Postoje Rady v prvním čtení

V případě řádného legislativního postupu Rada přijímá svůj postoj v prvním čtení , neschválí-li postoj Evropského parlamentu v prvním čtení.

Rada postoupí svůj postoj v prvním čtení Evropskému parlamentu k druhému čtení.

Evropský parlamentu může ve lhůtě tří měsíců (která může být prodloužena o jeden další měsíc):

  • schválit postoj Rady beze změny: akt se pokládá za přijatý ve znění odpovídajícímu postoji Rady.
  • rozhodnout, že neučiní žádné kroky: akt je pak považován za přijatý ve znění odpovídajícímu postoji Rady.
  • přijmout změny postoje Rady Evropský parlament přijímá svůj postoj v druhém čtení většinou hlasů všech svých členů a postoupí jej Radě k druhému čtení a Komisi, aby k němu zaujala stanovisko.
  • odmítnout postoj Rady: akt se pokládá za nepřijatý a celý legislativní postup tímto končí.