Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Sikkerhed og forsvar
Menneskerettigheder
Balkan
Aftaler med ikke-EU-lande
Udenrigshandel
Udviklingssamarbejde
EU-AVS
Landminer
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


WTO skal være mere åben!

Udenrigshandel betyder noget for enhver, uanset hvor man er: Uden handel ingen bananer i Wien, ingen europæiske medicinalvarer i New York. Handel er dog ikke lige til. Forhandlinger om kvoter og told virker bureaukratiske. Mange synes, at Verdenshandelsorganisationen (WTO) er noget tung at danse med, og at udenforstående nærmest ikke har nogen chance for at påvirke den. Protester fra globaliseringsmodstandere ved WTO-topmøder er blevet hverdagskost. Derfor kæmper EP-medlemmerne som borgernes valgte repræsentanter for større åbenhed under WTO-forhandlingerne.

EU tegner sig for omkring en femtedel af al im- og eksport i verden. Derfor er "verdenshandel" særdeles vigtig for EU. Det står dog uklart for mange, hvordan WTO egentlig arbejder, derfor er der mange klichéer i omløb. Det kan ikke undre, da WTO beskæftiger sig med en lang række emner, og dens ministerkonferencer afholdes som regel bag lukkede døre. Det får borgernes mistro til organisationen til at vokse. Verdenshandel og globalisering indebærer store risici, men også mange chancer. Parlamenterne bør drøfte disse forhold, men det bør også ske i en forsamling af parlamentsmedlemmer fra WTO-medlemsstaterne, selv om det er fremtidsmusik.

For en mere demokratisk verdenshandelsorganisation

EP-medlemmerne går derfor også ind for større åbenhed i WTO og for stærkere parlamentarisk og dermed demokratisk legitimation af organisationen. I WTO fører Europa-Kommissionen forhandlingerne for EU-staterne. På parlamentarisk plan har Europa-Parlamentet taget initiativ til at give WTO en "parlamentarisk dimension": sammen med Den Interparlamentariske Union (IPU) tilrettelagde det den parlamentariske konference om WTO, og et sådant møde blev senest afholdt i forbindelse med WTO-ministerkonferencen i Cancún i september. Der mødtes 240 parlamentsmedlemmer fra over 70 lande, hvor de drøftede landbrugspolitik og tjenesteydelser, og hvordan syge i udviklingslandene kan få adgang til billig medicin.

EP-medlemmernes konkrete krav om en parlamentarisk dimension kan spores tilbage til WTO-ministerkonferencen i Seattle i slutningen af 1999: konferencen blev mødt med voldsomme protester og gadeslagsmål, og det gav et dramatisk indtryk af, hvor stor mistilliden til WTO er. For mange står WTO som indbegrebet af de negative følger af globaliseringen. Det fik EP-medlemmer til at gå sammen med kolleger fra andre lande om at forsøge at arbejde tættere sammen og i fællesskab kræve, at de for fremtiden blev informeret bedre om WTO's aktiviteter. De argumenterede for, at når Verdenshandelsorganisationens beslutninger påvirker alle borgeres liv direkte, er det de folkevalgtes opgave at deltage i drøftelserne.

Mere medindflydelse af hensyn til vælgerne

I EU informerer Kommissionen allerede Parlamentet om, hvordan forhandlingerne forløber i WTO, og drøfter temaer og strategier med EP-medlemmerne, der giver Kommissionen forslag til, hvilke spørgsmål den skal rejse i WTO. I de forløbne år har det ud over kravet om mere medindflydelse især drejet sig om følgende fire hovedtemaer: bedre integration af udviklingslandene, et tema, der blev drøftet under WTO's Doha-forhandlingsrunde, landbrugsreformer, tjenesteydelsessektoren og om, hvordan patenter på f.eks. medicin kan beskyttes, samtidig med at man imødekommer behovene hos alvorligt syge i udviklingslandene. EU-handelskommissær Pascal Lamy har for nylig orienteret EP-medlemmerne om de mislykkede Cancún-drøftelser og stillede ved den lejlighed spørgsmålstegn ved WTO's nuværende strukturer, f.eks. princippet om normalt at træffe afgørelser ved konsensus.

Det er dog ikke nok for EP-medlemmerne. De vil have, at parlamentsmedlemmer fra alle WTO-medlemsstater skal have en rådgivende funktion. Netop her er det også vigtigt, at de kan komme til at udveksle synspunkter indbyrdes. Parlamentsmedlemmer fra Mali kunne således forklare på konferencen i Cancún, hvorfor bomuld er så vigtigt for deres land. Parlamentsmedlemmerne fra de andre lande kunne formidle indholdet af drøftelserne om bomuldspolitikken til deres regeringer, der sad ved forhandlingsbordet.

Da der er kommet meget positivt ud af disse drøftelser mellem parlamentsmedlemmer fra mange lande, vedtog de 240 parlamentsmedlemmer i Cancún at mødes hvert år. Europa-Parlamentet har allerede udsendt indbydelse til næste år. På dagsordenen skal der stå drøftelser om at reformere WTO, et tema, EP-medlemmerne også fremhævede i beslutningen om det mislykkede møde i Cancún.

Bag slagordet parlamentarisk dimension skjuler sig flere forskellige modeller for, hvordan EP-medlemmerne og deres kolleger fra andre parlamenter forestiller sig, at de kan blive en fast størrelse i WTO. Et forslag, der for øjeblikket forekommer utopisk, går ud på at oprette en egentlig parlamentarisk forsamling i WTO. Det kræver dog, at alle WTO-medlemsstater går med til det, og netop nu er de allerede uenige om forhandlingerne under Doha-runden. For alle valgmuligheder gælder, at de folkevalgte med WTO's hjælp gør Verdenshandelsorganisationens arbejde mere gennemskueligt, ligesom de vil påvirke WTO's beslutninger af hensyn til de borgere, der har valgt dem.

Stikord

Verdenshandelsorganisationen (WTO): Organisationen har knap 150 medlemsstater og har til opgave at fremme og overvåge verdenshandelen. WTO blev grundlagt i 1995 som efterfølger for den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT). Den har hjemsted i Genève. Siden 2002 har thailænderen Supachai Panitchpakdi været generaldirektør. Ministerkonferencen er WTO's øverste besluttende organ. Disse WTO-topmøder afholdes mindst hvert andet år. I tidsrummet mellem disse topmøder varetages de løbende forretninger af Det Almindelige Råd.

Doha-runden: I slutningen af 2001 vedtog WTO-medlemmerne i Doha/Qatar at indlede en ny verdenshandelsrunde. Som de tidligere otte runder skal den liberalisere verdenshandelen yderligere. Doha-rundens erklærede hovedmål er at integrere udviklingslandene stærkere i verdenshandelen og hjælpe dem med at bekæmpe fattigdommen. Derfor omtales denne runde også som Doha-udviklingsdagsordenen. Et af de centrale temaer er landbrug. Den mislykkede femte WTO-ministerkonference fra 10. til 14. september 2003 i den mexicanske by Cancún skulle have været en vigtig station på vejen til afslutningen af denne handelsrunde. I Cancún skulle der også have været gjort status:: hvad var der opnået under Doha-runden, og hvad manglede endnu at blive udrettet? Der viste sig dog at være store meningsforskelle på konferencen, f.eks. i forhandlingerne om landbrug og investerings- og konkurrencepolitikken. Drøftelserne endte uden resultat. Derfor bliver det nok vanskeligt at afslutte Doha-runden som planlagt i slutningen af 2004.

Den Interparlamentariske Union (IPU): Den Interparlamentariske Union er en sammenslutning af parlamenter fra suveræne stater i hele verden. Den blev grundlagt i 1889 og har hjemsted i Genève. Dens erklærede mål er at udveksle erfaringer mellem de forskellige parlamenter og deres parlamentsmedlemmer for på den måde at bidrage til internationalt samarbejde og fred. IPU har for øjeblikket 138 medlemmer og fem associerede medlemmer. EU er også associeret medlem.  
Ordførere:
  
WTO-millenniumrunden: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
WTO-forhandlingerne - den indbyggede dagsorden: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Handelsforbindelser med visse industrialiserede lande: Erika Mann (PES, D)
Åbenhed og demokrati i international handel: Harlem Désir (PES, F)
Hvad er WTO?
  
EUT - vedtagne tekster:
  
WTO-millenniumrunden - tekst vedtaget af Parlamentet
WTO-forhandlingerne - den indbyggede dagsorden - tekst vedtaget af Parlamentet
Handelsforbindelser med visse industrialiserede lande - tekst vedtaget af Parlamentet
Åbenhed og demokrati i international handel
Beslutning forud for Cancún - tekst vedtaget af Parlamentet
Beslutning efter Cancún - tekst vedtaget af Parlamentet

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004