Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Bezpečnost a obrana
Lidská práva
Vztahy s balkánskými zeměmi
Dohody se třetími zeměmi
Mezinárodní obchod
Rozvojová spolupráce
Vztahy mezi EU
a zeměmi AKP
Nášlapné miny
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Democracy in Africa
> ACP-EU Assembly
> Seventh ACP-EU Assembly


Země AKT: vyvážené partnerství

Když v roce 1958 vzniklo EHS, většina jeho členských států byla ještě koloniálními velmocemi. Poté, co se kolonie osvobodily, zůstala většina afrických zemí závislá na svých výsadních hospodářských vztazích s Evropou. Právě tyto vztahy se staly obsahem postupně uzavíraných dohod, jedinečných svého druhu, se zeměmi Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (AKT). Podepsáním dohody v Cotonou v roce 2000 se tento vztah stal skutečným partnerstvím. Hlavním přínosem dohody z Cotonou je pro Evropský parlament vytvoření orgánu, který je skutečně společný a založený na rovném partnerství: společného parlamentního shromáždění.

Evropu představuje patnáct členských států a brzy jich bude dvacet pět. Států AKT je sedmdesát sedm. Historicky nejstarší vztahy Unie se třetími zeměmi, které stvrdila první úmluva z Yaoundé z roku 1964 a poté Loméské úmluvy, v současné době upravuje dohoda z Cotonou, podepsaná 23. června 2000 v Beninu. Poté, co jako všechny dohody o přidružení získala souhlas Evropského parlamentu, vstoupila dohoda z Cotonou oficiálně v platnost 1. dubna 2003. Na rozdíl od předešlých úmluv, které se uzavíraly na dobu 5 nebo 10 let, je dohoda z Cotonou dlouhodobá: je uzavřena na 20 let. Podstatně mění politiku spolupráce a propůjčuje parlamentním vztahům institucionální rámec v podobě v pravém slova smyslu „společného parlamentního shromáždění“ (SPS).

Pravidelný politický dialog

Toto shromáždění, které je jediné svého druhu na světě, se pošesté sešlo v Římě v říjnu 2000. Zasedání se účastnil jeden delegát za každou zemi AKT a odpovídající počet poslanců Evropského parlamentu. Během posledních zasedání evropští poslanci s uspokojením zaznamenali rostoucí účast poslanců ze zemí AKT. Dříve  země AKT zastupovali členové vlád nebo velvyslanci. Taková změna posiluje parlamentní dialog mezi Severem a Jihem. K těmto změnám však vždy nedochází bezbolestně. V listopadu 2002 Evropský parlament zrušil páté plenární zasedání, které se mělo konat v Bruselu, poté, co Zimbabwe měli zastupovat dva delegáti, kterým byl zakázán vstup do Unie z důvodu diplomatických sankcí uvalených na Mugabeho režim.

Jádrem dohody z Cotonou je vedle rozvojových strategií a boje proti chudobě také politický dialog. V tomto směru může hrát shromáždění důležitou roli. Pro poslance je jeho hlavním posláním prosazování demokratických procesů. Toto poslání může nabýt konkrétní podoby při organizování společných vyšetřovacích misí, jak tomu bylo v Pobřeží slonoviny, nebo při sledování průběhu voleb, jako např. v Keni. Navíc se počítá s tím, že shromáždění pravidelně vyslechne zástupce občanské společnosti. I když se vnitřní organizace shromáždění zlepšila tím, že byly vytvořeny tři stálé výbory, které připravují plenární zasedání, shromáždění nemá všechny prostředky nezbytné k prosazení svého vlivu. Nemá například pravomoc rozpočtové a politické kontroly pokud jde o finanční zajištění spolupráce.

Role Evropského parlamentu se přesto postupně zvyšuje. „Evropský rozvojový fond“, který finančně zajišťuje spolupráci se zeměmi AKT, až doposud uniká běžným rozpočtovým procedurám, a tudíž i pravomoci EP, který již dlouho žádá o zařazení tohoto fondu mezi rozpočtové položky. Žádost byla vyslyšena Konventem o budoucnosti Evropy a měla by nabýt konkrétní podoby v Návrhu ústavní smlouvy. Poslanci by tak mohli přímo ovlivňovat finanční zajištění spolupráce, zajistit jeho demokratickou kontrolu a dbát na to, aby tyto prostředky nebyly použity pro jiné priority Společenství.

Vymýtit chudobu

Na rozdíl od  předešlých úmluv zahrnuje dohoda o partnerství širší oblast činnosti než pouze tradiční rozvoj. Posiluje institucionální a politický rozměr vztahů mezi EU a zeměmi AKT v takových oblastech jako lidská práva, demokracie a řádná správa věcí veřejných. Do nové dohody byly výslovně začleněny další otázky jako přesuny obyvatelstva, předcházení konfliktům a upevňování míru.

Hlavním cílem zůstává vymýcení chudoby, avšak nejen prostřednictvím finanční pomoci. Je snaha také pomoci rozvojovým zemím začlenit se do světového hospodářství, sledovat takové cíle, jakými jsou růst a udržitelný rozvoj, zlepšit jejich přístupu k produktivním zdrojům.  Státy AKT jsou rovněž nabádány k výraznější integraci na regionální a nižší úrovni, která může přilákat investice ze soukromých zdrojů.

Dohoda z Cotonou stanoví, že naše hospodářská a obchodní spolupráce se zeměmi AKT musí probíhat „s respektem k jejich politickým rozhodnutím a k jejich rozvojovým prioritám“ a v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. V Loméské úmluvě se obchodní spolupráce zakládala zejména na preferenčních sazbách, které nebyly vzájemné a které většině výrobků pocházejících ze zemí AKT umožňovaly bezcelní přístup na trh Společenství. Od nynějška však Unie a státy AKT budou muset přistoupit k liberalizaci obchodu mezi oběma stranami. Nové obchodní dohody, které jsou sjednávány od roku 2002, by měly vstoupit v platnost nejpozději v roce 2008.  Systém vzájemné volné výměny zboží a služeb bude zaveden postupně,  na základě proměnné asymetrie, jejíž míra bude záviset na stupni rozvinutosti různých států AKT.

Volný obchod s „doprovodnými opatřeními“

Parlament má při jednáních omezené možnosti. Je žádán o stanovisko pouze při jednáních o obchodních dohodách nebo při jejich uzavírání. Může nicméně vyjádřit svůj názor prostřednictvím usnesení a upozornit Komisi a Radu na určité aspekty. Při zahájení první etapy jednání o dohodách o ekonomickém partnerství Parlament zdůraznil, že otevření trhu není samo o sobě řešením. Podle poslanců musí toto otevření doprovázet pomoc směřující ke zlepšení výrobní a obchodní infrastruktury zemí AKT, aby se tak zvýšila technologická úroveň jejich vývozu a jejich úroveň vzdělání a výzkumu. Přesun technologií musí jít ruku v ruce se zjednodušením podmínek pro udělování výrobních patentů v rozvojových zemích.  Tato skutečnost je zvláště důležitá, jedná-li se o léky. Poslanci byli rovněž znepokojeni tím, že byl do jednání zahrnut obchod se službami. Domnívají se, že by tato otázka měla být velmi obezřetně zkoumána a žádají, aby bylo z jednání vyloučeno zadávání veřejných zakázek.  
Zpravodajové:
  
Dohoda o partnerství se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí: Didier Rod (Greens/EFA, F)
Jednání o dohodách o ekonomickém partnerství s oblastmi a zememi AKT: Yasmine Boudjenah (GUE/NGL, F)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2000 : Miguel Angel Martínez Martínez (PES, E)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2001 : Marie-Arlette Carlotti (PES, F)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2002 : Joaquim Miranda (GUE/NGL, P)
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2003 : Colette Flesch (ELDR, L)
  
Prehled legislativního postupu:
  
Dohoda o partnerství se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí
Jednání o dohodách o ekonomickém partnerství s oblastmi a zememi AKT
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2000
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2001
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2002
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2003
  
Úrední vestník – záverecné akty:
  
Dohoda o partnerství se státy Afriky, Karibské oblasti a Tichomorí
Jednání o dohodách o ekonomickém partnerství s oblastmi a zememi AKT-znení schválené Parlamentem
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2000 - text schválený Parlamentem
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2001
Práce spolecného shromáždení AKT-EU v roce 2002 - text schválený Parlamentem
Práce spolecného shormáždení AKT-EU v roce 2003 - práve probíhá projednávání

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004