUSE DIREKTORAAT

Euroopa Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi (EPRS) alla kuuluv mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraat teostab uuringuid ELi õigusaktide ja poliitika eel- või järelhindamise mitmesuguste aspektide kohta.

Teaduslike tuleviku-uuringute üksus (STOA) teostab interdistsiplinaarseid teadusuuringuid ning annab strateegilist nõu teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamiseks ning teaduslike prognooside tegemiseks. 24 parlamendiliikmest koosneva esinduskogu juhtimisel viib STOA läbi süvauuringuid ja korraldab seminare arengute kohta kõnealustes valdkondades.

Veebisaidile

Seminarid annavad parlamendiliikmetele võimaluse esitada ekspertidele küsimusi ja vahetada nendega arvamusi parlamendi tööga seotud või antud hetkel huvi pakkuvatel teemadel.

Veebisaidile

ELi infolehed

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Veebisaidile

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Veebisaidile

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Veebisaidile

Kontaktid

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service