Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Bezpecnost a obrana
Lidská práva
Vztahy s balkánskými zememi
Dohody se tretími zememi
Mezinárodní obchod
Rozvojová spolupráce
Vztahy mezi EU
a zememi AKP
Nášlapné miny
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Free Trade and Development


Zeme AKT: vyvážené partnerství

Když v roce 1958 vzniklo EHS, vetšina jeho clenských státu byla ješte koloniálními velmocemi. Poté, co se kolonie osvobodily, zustala vetšina afrických zemí závislá na svých výsadních hospodárských vztazích s Evropou. Práve tyto vztahy se staly obsahem postupne uzavíraných dohod, jedinecných svého druhu, se zememi Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí (AKT). Podepsáním dohody v Cotonou v roce 2000 se tento vztah stal skutecným partnerstvím. Hlavním prínosem dohody z Cotonou je pro Evropský parlament vytvorení orgánu, který je skutecne spolecný a založený na rovném partnerství: spolecného parlamentního shromáždení.

Evropu predstavuje patnáct clenských státu a brzy jich bude dvacet pet. Státu AKT je sedmdesát sedm. Historicky nejstarší vztahy Unie se tretími zememi, které stvrdila první úmluva z Yaoundé z roku 1964 a poté Loméské úmluvy, v soucasné dobe upravuje dohoda z Cotonou, podepsaná 23. cervna 2000 v Beninu. Poté, co jako všechny dohody o pridružení získala souhlas Evropského parlamentu, vstoupila dohoda z Cotonou oficiálne v platnost 1. dubna 2003. Na rozdíl od predešlých úmluv, které se uzavíraly na dobu 5 nebo 10 let, je dohoda z Cotonou dlouhodobá: je uzavrena na 20 let. Podstatne mení politiku spolupráce a propujcuje parlamentním vztahum institucionální rámec v podobe v pravém slova smyslu „spolecného parlamentního shromáždení“ (SPS).

Pravidelný politický dialog

Toto shromáždení, které je jediné svého druhu na svete, se pošesté sešlo v Ríme v ríjnu 2000. Zasedání se úcastnil jeden delegát za každou zemi AKT a odpovídající pocet poslancu Evropského parlamentu. Behem posledních zasedání evropští poslanci s uspokojením zaznamenali rostoucí úcast poslancu ze zemí AKT. Dríve  zeme AKT zastupovali clenové vlád nebo velvyslanci. Taková zmena posiluje parlamentní dialog mezi Severem a Jihem. K temto zmenám však vždy nedochází bezbolestne. V listopadu 2002 Evropský parlament zrušil páté plenární zasedání, které se melo konat v Bruselu, poté, co Zimbabwe meli zastupovat dva delegáti, kterým byl zakázán vstup do Unie z duvodu diplomatických sankcí uvalených na Mugabeho režim.

Jádrem dohody z Cotonou je vedle rozvojových strategií a boje proti chudobe také politický dialog. V tomto smeru muže hrát shromáždení duležitou roli. Pro poslance je jeho hlavním posláním prosazování demokratických procesu. Toto poslání muže nabýt konkrétní podoby pri organizování spolecných vyšetrovacích misí, jak tomu bylo v Pobreží slonoviny, nebo pri sledování prubehu voleb, jako napr. v Keni. Navíc se pocítá s tím, že shromáždení pravidelne vyslechne zástupce obcanské spolecnosti. I když se vnitrní organizace shromáždení zlepšila tím, že byly vytvoreny tri stálé výbory, které pripravují plenární zasedání, shromáždení nemá všechny prostredky nezbytné k prosazení svého vlivu. Nemá napríklad pravomoc rozpoctové a politické kontroly pokud jde o financní zajištení spolupráce.

Role Evropského parlamentu se presto postupne zvyšuje. „Evropský rozvojový fond“, který financne zajištuje spolupráci se zememi AKT, až doposud uniká bežným rozpoctovým procedurám, a tudíž i pravomoci EP, který již dlouho žádá o zarazení tohoto fondu mezi rozpoctové položky. Žádost byla vyslyšena Konventem o budoucnosti Evropy a mela by nabýt konkrétní podoby v Návrhu ústavní smlouvy. Poslanci by tak mohli prímo ovlivnovat financní zajištení spolupráce, zajistit jeho demokratickou kontrolu a dbát na to, aby tyto prostredky nebyly použity pro jiné priority Spolecenství.

Vymýtit chudobu

Na rozdíl od  predešlých úmluv zahrnuje dohoda o partnerství širší oblast cinnosti než pouze tradicní rozvoj. Posiluje institucionální a politický rozmer vztahu mezi EU a zememi AKT v takových oblastech jako lidská práva, demokracie a rádná správa vecí verejných. Do nové dohody byly výslovne zacleneny další otázky jako presuny obyvatelstva, predcházení konfliktum a upevnování míru.

Hlavním cílem zustává vymýcení chudoby, avšak nejen prostrednictvím financní pomoci. Je snaha také pomoci rozvojovým zemím zaclenit se do svetového hospodárství, sledovat takové cíle, jakými jsou rust a udržitelný rozvoj, zlepšit jejich prístupu k produktivním zdrojum.  Státy AKT jsou rovnež nabádány k výraznejší integraci na regionální a nižší úrovni, která muže prilákat investice ze soukromých zdroju.

Dohoda z Cotonou stanoví, že naše hospodárská a obchodní spolupráce se zememi AKT musí probíhat „s respektem k jejich politickým rozhodnutím a k jejich rozvojovým prioritám“ a v souladu s pravidly Svetové obchodní organizace. V Loméské úmluve se obchodní spolupráce zakládala zejména na preferencních sazbách, které nebyly vzájemné a které vetšine výrobku pocházejících ze zemí AKT umožnovaly bezcelní prístup na trh Spolecenství. Od nynejška však Unie a státy AKT budou muset pristoupit k liberalizaci obchodu mezi obema stranami. Nové obchodní dohody, které jsou sjednávány od roku 2002, by mely vstoupit v platnost nejpozdeji v roce 2008.  Systém vzájemné volné výmeny zboží a služeb bude zaveden postupne,  na základe promenné asymetrie, jejíž míra bude záviset na stupni rozvinutosti ruzných státu AKT.

Volný obchod s „doprovodnými opatreními“

Parlament má pri jednáních omezené možnosti. Je žádán o stanovisko pouze pri jednáních o obchodních dohodách nebo pri jejich uzavírání. Muže nicméne vyjádrit svuj názor prostrednictvím usnesení a upozornit Komisi a Radu na urcité aspekty. Pri zahájení první etapy jednání o dohodách o ekonomickém partnerství Parlament zduraznil, že otevrení trhu není samo o sobe rešením. Podle poslancu musí toto otevrení doprovázet pomoc smerující ke zlepšení výrobní a obchodní infrastruktury zemí AKT, aby se tak zvýšila technologická úroven jejich vývozu a jejich úroven vzdelání a výzkumu. Presun technologií musí jít ruku v ruce se zjednodušením podmínek pro udelování výrobních patentu v rozvojových zemích.  Tato skutecnost je zvlášte duležitá, jedná-li se o léky. Poslanci byli rovnež znepokojeni tím, že byl do jednání zahrnut obchod se službami. Domnívají se, že by tato otázka mela být velmi obezretne zkoumána a žádají, aby bylo z jednání vylouceno zadávání verejných zakázek.  
Zpravodajové:
  
Dohoda o partnerství se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí: Didier Rod (Greens/EFA, F)
Jednání o dohodách o ekonomickém partnerství s oblastmi a zememi AKT: Yasmine Boudjenah (GUE/NGL, F)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2000 : Miguel Angel Martínez Martínez (PES, E)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2001 : Marie-Arlette Carlotti (PES, F)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2002 : Joaquim Miranda (GUE/NGL, P)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2003 : Colette Flesch (ELDR, L)
  
Prehled legislativního postupu:
  
Dohoda o partnerství se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí
Jednání o dohodách o ekonomickém partnerství s oblastmi a zememi AKT
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2000
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2001
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2002
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2003
  
Úrední vestník – záverecné akty:
  
Dohoda o partnerství se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí
Jednání o dohodách o ekonomickém partnerství s oblastmi a zememi AKT-znení schválené Parlamentem
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2000 - text schválený Parlamentem
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2001
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2002 - text schválený Parlamentem
Práce spolecného shormáždení AKT-EU v roce 2003 - práve probíhá projednávání

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004