Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Bezpečnosť a obrana
Ľudské práva
Vzťahy s balkánskymi krajinami
Zmluvy s krajinami mimo EÚ
Medzinárodný obchod
Rozvojová spolupráca
EU-ACP
Nášlapné míny
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Svetová obchodná organizácia má konať transparentnejšie

Všetci a všade prichádzajú do styku so zahraničným obchodom: Bez obchodu nie sú banány vo Viedni, ani európske lieky v New Yorku. Táto téma je však komplexná, rokovania o kvótach a clách pôsobia byrokratickým dojmom. Svetová obchodná organizácia (WTO) je často vnímaná ako nepriehľadný kolos, ktorého konanie nemôže ovplyvniť nikto nezasvätený. Zvykom sa stali protesty zo strany odporcov globalizácie pri vrcholových schôdzkach WTO. Poslanci Európskeho parlamentu ako volení zástupcovia občanov preto bojujú za väčšiu transparentnosť a väčší vplyv pri rokovaniach WTO.

Približne 1/5 celosvetových dovozov a vývozov ide na konto Európskej únie, "svetový obchod" je preto pre EÚ mimoriadne dôležitý. Ako však pracuje WTO, ostáva mnohým nejasné, namiesto toho kolujú ošúchané frázy. To neprekvapuje, pretože WTO sa zaoberá množstvom tém a jej ministerské konferencie sa konajú takmer vždy za zatvorenými dverami. Nedôvera občanov voči tejto organizácii rastie. Pritom svetový obchod a globalizácia v skutočnosti ukrývajú nielen riziká, ale rovnako aj veľa šancí. O nich by sa malo diskutovať v parlamentoch, ale aj, a to je hudba budúcnosti, na zhromaždeniach poslancov členských štátov WTO.

Za demokratickejšiu Svetovú obchodnú organizáciu

Európski poslanci sa zasadzujú za väčšiu otvorenosť WTO a za silnejšiu parlamentnú a tým aj demokratickú legitimáciu tejto organizácie. Rokovania v rámci WTO vedie za štáty EÚ Európska komisia. Na parlamentnej úrovni prevzal iniciatívu Európsky parlament s cieľom vytvoriť "parlamentnú dimenziu" WTO: spolu s Medziparlamentnou úniou (IPU) organizuje Parlamentné konferencie pri WTO, naposledy sa takéto zasadanie konalo v septembri počas ministerskej konferencie WTO v Cancune. Tu sa stretlo 240 poslancov z viac ako 70 krajín a počas dvoch dní diskutovali o poľnohospodárskej politike a službách, alebo o tom, ako pacienti v rozvojových krajinách získajú dostupné lieky.

Konkrétne požiadavky poslancov, týkajúce sa "parlamentnej dimenzie" boli sformulované už na ministerskej konferencii WTO v Seattle na konci roku 1999: Búrlivé protesty a pouličné bitky v súvislosti s konferenciou vtedy dramaticky ukázali, aká veľká je nedôvera voči WTO, ktorú mnohí vnímajú ako symbol negatívnych následkov globalizácie. Pre poslancov Európskeho parlamentu a ich kolegov z iných krajín to bolo podnetom, aby sa dohodli na užšej spolupráci a do budúcnosti spoločne požadovali lepšiu informovanosť o aktivitách WTO. Pretože, podľa ich argumentácie, ak rozhodnutia Svetovej obchodnej organizácie majú priamy vplyv na život všetkých občanov, potom úlohou zástupcov ľudu je zúčastňovať sa na týchto rokovaniach.

Viac spolurozhodovania v záujme voličov

V EÚ Komisia už aj v súčasnosti informuje Parlament o aktuálnych rokovaniach WTO a vymieňa si s poslancani poznatky o témach a stratégiách. Poslanci postupujú svoje odporúčania Komisii. V uplynulých rokoch sa okrem požiadavky väčšej možnosti spolurozhodovania rokovalo o štyroch rozsiahlych témach: v rámci takzvaných Doha-rokovaní WTO o lepšej integrácii rozvojových krajín, o agrárnej reforme a sektore služieb a o tom, ako možno chrániť duševné vlastníctvo, napríklad rôznych liekov, a pritom súčasne uspokojiť potreby ťažko chorých v rozvojových krajinách. Prednedávnom informoval komisár EÚ pre obchod Pascal Lamy poslancov Európskeho parlamentu o neúspešných rozhovoroch v Cancune a okrem iného pri tom spochybnil súčasné štruktúry WTO - napríklad princíp prijímať rozhodnutia zásadne konsenzom.

To však poslancom Európskeho parlamentu nestačí. To, čo požadujú, je poradná funkcia poslancov všetkých členských krajín WTO. Pritom je dôležitá práve vzájomná výmena informácií. Poslanci z Mali na konferencii v Cancune napríklad vysvetlili, prečo je bavlna taká dôležitá pre ich krajinu. Poslanci z iných krajín mohli poskytnúť svoje názory k politike v oblasti bavlny svojim vládam, ktoré sedeli za rokovacím stolom.

Pretože výmena poznatkov medzi poslancami má veľa pozitívnych dôsledkov, 240 poslancov v Cancúne sa rozhodlo schádzať sa každoročne. Európsky parlament už na nasledujúci rok vyslovil pozvanie. Na programe rokovaní majú byť diskusie o reforme WTO, - t.j. téma, ktorú poslanci Európskeho parlamentu zdôrazňujú aj v uznesení o neúspechu rokovaní v Cancune.

Pojem „parlamentná dimenzia“ zahŕňa rôzne modely, prostredníctvom ktorých chcú poslanci Európskeho parlamentu a ich poslaneckí kolegovia získať pevnú pozíciu vo WTO. Jedným, aj keď v súčasnosti zdanlivo utopickým návrhom, je vytvoriť skutočné parlamentné zhromaždenie WTO. S tým by však museli súhlasiť všetky členské štáty WTO, ktoré sú však už teraz nejednotné, pokiaľ ide o rokovania v Dohe. V každom prípade platí, že zástupcovia ľudu chcú prostredníctvom takéhoto parlamentného zhromaždenia sprehľadniť činnosť Svetovej obchodnej organizácie a ovplyvňovať rozhodnutia WTO v záujme občanov, ktorí ich zvolili.

Kľúčové slová

Svetová obchodná organizácia (WTO) : Organizácia s takmer 150 členmi, ktorej cieľom je podporovať a kontrolovať svetový obchod. WTO bola založená v roku 1995 ako nástupnícka organizácia Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), jej sídlo je v Ženeve. Od roku 2002 je jej generálnym riaditeľom Thajčan Supachai Panitchpakdi. Najvyššie rozhodovacie grémium WTO sú ministerské konferencie: tieto vrcholné schôdzky WTO sa konajú najmenej raz za dva roky - medzi stretnutiami má vedúce postavenie Všeobecná rada WTO.

Doha rokovania: Koncom roku 2001 sa členovia WTO v Dohe (Katar) rozhodli otvoriť nové kolo rokovaní o svetovom obchode s cieľom ďalšej liberalizácie svetového obchodu, čo bolo aj úlohou predchádzajúcich ôsmich kôl. Deklarovaným cieľom rokovaní v Dohe je však predovšetkým silnejšie integrovať rozvojové krajiny do svetového obchodu a pomôcť týmto krajinám v boji proti chudobe. Toto kolo rokovaní sa preto nazýva aj Rozvojová agenda z Dohy. Jednou z centrálnych tém je poľnohospodárstvo. Neúspešná Piata ministerská konferencia WTO od 10. do 14. septembra 2003 v mexickom Cancune bola pokladaná za dôležitý medzník na ceste k ukončeniu tohto kola obchodných rokovaní. Cancun mal byť aj analýzou situácie: Čo sa v Dohe dosiahlo, čo je ešte potrebné prerokovať? Na konferencii sa však prejavili veľké názorové rozdiely, napríklad v rokovaniach o poľnohospodárstve alebo o investičnej politike a politike hospodárskej súťaže. Rozhovory sa skončili bez výsledku. Plánované ukončenie rokovaní v Dohe do konca roku 2004 preto môže byť ohrozené.

Medziparlamentná únia (IPU): Medziparlamentná únia je združenie parlamentov zvrchovaných štátov z celého sveta. Bola založená v roku 1889, sídli v Ženeve. Jej deklarovaným cieľom je výmena skúseností medzi rôznymi parlamentmi a ich poslancami, aby takýmto spôsobom prispievala k medzinárodnej spolupráci a k ochrane mieru. IPU má v súčasnosti 138 členov a päť asociovaných členov. EÚ je jedným z asociovaných členov.  
Spravodajcovia
  
WTO Millenium Round (tzv. Vyjednávacie kolo tisícrocia): Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
WTO - built-in agenda (predurcená agenda WTO): Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Obchodné vztahy s niektorými priemyselnými krajinami: Erika Mann (PES, D)
Otvorenost a demokracia v medzinárodnom obchode: Harlem Désir (PES, F)
Co je WTO?
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
WTO Millenium Round (tzv. Vyjednávacie kolo tisícrocia) - text prijatý Parlamentom
WTO - built-in agenda (predurcená agenda WTO) - text prijatý Parlamentom
Obchodné vztahy s niektorými priemyselnými krajinami- text prijatý Parlamentom
Otvorenost a demokracia v medzinárodnom obchode
Rezolúcia pred Cancúnom - text prijatý Parlamentom
Rezolúcia po Cancúne - text prijatý Parlamentom

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004