Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašināšanās
Pilsoņu tiesības
Tieslietas un iekšlietas
Ārlietas
Drošības
un aizsardzības politika
Cilvēktiesības
Balkānu valstis
Līgumi ar trešajām valstīm
Ārējā tirdzniecība
Sadarbība par labu attīstībai
ES-ĀKK
Kājnieku mīnas
Vide / Patērētāju aizsardzība
Transports /
Reģionālā politika
Lauksaimniecība / Zivsaimniecība
Ekonomika un finanšu politika
Sociālā un darba politika / Veselības aizsardzība
Iekšējais tirgus / Industrija / Enerģētika / Zinātne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Pasaules tirdzniecības organizācijai jādarbojas pārskatāmāk

Jebkurš no mums saskaras ar ārējo tirdzniecību - ja nebūtu tirdzniecības, nebūtu arī banānu Vīnē, un Ņujorkā nebūtu Eiropā ražotu medikamentu. Tomēr tirdzniecība ir ļoti sarežģīta joma, sarunas par kvotām un muitas nodokļiem var izlikties ļoti birokrātiskas. Daudzi uzskata, ka Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) ir necaurskatāms veidojums un ka neviena nepiederoša persona nevar ietekmēt tās darbību. Ir jau pierasts pie protesta akcijām, kuras globalizācijas pretinieki rīko PTO augstākā līmeņa sanāksmju laikā. Arī Eiropas Parlamenta deputāti kā vēlēti tautas pārstāvji cīnās par lielāku PTO sarunu pārskatāmību un iespējām tās ietekmēt.

Eiropas Savienība veic tieši vienu piekto daļu no importa un eksporta pasaulē, tāpēc "starptautiskā tirdzniecība" tai ir ārkārtīgi svarīga. Daudziem tomēr nav skaidrs, kā strādā PTO, un tās darbību bieži ilustrē ar vispārējām frāzēm. Tas nerada izbrīnu, jo PTO nodarbojas ar ļoti dažādiem jautājumiem, un šīs organizācijas ministru konferences vairumā gadījumu notiek aiz slēgtām durvīm. Savukārt pilsoņu neuzticība šai organizācijai arvien palielinās. Lai gan starptautiskā tirdzniecība un globalizācija patiešām ir saistīta ar risku, tomēr tās piedāvā arī daudz iespēju. Eiropas Parlaments vēletos, lai nakotnē par šiem jautājumiem tiktu diskutēts gan nacionālajos parlamentos, gan PTO dalībvalstu deputātu sanāksmē.

Par demokrātisku Pasaules tirdzniecības organizāciju

Tātad Eiropas Parlamenta deputāti iestājas par lielāku atklātību PTO darbā un par šīs organizācijas parlamentārās un, respektīvi, demokrātiskās varas nostiprināšanu. ES dalībvalstis PTO sarunās pārstāv Eiropas Komisija. Parlamentu līmenī Eiropas Parlaments ir pārņēmis iniciatīvu jautājumā par PTO "parlamentārās dimensijas" veidošanu. Tas kopā ar Starpparlamentu savienību (IPU) organizē parlamentārās konferences par jautājumiem, kas saistīti ar PTO. Pēdējo reizi šāda sanāksme notika septembrī Kankūnā PTO Ministru konferences laikā. Tajā 240 ievēlēti pārstāvji no vairāk nekā 70 valstīm divas dienas debatēja par lauksaimniecības politiku un pakalpojumu jomu vai arī par to, kā varētu jaunattīstības valstis nodrošināt ar medikamentiem, par kuriem slimnieki spētu samaksāt.

Jau 1999. gadā Sietlas PTO Ministru konferencē tika izteiktas konkrētas ievēlēto pārstāvju prasības "parlamentārās dimensijas" jautājumā. Ar konferenci saistītie niknie protesti un ielu cīņas jau toreiz ļoti pārliecinoši parādīja cilvēku lielo neuzticību PTO, kas daudziem šķiet globalizācijas negatīvo seku iemiesojums. Eiropas Parlamenta deputātiem un viņu kolēģiem no citām zemēm tas bija pamats vienoties par ciešāku sadarbību un kopīgi pieprasīt, lai viņi nākotnē saņemtu plašāku informāciju par PTO darbībām. Deputātu pamatojums bija tāds: ja Pasaules tirdzniecības organizācijas lēmumi tieši ietekmē pilsoņu dzīvi, tad tautas pārstāvja uzdevums ir piedalīties tās rīkotajās apspriedēs.

Lielāka līdzdalība lēmumu pieņemšanā atbilstoši vēlētāju gribai

Eiropas Komisija jau tagad informē Parlamentu par situāciju PTO sarunās un apspriežas ar deputātiem par aprunātajām tēmām un stratēģijām. Deputāti savukārt sniedz Komisijai ieteikumus. Iepriekšējos gados līdztekus prasībai par lielāku līdzdalību lēmumu pieņemšanā runa galvenokārt bija par četrām lielām tēmām PTO t.s. Dohas sarunu kārtā - par jaunattīstības valstu labāku integrāciju, par lauksaimniecības reformu un pakalpojumu sektoru un par to, kā varētu aizsargāt intelektuālo īpašumu, piemēram, attiecībā uz medikamentiem un vienlaicīgi apmierināt smagi slimo vajadzības jaunattīstības valstīs. Piemēram, nesen ES Tirdzniecības komisārs Paskāls Lamī ziņoja Eiropas Parlamenta deputātiem par izjukušajām Kankūnas sarunām un cita starpā izteica šaubas par PTO pašreizējām struktūrām - piemēram, par principu lēmumus pārsvarā pieņemt tikai tad, ja panākta vienprātība.

Taču Eiropas Parlamenta deputātiem ar to nepietiek. Viņi vēlas panākt, lai visu PTO dalībvalstu ievēlētajiem pārstāvjiem būtu padomdevēju funkcija. Tāpat ļoti svarīga ir viedokļu apmaiņa. Kankūnas konferencē deputātiem no Mali, piemēram, bija iespēja izskaidrot, kāpēc viņu valstij kokvilnas jautājums ir tik vitāls. Tādējādi citu valstu deputāti varēja par to tālāk informēt savas valdības, kuru uzdevums savukārt ir sarunu rezultātā pieņemt lēmumu.

Tā kā viedokļu apmaiņai starp deputātiem bija pozitīvi rezultāti, tad 240 deputāti Kankūnā nolēma turpmāk tikties reizi gadā. Eiropas Parlaments jau izteicis ielūgumu nākamajam gadam. Paredzams, ka darba kārtībā būs konsultācijas par PTO reformu - tēmu, kuru Eiropas Parlamenta deputāti savā rezolūcijā nosauca par Kankūnas sarunu neveiksmi.

Aiz frāzes "parlamentārā dimensija" slēpjas dažādi modeļi, kā Eiropas Parlamenta deputāti un viņu kolēģi no nacionālajiem parlamentiem varētu pastāvīgi iekļauties PTO struktūrās. Viens no priekšlikumiem, kas pašreiz var likties utopisks, ir izveidot PTO dalībvalstu parlamentu deputātu asambleju. Taču tam ir vajadzīga visu PTO dalībvalstu piekrišana, kuras jau tagad nav vienotas attiecībā uz Dohas sarunu kārtu. Katrā ziņā piedāvatie modeļi paredz, ka tautas pārstāvju asambleja padarīs Pasaules tirdzniecības organizācijas darbu pārskatāmāku, ietekmējot PTO lēmumus saskaņā ar savu vēlētāju gribu.

Īsumā

Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) ir apvieno gandrīz 150 dalībvalstis. Tās uzdevums ir veicināt un pārraudzīt starptautisko tirdzniecību. PTO ir nodibināta 1995. gadā, un tā ir Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) pēctece. Tās oficiālā mītne atrodas Ženēvā. Kopš 2002. gada to vada ģenerāldirektors - taizemietis Supačhai Panitčpakdi. PTO augstākais lēmējorgāns ir Ministru konference. Šīs PTO augstākā līmeņa sanāksmes notiek vismaz reizi divos gados - tikšanos starplaikā organizācijas darbu vada PTO Ģenerālpadome.

Dohas sarunu kārta - 2001. gada beigās PTO dalībvalstis Dohā (Katara) nolēma uzsākt jaunu posmu starptautiskajā tirdzniecībā. Tāpat kā iepriekšējās astoņas kārtas, arī šīs kārtas uzdevums ir starptautiskās tirdzniecības tālāka liberalizēšana. Taču Dohas sarunu kārtas pasludinātais mērķis galvenokārt ir lielāka jaunattīstības valstu integrēšana starptautiskās tirdzniecības procesos, kā arī palīdzības sniegšana tām cīņā ar nabadzību. Tādēļ arī minēto sarunu kārtu dēvē par "Dohas darba kārtību attīstības jautājumos". Viena no galvenajām tēmām ir veltīta lauksaimniecībai. Neveiksmīgo Piekto PTO Ministru konferenci no 2003. gada 12. līdz 14. septembrim Meksikas pilsētā Kankūnā uzskatīja par svarīgu notikumu attiecībā uz šīs tirdzniecības sarunu kārtas noslēgšanu. Kankūnā bija jānotiek arī līdz šim pieņemto lēmumu izvērtēšanai, t.i., izvērtēt, kas ir panākts Dohas kārtā un kas vēl darāms. Taču konferences laikā radās lielas domstarpības, piemēram, sarunās par lauksaimniecību vai par investīciju un konkurences politiku. Sarunas beidzās bez rezultātiem. Līdz ar to 2004. gada nogalē plānotais Dohas sarunu kārtas noslēgums varētu būt sarežģīts.

Starpparlamentu savienība ir suverēnu valstu parlamentu savienība pasaules mērogā. To nodibināja 1889. gadā, un tā atrodas Ženēvā. Organizācija par savu mērķi pasludinājusi pieredzes apmaiņu starp valstu parlamentiem un to deputātiem, lai tādā veidā dotu ieguldījumu starptautiskajā sadarbībā un miera nostiprināšanā. Starpparlamentu savienībā pašreiz ir 138 pilntiesīgas dalībvalstis un pieci asociētie dalībnieki. Arī ES ir asociēta dalībniece.  
Zinotaji:
  
PTO Tukstošgades karta: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
PTO - noteikta darba kartiba: Konrad Schwaiger (EPP-ED, D)
Tirdzniecibas attiecibas ar atseviškam industrialam valstim: Erika Mann (PES, D)
Atklatiba un demokratija starptautiskaja tirdznieciba: Harlem Désir (PES, F)
Kas ir PTO?
  
"Officialais Vestnesis" - galigie tiesibu akti:
  
PTO Tukstošgades karta - EP pienemtais teksts
PTO - noteikta darba kartiba - EP pienemtais teksts
Tirdzniecibas attiecibas ar atseviškam industrialam valstim - EP pienemtais teksts
Atklatiba un demokratija starptautiskaja tirdznieciba
Rezolucija, kas pienemta pirms Kankunas sanaksmes - EP pienemtais teksts
Rezolucija, kas pienemta pec Kankunas sanaksmes - EP pienemtais teksts

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004