Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

W toku zwykłej procedury ustawodawczej Rada przyjmuje własne stanowisko w pierwszym czytaniu, jeżeli nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu przyjętego w pierwszym czytaniu.

Rada przekazuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu Parlamentowi do drugiego czytania.

Parlament może w terminie trzech miesięcy (z możliwością przedłużenia do czterech miesięcy):

  • zatwierdzić stanowisko Rady bez poprawek: dany akt uważa się za przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Rady;
  • podjąć decyzję o niewypowiadaniu się: dany akt uważa się za przyjęty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Rady;
  • przyjąć poprawki do stanowiska Rady: Parlament przyjmuje swoje stanowisko w drugim czytaniu większością głosów wchodzących w jego skład członków i przekazuje je Radzie do drugiego czytania oraz Komisji w celu zasięgnięcia jej opinii;
  • odrzucić stanowisko Rady: akt nie zostaje przyjęty i w związku z tym procedura zostaje zakończona.