Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Inimõigused
Balkani riigid
Lepingud kolmandate riikidega
Väliskaubandus
Arengukoostöö
Euroopa Liidu ja AKV suhted
Maamiinide vastane võitlus
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Maailma Kaubandusorganisatsiooni tegevus peab olema läbipaistvam!

Väliskaubandus puudutab meid kõiki ja kõikjal: kaubanduseta ei oleks banaane Viinis ega Euroopas toodetud ravimeid New Yorgis. Kuid see teema on väga kopleksne ning kvoote ja tolle puudutavad läbirääkimised tunduvad bürokraatlikud. Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) näevad paljud eelkõige läbipaistmatut kolossi, mille tegemisi väljastpoolt mõjutada ei ole võimalik. WTO tippkohtumisi saatvad globaliseerumise vastaste protestid on muutunud tavaliseks. Rahva valitud esindajatena võitlevad Euroopa Parlamendi liikmed seetõttu suurema läbipaistvuse ja mõjuvõimu eest WTO läbirääkimistel.

Umbes üks viiendik maailma impordist ja ekspordist läheb Euroopa Liidu arvele, "maailmakaubandus" on seetõttu ELi jaoks erkordselt tähtis. Kuidas aga WTO töötab, jääb paljudele ebaselgeks ning selle asemel on käibel palju erinevaid märksõnu. See ei ole ka mingi ime, sest WTO tegeleb suure hulga teemadega ja ministrite konverentsid toimuvad enamasti suletud uste taga. Kodanike umbusaldus organisatsiooni vastu kasvab. Maailmakaubandus ja globaliseerumine sisaldavad endas tõepoolest riske, aga samas ka palju võimalusi. Ka need peaksid liikmesmaade parlamentides arutlusele tulema, samuti kõikide WTO liikmesriikide parlamendisaadikute ühisel kohtumisel, kuid see on alles kauge tulevikumuusika

Demokraatlikuma Maailma Kaubandusorganisatsiooni heaks

Euroopa Parlamendi liikmed võitlevad WTO suurema avatuse ja organisatsiooni tugevama parlamentaarse ning demokraatlikuma seaduspärastamise eest. ELi liikmesmaade nimel peab WTO raames läbirääkimisi Euroopa Komisjon. Parlamentaarsel tasandil on Euroopa Parlament eestvedajaks, et luua WTO "parlamentaarne dimensioon." Koos Parlamentidevahelise Liiduga (IPU) organiseeritakse WTO parlamentaarseid konverentse, millest viimane toimus samaaegselt WTO ministrite konverentsiga septembris Cancúnis. Seal kohtusid rohkem kui 70 maa 240 parlamendisaadikut ja arutlesid 2 päeva põllumjandus- ja teenustekaubanduse üle, aga ka selle üle, kuidas arengumaade haiged saaksid osta neile taskukohaseid ravimeid.

Parlamendiliikmete konkreetsed nõudmised, luua "parlamentaarne dimensioon," ulatuvad tagasi WTO ministrite konverentsini Seattle´is 1999. aasta lõpus. Konverentsi saatvad raevukad protestid ja tänavarahutused näitasid ilmekalt, kui suur on inimeste umbusaldus WTO vastu, mis näib paljude jaoks olevat globaliseerumise negatiivsete tagajärgede kehastus. Euroopa Parlamendi liikmete ja nende kolleegide jaoks teistest riikidest oli see ajendiks leppida kokku koostöö tihendamises ja nõuda ühiselt, et neid tulevikus WTO tegevusest paremini teavitataks. Parlamendisaadikute argumentatsiooni kohaselt on rahvaesindaja ülesanne osaleda vastavatel konsutatsioonidel, kuna Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsused mõjutavad otseselt kõikide kodanike elu.

Rohkem kaasarääkimisõigusi valijatele

Euroopa Liidus teavitab komisjon nüüd küll juba parlamenti WTO läbirääkimiste seisust ja vahetab parlamendiliikmetega arvamusi vastavate teemade ja strateegiate üle. Parlamendiliikmetel on võimalik edastada komisjonile omapoolsed soovitusi. Möödunud aastatel olid peale suurema kaasarääkimisõiguse nõuet kõne all veel neli suurt teemat: nn WTO Doha läbirääkimisvooru raames arengumaade parem integratsioon, põllumajandusreform ja teenindussektor ning intellektuaalomandi parem kaitse näiteks ravimite osas selliselt, et samaaegselt oleks rahuldatud raskesti haigete vajadused arengumaades. Hiljuti teavitas ELi kaubandusvolinik Pascal Lamy Euroopa Parlamendi liikmeid Cancúni läbikukkunud kõnelustest ja seadis muuhulgas küsimärgi alla WTO praeguse struktuuri küsimused, nagu näiteks põhimõtteline printsiip võtta otsuseid vastu konsensuse alusel.

See kõik ei ole aga Euroopa Parlamendi liikmetele piisav. Nad tahavad, et kõigi WTO liikmesmaade parlamendiliikmetel oleks nõuandev funktsioon. Seejuures mängib olulist rolli just omavaheline arvamuste vahetamine. Nii oli näiteks Mali parlamendiliikmetel Cancúni konverentsil võimalus selgitada, miks on puuvill nende maa jaoks nii oluline. Teiste riikide parlamendiliikmetel oli võimalik edastada nende puuvilla poliitikat käsitlevad kaalutlused oma riikide valitsustele, mis läbirääkimistest otseselt osa võtsid.

Kuna parlamendiliikmete omavahelisel arvamuste vahetamisel on paljuski positiivne mõju, siis otsustasid 240 parlamendiliiget Cancúnis, et nad kohtuvad edaspidi kord aastas. Euroopa Parlament on järgmiseks aastaks küllakutse juba edastanud. Päevakorras on WTO reformimist puudutavad konsultatsioonid, sest see on teema, mille Euroopa Parlamendi liikmed ühes oma otsuses seoses Cancúni kõneluste nurjumisega ka esile tõstavad.

Märksõna "parlamentaarne dimensioon" taga peituvad erinevad viisid, kuidas Euroopa Parlamendi liikmed ja nende parlamendiliikmetest kolleegid teistest riikidest tahavad kindla üksusena WTO töös osaleda. Üks konkreetne, kuigi hetkel veel utoopilisena näiv ettepanek on luua WTO parlamentaarne assamblee. Selle ettepaneku peavad heaks kiitma kõik WTO liikmesmaad, ent hetkel ei suuda nad üksmeelt saavutada ka veel Doha vooru suhtes. Kõikidel puhkudel peab aga paika, et rahvaesinadajad muudavad oma abiga Maailma Kaubandusorgansiatsiooni töö läbipaistvamaks ja soovivad neid valinud kodanike huvides WTO otsuseid mõjutada.

Märksõnad

Maailmakaubandusorgansiatsioon (WTO): napilt 150 liikmesmaaga organsiatsiooni ülesanne on edendada ja kontrollida maailmakaubandust. WTO loodi 1995. aastal üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) järeltulijana. Selle peakorter asub Genfis. Alates 2002 täidab peadirektori ülesandeid tailane Supachai Panitchpakdi. WTO kõrgeim otsuseid langetav organ on ministrite konverents: need WTO tippkohtumised toimuvad vähemalt iga kahe aasta tagant. Kohtumistevahelisel ajal juhib organisatsiooni tegevust WTO peanõukogu.

Doha voor: 2001. aasta lõpus otsustasid WTO liikmesmaad Dohas (Katar) avada maailma kaubandusläbirääkimiste uue vooru. See peab kaasa aitama, nagu ka eelnevad kaheksa vooru, maailmakaubanduse edasisele liberaliseerimisele. Doha vooru eesmärk on aga eelkõige arengumaade tugevam integreerimine maailmakaubandusse ja nende toetamine vaesusevastases võitluses. Seetõttu nimetatakse vooru ka Doha arengukavaks. Üks kesksemaid teemasid on põllumajandus. 10.-14. septembrini 2003 Cancúnis (Mehhiko) toimunud ja nurjunud WTO viies ministrite konverents on üks olulisi verstaposte kõne all oleva kaubandusläbirääkimiste vooru lõpetamise poole. Cancún peaks ühtlasi andma hea ülevaate hetkeseisust: missuguste tulemusteni jõuti Dohas ja mis seisab ees? Konverentsi käigus ilmnesid suured erinevused, nagu näiteks põllumajanduse ning investeerimis- ja konkurentsipoliitika osas. Kõnelused lõpetati ilma eriliste tulemusteta. Plaanijärgne Doha vooru lõpetamine 2004. aasta lõpuks võib osutuda seega üsna raskeks.

Parlamentidevaheline Liit (IPU): Parlamentidevaheline Liit on kogu maailma suveräänsete riikide parlamentide ühendus, mis loodi 1889.aastal. Selle asukoht on Genfis. Liidu peamine eesmärk on erinevate parlamentide ja nende liikmete vaheline kogemuste vahetamine, et aidata sel viisil kaasa rahvusvahelise koostöö ja rahu tagamisele. Parlamentidevahelisel Liidul on hetkel 138 liiget ja 5 assotsieerunud liiget. Ka EL on assotsieerunud liige.  
Raportöörid:
  
WTO millenniumi voor: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
WTO liberaliseerimise tegevuskava (nn built-in agenda): Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Kaubandussuhted teatud tööstusriikidega: Erika Mann (PES, D)
Avatus ja demokraatia rahvusvahelises kaubanduses: Harlem Désir (PES, F)
Mis on WTO?
  
Euroopa Liidu Teataja - lõppaktid:
  
WTO millenniumi voor – Euroopa Parlamendis vastu võetud tekst
WTO liberaliseerimise tegevuskava (nn built-in agenda) – Euroopa Parlamendis vastu võetud tekst
Kaubandussuhted tööstusriikidega – Euroopa Parlamendis vastu võetud tekst
Avatus ja demokraatia rahvusvahelises kaubanduses
Cancúni kõneluste eelne resolutsioon – Euroopa Parlamendis vastu võetud tekst
Cancúni kõneluste järgne resolutsioon – Euroopa Parlamendis vastu võetud tekst

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004