Stajališta Vijeća u prvom čitanju

U redovnom zakonodavnom postupku ako ono ne odobri stajalište Parlamenta u prvom čitanju.

Vijeće dostavlja svoje stajalište u prvom čitanju Parlamentu na drugo čitanje.

Parlament može u roku od tri mjeseca (koji se može produljiti za jedan mjesec):

  • odobriti stajalište Vijeća bez izmjene: smatra se da je akt usvojen u tekstu koji odgovara stajalištu Vijeća;
  • odlučiti ne donijeti odluku: smatra se da je akt usvojen u tekstu koji odgovara stajalištu Vijeća;
  • usvojiti amandmane na stajalište Vijeća: Parlament usvaja svoje stajalište u drugom čitanju većinom svih zastupnika i dostavlja ga Vijeću na drugo čitanje te Komisiji na mišljenje;
  • odbiti stajalište Vijeća: akt nije usvojen i time se postupak završava.